مراحل مختلف برکت ازدواج مقدس و چگونه میتوان آنها را به انجام رسانید؟

 

والدین راستین با آفرینش این پنج مرحله میخواهند تا مزیت دوره زمانی متبرکی را که ما در آن زندگی ‌میکنیم، به تمامی انسانها اعطاء نمایند. این پنج مرحله برای توانمندسازی انسان سقوط کرده در مسیر حرکت از حوزه قلمرو شیطان به حوزه قلمرو خدا، از نقطه نظر نسب خونی است. این حوزه‌ها نامرئی بوده اما والدین راستین این مراحل را برای ما تاسیس نموده و آنها را بعنوان شرطهای اولیه و بنیادین برای ما قرار دادند که اگر ما آنها را فهمیده، از آنها پیروی کرده و با طی طریق از آنها در عشق راستین رشد کنیم، قادر خواهیم بود تا برای بازسازی عشق راستین راهنمائی‌های بسیاری دریافت کرده و همچنین از شر نیروهای پلیدی که به طرق مختلف در توطئه چینی برای از بین بردن روابط متمرکز بر عشق راستین هستند، در امان باشیم. انجام این مراحل در حقیقت انجام عهد و پیمان خدا برای بازسازی انسان به آغوش گرم و والدینی او است. آن مراحل کدامها هستند؟

 • مراسم شربت مقدس
 • مراسم برکت مقدس
 • مراسم سه ضربه غرامت یا مراسم تزکیه
 • دوره چهل روز جدائی
 • مراسم سه روز

 

1.   مراسم شربت مقدس

در طی این مراسم با نوشیدن شربت مقدس در جایگاه نسب خونی خدا، نسب خونی شیطانی انسان سقوط کرده، به نسب خونی خدا تغییر میکند. طی طریق از این مراسم به معنای پاکسازی و از بین بردن گناه اصیل و یا زنا است. و بدینوسیله ما آمادگی برای تولد دوباره متمرکز بر عشق والدین بهشتی و والدین راستین را بدست میاوریم. از این طریق ما به دروازه‌ای برای دریافت نسب خونی پاک و راستین آدم و حوای کامل پا میگذاریم. به عبارت دیگر ما بسان کشتی که توسط عشق خدا و پیوند نسب خونی او، به درون حوزه قلمرو خدا کجذب میشویم.

اهمیت شربت مقدس

از آنجائیکه نخست زن سقوط کرد، در این مراسم نخست زن با طی طریق از یک مرحله درونی بازسازی میشود و سپس به مرد تولد میدهد. بعبارت دیگر، والدین راستین به طور روحی به زن تولد دوباره میدهند و مردان از طریق ایمان، قلب و عشق زن تولد دوباره روحی بدست خواهند آورد. این مراسمی برای جدائی خوبی از پلیدی است. در انجام این مراسم:

 • شرط برای اولین قوم برگزیده که مراسم ختنه بود
 • شرط برای دومین قوم برگزیده که مراسم غسل تعمید بود
 • شرط برای سومین قوم برگزیده که مراسم شربت مقدس است

برگزار میشوند. به عبارت دیگر از طریق این مراسم، نظم درست عشق بازسازی شده و انسان سقوط کرده که در مقام فرزند شیطان قرار داشت، از خدا والدین بهشتی ما زندگی تازه دریافت میکند.

2.   مراسم برکت

ما این مراسم ازدواج را برکت نامیده‌ایم به خاطر اینکه  از طریق آن قادر خواهیم بود برکت عشق خدا را دریافت کنیم. ازدواج به ما رخصت میدهد تا هدف آفرینش خدا را به انجام برسانیم که همان ایجاد هماهنگی مخلوقات متمرکز بر یک مرد و زن هماهنگ میباشد. ما برکت دریافت میکنیم تا بتوانیم در یک زندگی براساس تعهد، خدمت و دادن بطور کامل به دیگری تعلق داشته و برای او زندگی کنیم. ما از طریق ازدواج متمرکز بر خدا میتوانیم جایگاه خود را به عنوان بشریت راستین با قلب و ارزشی راستین بازسازی کنیم

مراحل و بخشهای مختلف مراسم برکت مقدس

 • طی طریق از سه مرحله بازسازی (قدردانی از کار خدا در طول تاریخ برای من)
 • اعلام پیمان برکت (پیمان بستن در پیشگاه خدا)
 • دریافت دعای برکت از والدین راستین (تقدیس شدن مرد و زن )
 • دریافت آب مقدس (پاکسازی قلبی ما)
 • مراسم حلقه ازدواج (به یکدیگر قول داده و پیمان میبندیم)
 • سجده در برابر والدین راستین و والدین جسمی و تمامی دوستان و حضار (قدردانی از کسانی که به ما تولد داده و ما را بزرگ کردند)
 • اتمام مراسم با سه هورا و جاوید باد (جشن و پایکوبی)

3.   مراسم سه ضربه غرامت یا مراسم تزکیه

این مراسم باید بلافاصله بعد از مراسم برکت و تحت رهبری مسئول برگزاری آن مراسم برگزار شود. این مراسم برای حل و فصل رنجشهای موجود بین مردان و زنان سقوط کرده است که از طریق سواستفاده از آلات تناسلی در تمامی طول تاریخ رنج و درد غیرقابل بیانی را برای یکدیگر بوجود آورده‌اند. این مراسمی است که از طریق آن مرد و زن پیمان میبندند که بیوفا نبوده و  از آلات تناسلی عشق سؤاستفاده نکرده، هرگز به یکدیگر آسیب نرسانده، به یکدیگر خیانت نکرده، نسبت به هم عصبانی نشده و دست به خشونت نزنند.

