برگزیده سخنان پدر راستین

یاسو کره – ‌چهارم ژوئن دوهزار و یازده

 

شما باید بدانید که عشق راستین همواره در وجود کسی ساکن است که بر اصل آن واقف است… چند روز پیش بود که در سخنانم به این نتیجه گیری رسیدیم که مردم قادر به جلب اعتماد خدای شب و خدای روز نیستند. چرا که (در آغاز تاریخ بشر) والدین دروغین پا به عرصه وجود نهادند و بواسطه تمامی آنچه که آنها بوجود آوردند، انسانها قادر نبودند تا به ماهیتی بعنوان خدای راستین اعتماد کنند.

(در جریان عمل سقوط) چه چیزی از بین رفته بود؟ اصل الهی اصیل از بین رفت. آن زوج مفعولی برای خدا وجود نداشت که بتواند اصل الهی را بسان اصل وجودی زندگی خود تشریح نماید. والدین راستین وجود نداشت، حتی خدای شب دروغین شد، خدای روز دروغین شد. سقوط در باغ عدن باعث شد تا هیچ چیزی نتواند متمرکز بر اصل متحد شود. این تصویر سقوط بود و از شما می‌خواهم تا آن را به خوبی درک کنید…

شما از فردی را که متمرکز بر عشق راستین همسر شما شده، بیزار نخواهید بود، حتی اگر برای ابدیت با او باشید. شما هرگز نباید او را ترک کنید، بلکه باید برای ابدیت با او بایستید. با توجه به اصل عشق راستین و قواعد اصل الهی کسی که نام همسر برای شما دارد، تنها فرد مناسب برای همراهی با شما است. این موضوع در مورد پدر، مادر، پسر و دختر شما هم صادق است.

چند روز پیش بود که من تمامی روز را برای اعضاء صحبت می‌کردم. به آنها می‌گفتم که زندگی من تا به این زمان تنها متمرکز بر اصل الهی سپری شده است. قبل از اینکه ذات اصیل من بتواند از عشق راستین سخن بگوید، نخست باید تنها بر یک چیز، یعنی تنها بر عشق واقف باشد. ما (هم شما و هم من) به هر جا که برویم، این اصل الهی است که برای ابدیت با چنین عشقی پابرجا باقی خواهد ماند. آن اصول و قواعد، آن اصولی که خدا در آفرینش خود بکار گرفته است، همچنان پابرجا هستند، با اینحال واقعیت اصل زوج فاعلی و زوج مفعولی در اصل همه از بین رفته‌اند. (اکنون) اگر پسران راستین، دختران راستین، والدین راستین وجود دارند باید برای ابدیت با هم در اتحاد باشند، آنها هرگز نباید یکدیگر را کنار بگذارند، آیا متوجه منظور من می‌شوید؟

من تا به این زمان در این دنیای بی‌نظم و بی‌قانون دوام آورده‌ام تنها به این دلیل که اصل الهی تغییرناپذیر است. واقعیت اصیل اصل الهی در هر جایی، حتی را در دنیای سقوط کرده جهنم، باقی خواهد ماند، هر جا که باشد یگانه خواهد بود. نمی‌تواند دو تا باشد، همیشه یکی و یگانه خواهد بود. به نظر من، کسی که متمرکز بر چنین اصلی با دیگری ارتباط برقرار می‌کند، هرگز از او دلزده نخواهد شد، حتی اگر لازم باشد تا برای ابدیت از او مواظبت کند…

این امکان وجود ندارد تا فرد بتواند متمرکز بر خودمحوری اصل الهی را تشریح کند. اصل الهی از آغاز وجود داشته است، آیا متوجه می‌شوید؟ اصل الهی در اصل وجود داشته است. کیفیت “واقعی بودن یا راستین بودن” از آغاز وجود داشته است. حتی اگر برای دهها و صدها میلیون سال بر اصل تمرکز کنید، باز هم خواستار دیدن آن و بودن با آن هستید، می‌خواهید تا تجسم آن شوید. شما هرگز نمی‌توانید از آن جدا شوید. اگر از اصل الهی جدا شوید، وجود و ماهیت خود شما مبدل به جهنمی تاریک می‌شود…

راه اصل و راه برخلاف اصل نمی‌توانند با هم در یکجا باشند. راه خلاف اصل حتی نمی‌تواند سایه‌ای از یک الگو برای زیستن باشد… اگر واقعیت اصل وجود دارد، باید ابدی باشد، اما هنوز چنین نیست مگر اینکه تجسم آن پدیدار شود….

صرف نظر از تمامی تلاشهایی که داریم، همه ما روز میمیریم. در این صورت جایگاه بعدی برای زندگی کجا است؟ دنیای روح، بهشت. زادگاه و موطن خدا، جایی که خدا در آن ساکن است، جایی که در آن خدا، همسر و فرزندانش نتوانستند محل سکونت خود را بیابند. اصل الهی باید نخست در آنجا باشد، اگر قرار است که به واقعیت درآید. خدای شب نتوانست تحقق اصل را ببیند… تاریخ آفرینش هرگز کمال اصل الهی را ندیده است….

… چنین دوره زمانی فرارسیده است. من تمامی مرزهای دنیای روح را از بین برده‌ام، به همین خاطر ارواح می‌توانند به جای زندگی در بهشت در دنیای روح، بر روی زمین آمده و در اینجا زندگی کنند. شما بدنبال ازدواج تنها بر روی زمین می‌توانید صاحب فرزند، نوه و نتیجه شوید. درواقع شما نمی‌توانید در دنیای روح صاحب فرزند شوید. درواقع نمی‌توانید به فرزندی روحی تولد بدهید. به همین خاطر اجداد به تمامی به زمین نگاه می‌کنند. اگر تمامی آنهایی که به دنیای روح رفته‌اند خواستار بازگشت به روی زمین هستند، باید برکت ازداوج دریافت کنند… تمامی ارواح در دنیای روح باید بر روی زمین آمده و با دریافت برکت ازدواج به نسب خونی والدین راستین پیوند بخورند. و اینگونه تمامی اجداد شما حتی آنهایی که مجرد بوده‌اند بستگان سببی شما بر روی زمین خواهند شد. چنین چیزی امکان پذیر است…

توجه کنید، “هیانشیل کانگ” با همسر خود در دنیای روح چقدر تفاوت سنی دارد؟ چیزی در حدود 1560 سال تفاوت سنی! هیانشیل با کسی ازداوج کرده که 1560 سال از او بزرگتر است… اکنون تمامی آن کسانی که مجرد بوده و بدون داشتن فرزندی به دنیای روح رفته‌اند، می‌توانند به روی زمین بازگشته و برکت ازدواج دریافت کنند. ما به عصری پا گذاشته‌ایم که افراد می‌توانند بر روی زمین فرزند اختیار کرده و با خیال راحت به دنیای روح برگشته و براستی جد فرد و یا افرادی باشند. چنین چیزی امکان دارد و شما باید براین موضوع واقف باشید. اکنون سوال این است که “آیا شما با واقعیت اصل الهی یگانه هستید یا نه؟ مقام زوج مفعولی مرتبط با زوج فاعلی در اصل الهی حتی پس از هزاران و میلیونها سال، برای ابدیت باقی خواهد ماند…

 

پایان/