پنج ماه مه سال 2013

مرکز صلح جهانی چانگشیم

خانواده​‌های برکت گرفته​ گرامی در سراسر دنیا، من براستی به همگی شما افتخار می​‌کنم. هم اکنون ما به استقبال یک بهار تازه در این اولین سال چان ایل گوک آمده​‌ایم. پدر راستین همواره از فصل بهار خوشش می​‌آمد، چون این فصل رویا است. جهان آفرینش در بازگشت به زندگی، به ارمغان آورنده​ زیبایی است که نوید بخش میوه​، نتیجه و هماهنگی در آینده​ای نزدیک است. شما چه رویایی دارید؟

تمامی خانواد​های برکت گرفته در سراسر دنیا بایستی در مقام ناجیان قبیله‌​ای، سنتی را که والدین راستین براساس آن زیسته​​‌اند، با اطاعت مطلق به ارث برده، به کمال رسانده و توسعه بخش آن پایه از سطح قبیله در سطوح مختلف جامعه، کشور و دنیا باشند. بیایید تا همگی این ماموریت را به هر قیمت به انجام رسانیده و با مبدل کردن هر فرد ساکن روی زمین به یک شهروند چان ایل گوگ، امید والدین بهشتی و والدین راستین بهشت، زمین و بشریت را با تمامی وجودمان به واقعیت درآوریم.

چنین راهی به شما ساکنین دنیای کنونی و عصر حاضر این رخصت را خواهد داد تا بعنوان اجداد پرافتخار نسلهای آینده سربلند باشید. والدین بهشتی و والدین راستین بهشت، زمین و بشریت شش هزار سال تاریخ مشیت بازسازی را از طریق غرامت تکمیل نموده، به انجام رسانیده و گشایشگر عهد و تاریخ تازه​ی چان ایل گوک برای ما بوده‌​اند. کمال چان ایل گوک امید والدین بهشتی و امید والدین راستین بهشت زمین و بشریت است. با توجه به این نکته چگونه می​توان قدردانی خود را نسبت به خدا و والدین راستین نشان داد؟

آیا می​‌دانید که خواستی را که شما از طریق آن می​‌توانید اجداد چان ایل گوگ بشوید به چگونگی انجام مسئولیتهاتان بستگی دارد؟ تمامی شما مسئولیت دارید که هر چه سریعتر این امید و خبر تازه، در اینکه والدین راستین گشایشگر عصر نوین چان ایل گوگ هستند را به تمامی جهان شهادت بدهید. با فکر به دنیای روح ابدی، آیا می​‌توانید به واسطه دشواری زندگی کنونی‌تان، مسئولیتهاتان را انکار نمایید؟

شما باید به هر قیمتی که شده بدهی خودتان را در برابر خدا ادا نمایید. ما باید به والدین بهشتی و والدین راستین بهشت زمین و بشریت نشان بدهیم که پادشاهی بهشتی را بر روی زمین و در دنیای روح بواقعیت درآورده‌​ایم. آیا متوجه می​‌شوید؟

به خاطر بسپارید که ماموریت و مسئولیت ما بعنوان انسانهای ساکن عصر حاضر این است که بدون هر گونه استراحتی، با تمامی قوا، در حد مرگ و زندگی به پیش برویم.