4.   دوره چهل روز جدائی

این دوره زمانی برای پیشکش ازدواج به خدا و آمادگی برای آخرین مرحله برکت مقدس است. چهارمین مرحله یعنی مراسم تزکیه در آغاز  دوره چهل روز جدائی انجام میشود. و این بسادگی به معنای آن است که ما در زندگیمان و همینطور در ازدواجمان خدا را در جایگاه نخست و مرکزی قرار میدهیم. بنابراین برای اینکه بتوانیم یک زن و شوهر راستین برکت گرفته بشویم، بدنبال برکت ازدواج در طی چهل روز از ایجاد روابط جنسی خودداری کرده و به جای آن به اندیشه و تفکر، تعمق و دعای خالصانه متمرکز میشویم و خود را بطور درونی و بیرونی آماده میکنیم.

5.   مراسم سه روز

بدنبال اتمام دوره چهل روز جدائی، از مسئول کانون خانواده دعا و همچنین راهنمائی‌های لازم برای انجام مراسم سه روز را دریافت میکنیم. مراسم سه روز نماینده مراحل واژگون سازی سقوط انسان، بازسازی واقعی نظم عشق متمرکز بر خدا است. از این طریق مرد و زن میتوانند مراحل تولد دوباره در جایگاه فرزندان والدین راستین و فرزندان خدا را به انجام برسانند. بعد از انجام این مراسم ما آزاد خواهیم بود تا به هر شکلی که دوست داریم عشق و احساسات خود را در روابط زناشوئی بتصویر کشیده و لذت و شادی متقابل را در درون خانواده برکت گرفته‌مان تجربه کنیم.

آغاز سفر عشق راستین

با تکمیل تمامی پنج مرحله برکت ازدواج مقدس، زن و مرد در مقام زوج برکت گرفته  جزئی از خانواده والدین راستین و خانواده خدا میشوند. تمامی مزایای اجدادی شما در تلاشهای شما برای بازسازی عشق در خانواده و تاسیس یک سنت عشق متمرکز بر پیمان خانواده به نتیجه خواهد رسید. شما در تلاش برای غلبه بر طبیعت سقوط کرده بطور کامل و تاسیس فرهنگ قلب در خانواده و جامعه قادر خواهید بود تا بصورت واقعی عشق راستین را در زندگی تان بازسازی کنید.

این مراسمها نقشه راه برای بازگرداندن ما به خدا در مقام فرزندان او است و تکمیل آنها آغاز پاکسازی نسب خونی است. ما با تلاش و فروگذاری روزانه، عشقی متقابل را پرورش داده و آنقدر ادامه میدهیم تا به عشقی راستین و تغییرناپذیر مبدل شود. ما در این مسیر بر تمامی اشتباهات و خطاها و گناهان گذشته مخصوصا گناه فردی، گناه جمعی و گناه ارثی غلبه خواهیم کرد.

برای متاهلین

به فرزندانی که بدنبال تکمیل پنج مرحله برکت بدنیا بیایند فرزند نسل دوم خطاب میشود. و فرزندانی که متاهلین قبل از دریافت برکت بدنیا آورده‌اند فرزندان یعقوب نامیده میشوند. فرزندان یعقوب اگر در مسیر رشد و بلوغشان، ایمان والدینشان را پذیرا شدند میتوانند در مقام نسل اول برای دریافت برکت اقدام کرده و درست بسان والدینشان از پنج مرحله برکت طی طریق کنند.

فرزندان نسل دوم در زمان بلوغ و در مراحل دریافت برکت نیازی به طی طریق از مراحل تغییر نسب خونی ندارند. البته این نکته هرگز به این معنا نیست که فرزندان یعقوب از فرزندان نسل دوم ارزش کمتری برخوردار هستند. اصلا و ابدا اینطور نیست. تنها تفاوت این است که فرزندان یعقوب باید بسان والدینشان از تمامی مراحل برکت طی طریق کنند. در غیر اینصورت هر دوی آنها به یک میزان عشق و حمایت والدینشان درا دریافت خواهند کرد و هر دو یک آموزش دریافت خواهند کرد. آنها باید در تمامی فعالیتها شرکت داشته و در ارتباط با اصل الهی و ارزش برکت آموزش ببینند.

والدین باید به فرزندان یعقوب در سنین مناسب (12 تا 14 سالگی) توضیح بدهند که آنها قبل از دریافت برکت بدنیا آمده‌اند. به زبانی ساده مراحل مختلف برکت را برای آنها توضیح بدهید و به آنها بگوئید که آنها نیز باید این مراحل را طی کنند. برای آنها کاملا روشن و واضح بیان کنید که خدا و خود شما در مقام والدین به آنها در تمامی مراحل زندگیشان کمک خواهید کرد مخصوصا در زمان ازدواجشان، تا با یک نسل اولی دیگر کسی مثل خودشان برکت بگیرند.