تدریس 4: اصل آفرینش قسمت سوم: اصل آفرینش و نقشۀ راه زندگی

در این دنیا چیزی بدون هدف وجود ندارد. تمامی مخلوقات و آفرینندۀ آنها همه دارای هدفی هستند. درواقع هدف آفریننده، هدف تمامی آنها می‌شود. بنابراین هدف انسانها نیز همان هدف تعیین شده از جانب آفریننده است. در این جلسه ما میخواهیم به این اهداف نگاهی کرده و ببینیم که چرا بدنیا آمده و در اینجا زندگی میکنیم.

ما بطور عمومی با مطالعۀ کتابهای مقدس می‌توانیم به اهداف خدا پی ببریم. در این کتابها اشاره شده که هر وقت خدا چیزی را می‌آفرید با دیدن آن می‌گفت که چقدر خوب و زیبا است. معنای این پیام این است که نگاه به آنچه که آفریده‌ام، به من خوشحالی می‌دهد. که این همان احساسی که هر کدام از ما در فعالیتها و امور خلاقه و آفرینندگی خود داشته‌ایم. خدا در آخرین مرحلۀ آفرینش، انسان را بوجود آورد و با نگاه به انسان، با احساسی مملو از شادی گفت بسیار عالی است. 

سوال اینجا این است که چرا لذت احساس می‌کنیم؟ لذت از تحریکی بوجود می‌آید که ما از کسی یا عملی و یا فکری که به ما شباهت دارد دریافت کرده‌ایم. این احساس زمانی می‌آید که در محیط یا موقعیتی مشابه به خانۀ‌ خود ما هستیم، این احساس زمانی میآید که ما چیزی بوجود میآوریم که منعکس کنندۀ درون ما است. ما تحت تاثیر آن لذت، بطور طبیعی آن زوج مفعولی را دوست می‌داریم. خدای نامرئی اصراری غیرقابل کنترل برای عشق به زوجهای مفعولیش دارد که به او شباهت دارند. همیشه باید زوجی ملموس برای تحقق چنین چیزی وجود داشته باشد.

بدون زوج مفعولی واقعی، هیچکسی حتی خدا نمی‌تواند لذت احساس کرده و عشق را به جریان بیاندازد. تنها با وجود یک زوج مفعولی است که خدا می‌تواند عشق ورزیده و احساس خوشحالی داشته باشد و از طریف دیگر، مفعول نیز عشق خدا را تجربه کرده و خوشحال خواهد شد.

آفرینش خدا اینگونه آغاز شد. خدا مخلوقات را با چنین هدفی آفرید، چون شادی تنها از طریق زوجهای مفعولی واقعی می‌آید.

بشریت در مقام فرزندان خدا، و بطور همزمان اصحاب و یا شرکای عشق او هستند. در این صورت چه زمانی خدا بیشترین خوشحالی را احساس خواهد کرد؟ زمانیکه انسان آفریده شد، یعنی زمانیکه که تصور او به صورت واقعی در برابر او قرار گرفته بود.

خدا انسان را به صورت شکل و فرم خود آفریده است، بعبارت دیگر خدا والدین بشری، پدر و مادر ما است. بنابراین خدا در بالاترین سطح خوشحال خواهد بود: زمانیکه ما تجسم درونی و بیرونی او بشویم، زمانیکه هدف از آفرینش خود را که او در نظر داشت، به واقعیت درآوریم.

آن اهداف چه چیزهایی هستند؟ خدا، والدین بشریت، ما را آفریده و به ما سه برکت داد: براساس کتابهای مقدس خدا گفت: ”بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط کنید. بر تمامی ماهیان دریاها، پرندگان آسمانها و بر هر موجود زندۀ متحرکی حکومت کرده آنها را هدایت کنید.“

برکت اول بارور شدن یعنی کمال فردی یعنی اتحاد روح و جسم ما متمرکز بر خدا و تاسیس چهار پایۀ اساسی است که در این مسیر ما تجسم طبیعت و شخصیت خدا خواهیم شد.

این نکته به این معنا است که روح و جسم ما باید متمرکز بر عشق خدا، در یک داد و دریافت کامل با هم مرتبط شوند. ما بایستی متمرکز بر وجدان و قلب، تمامیت خدا را به ارث برده و ارزشهای او را بواقعیت درآوریم. بعبارت دیگر، خواست خدا بر این قرار گرفته است که انسان تجسم او شده و در یگانگی با او باشد. بعنوان مثال همانطوری که در مسیحیت عیسی را در یک چنین جایگاهی معرفی می‌کنند.

دومین برکت کثیر شدن یا تکثیر پیدا کردن به معنی آن است که، کسانیکه به کمال رسیده‌اند، باید ازدواج کرده و صاحب فرزند شوند. و در سطوح قبیله، ملت و دنیا گسترش پیدا کنند. بعبارت دیگر دومین برکت به معنای کمال خانواده است.

