یا روز “سبت مقدس جهانی برای خدا و والدین بهشت و زمین

… در زمان تاسیس این روز مقدس پدر در حین دعای پیشكش بی وقفه گریست… با توجه به این نكته حتی اگر فهم و درك ما محدود است ولی اجازه بدهیم تا این روز مقدس و تمامی دیگر روزهای مقدس را با قلبی عمیق و استوار برگزار كرده و گرامی بداریم. در این روز در سال ۱۹۹۷، هشت عدد هفت بعنوان عدد تكمیل شده ادعا شدند، در (سال هفتم، ماه هفتم، روز هفتم، ساعت هفت، دقیقه​ی هفت، ثانیه​ی هفت در حینی كه پدر راستین هفتاد و هفت سال سن داشتند،) والدین راستین توانستند پیروزی كامل مراسم پیش بركت سه میلیون و ششصد هزار زوج را ادعا كنند. خدا با مصون شدن اعداد مشیتی از طریق مراسم شربت مقدس و دعای والدین راستین، توانستند راه برای برگزار مراسم بركت سی و شش میلیون زوج و سیصد و شصت میلیون زوج را برای تغییر نسب خونی بگشایند.

یكی از مهمترین جنبه‌های این روز مقدس آن بود كه شرطهایی تاسیس شد كه توانست بواسطه​ی تغییر نسب خونی از طریق والدین راستین، پایه‌هایی را ادعا كند كه بر اساس آن دیگر هیچ چیزی به هیچ وجه نمی‌توانست پایه​ی اقامتگاه دائمی خدا با بشریت – از طریق والدین راستین و خانواده‌های بركت گرفته –  را متوقف كرده، نابود كرده یا منحرف سازد. بدون چنین سطحی از شرط، خدا نمی‌توانست بركت برگشت ناپذیر را ادعا نماید. از این روز به بعد، شرطهای بیرونی و درونی تاسیس شد كه توانست “حوزه​ی سبت جهانی” را بوجود آورد.

از این روز به بعد قدرت دنیای شیطانی رو به زوال گذاشت، به همین دلیل پدر راستین بدون وقفه گریسته بودند. خدا تا به این زمان، در تمامی طول دوره‌های مشیت بازسازی حتی یك لحظه نیز استراحت و آرامش نداشتند. در مراسم این روز مقدس والدین راستین روز “سبت مقدس” را برای خدا و همچنین برای والدین راستین ادعا نمودند.

نكته​ی مهم دیگر این روز مقدس آن بود كه پدر راستین توانستند راه را برای بركت گرفتن زوجها در دنیای روح و سپس سكونت آنها در پادشاهی بهشتی بگشایند. در اول دسامبر ۱۹۹۷، حق دادن بركت به دنیای روح از طریق هون جین نیم و دمو نیم اعلام گردید و از آن زمان به بعد زوجهای بسیاری در دنیای روح بركت ازدواج دریافت كردند.

نسب خونی شیطان برای همیشه نابود شد. پدر راستین فرمودند كه برای استراحت و آرامش كامل خدا، نباید هیچگونه مرزی بین ملتها و مردم دنیا وجود داشته باشد. بیاییم با ایمانی راسخ برای نیل به این هدف، از طریق انتقال بزرگ در عهد چان ایل گوگ و كمال مراحل بركت مقدس ازدواج در دو دنیای روح و جسم به پیش برویم، تا زمانیكه تمامی انسانها به حوزه​ی نسب خونی خدا بازسازی شده و تمامی كشورها به پادشاهی خدا بر روی زمین پیوند بخورند.