18 مه 2023، HJ Marina، کره

این مسئولیت خانواده های برکت گرفته است که به والدین بهشتی ملازمت نموده و لااقل پایه بازسازی ملی تحت تسلط خدا را بر روی زمین تاسیس کنند.

منظور من این است که آفرینش محیطی که به والدین بهشتی اجازه دهد آزادانه مدیریت نموده و فعالیت داشته باشد، ضروری است. در نتیجه، 50 میلیون نفر جمعیت این کشور باید فرزندان والدین بهشتی شوند. این بدان معناست که آنها باید به زوج های برکت گرفته‌ای تبدیل شوند که برکت والدین راستین دریافت کرده و شهروندان چان ایل گوگ شده‌اند.

ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این ملت و جهان در این زمان که حرم مقدس چان ایل را وقف کرده‌ایم، جایی که می‌توانیم در نهایت پس از 6000 سال به والدین بهشتی ملازمت کنیم، نابود شوند.

در این صورت ما باید چه کار کنیم؟ هر فردی باید ویتنس کند. باید ویتنس کنیم، ویتنس کنیم در خواب و بیداری ویتنس کنیم. بدون هیچ شکستی، باید این را عملی کرده و موفق شویم.

بازسازی ملی! اول باید موطن والدین بهشتی بازسازی شود. درست است یا نه؟ ما باید در مورد ماهیت اساسی آفریننده – والدین بهشتی – و در مورد مأموریت والدین راستین آموزش دهیم.

به همین دلیل است که مشیت چان شیم وان مهم است. این مشیت ریشه یک ایمان تزلزل ناپذیر است. هر فردی باید شخصاً این را تجربه کند. آیا متوجه می‌شوید؟ [بله.] آیا این کار را انجام خواهید داد؟ [بله.]