در آیات کتابهای مقدس آمده است که خدا انسان را در شباهت به خود، مرد و زن آفریده است. این نکته به این معنا است که اتحاد موزون زن و مرد، تصویر خدا است. مرد برای زن و زن برای مرد آفریده شده است و یگانگی آنها تجسم خدای والدین است. درواقع مرد از طریق همسرش خدا را ملاقات خواهد کرد و زن از طریق همسرش خدا را دیدار خواهد داشت. 

از طریق یگانگی زن و شوهر، فرزندان به دنیا آمده و از طریق تولد آنها، زوجها به والدین مبدل می‌شوند و بچه‌ها هم برادر و خواهر یکدیگر می‌شوند. بر این اساس، خانواده شامل چهار نوع عشق کودکی، عشق برادی و خواهری، عشق زناشوئی و عشق والدینی است.

امروز ما با تکمیل این چهار نوع عشق، می‌توانیم بهشت را بر روی زمین بوجود آوریم. یعنی جامعه‌ای بوجود آوریم که در آن عشق در تمامی اطراف ما در همسایگان ما گسترش پیدا یافته و دنیایی بوجود آوریم که در آن ما در خدمت به خدای والدین، تمامی انسانها را بعنوان برادر و خواهر ببینیم. این دنیای ایده‌آل است.

سرانجام در زمین تسلط کردن یعنی تسلط بر آفرینش: همانطور که خدا گفت، بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و هر موجود زنده‌ای که بر روی زمین در حرکت است مسلط شوید. مسلط شدن در این کلام به این معنی است که قرار است انسان با عشق راستین از همه چیز مواظبت کند.

طرفداران محیط زیست به این آیه‌ها بیانات در کتابها مقدس نگاه می‌کنند و می‌گویند که مذاهب دارای طرز فکری نابودکننده برای طبیعت هستند.

اما مواظبت کردن به معنی آن است که انسان باید به جهان آفرینش در جهت تحقق سرشت اصیلش کمک کند. این نکته به معنای آشکار کردن ارزش زوج مفعولی است. به این معنی است که با قلب خدا با هر چیزی روبرو شدن.  در این صورت جهان طبیعت به ما پاسخ مثبت داده و به ما برکت می‌دهد.

مواظبت کردن نه به معنای ویرانی طبیعت بلکه به معنای دوست داشتن آن است. مواظبت کردن نه به معنای نابودی طبیعت و اکوسیستم، بلکه به معنای حفاظت و توسعۀ آن همراه با عشق است. این بینش مهم اصل الهی، فراهم آورندۀ اوصول اولیۀ الهیات و اخلاق محیط زیست و اکوسیستم است.

در اصل الهی ما اعتقاد داریم که خدا با آفریدن فرزندانش، به آنها سه برکت داد و اینها برکاتی هستند که با شکوهی عظیم به ما اهداء شده‌اند. در عین حال، آنها اهداف و همچنین مسئولیتهای ما هستند. وقتیکه این برکتها بواقعیت درآیند، خدا در بالاترین سطح خوشحال خواهد شد.

تحقق این سه برکت کاملترین تصویر خدا است. یعنی راهی که ما می‌توانیم در آن خدا را خوشحال کنیم طی طریق از مسیر سه برکت است. و بهترین مثال والدین هر کدام ما هستند: بدنبال تولد فرزندان، والدین همواره امید دارند که فرزندانشان بطور روحی و جسمی در سلامتی کامل بوده و بمرور که بالغ می‌شوند، بتواند زن و شوهری خوب پیدا کنند و صاحب یک زندگی خوب و سالم شوند. عمیق که نگاه کنیم متوجه می‌شویم که درست مثل خدا والدین نیز وقتیکه این سه برکت توسط فرزندانشان بواقعیت درآید، در بالاترین سطح خوشحال خواهند بود.

چنین احساساتی انگیزۀ خدا برای آفرینش بودند و او آنها را در غالب سه برکت بتصویر کشید. این هدف آفرینش و نقشۀ راه زندگی برای انسانها است. دنیایی که در آن این سه برکت بواقعیت درآید، بهشت بر روی زمین یا یک خانوادۀ بزرگ تحت تسلط خدا است. ایده‌ال اصل الهی این است که همین حالا و در همین جا، بهشت بر روی زمین را به واقعیت در‌آورد.

بیائید تا ما با بواقعیت درآوردن سه برکت، در شادی زیسته و به دنیا برکت بدهیم.

اما چطور می‌توانیم یک رابطۀ متقابل خوب برقرار کنیم؟ چطور می‌توان تعیین کرد که چه چیزی دارای ارزش و چه چیزی فاقد ارزش است؟‌یا چه چیزی خوب و چه چیزی بد است؟ در بخش بعدی روی این موضوع بحث خواهیم داشت.