هفتم فوریه 2021

خانواده های برکت گرفته محبوب و رهبران ژاپن بهشتی، من شما را بسیار دوست دارم. امروز، به ویژه، رئیس منطقه آقای بنگ سنگ ایل خطبه ای پر از فضل و با عزم برای نیل به پیروزی مطلق ارائه دادند. همان طور که به سخنان او گوش می دادم بسیار سپاسگزار بوده و اشک ریختم. 

برای لحظه‌ای پدر راستین قبل از سانگهوا به خاطرم آمد. بر خلاف افراد هم سن و سال من، پدر راستین بسیاری از آهنگ های فولکلور [کودکان] را نمی‌دانست. در میان ترانه‌های فولکلور که پدر راستین به خوبی می دانست ترانه  گل آبی بود مطمئنم که اين ترانه را می‌دانید. پدر راستین بارها در حین برنامه‌های هنری سرگرمی که داشتیم، با ملودی این ترانه می‌خواند و می رقصید.

گل آبی گل آبی خم شده پشت تپه،

آیا وقتی جوانه زدی پیر بودی، ها ها، گل آبی مو سفید

(گل ﻻبی به خاطر موی سفید و پشت خمیده‌اش در زبان کره‌ای ”هالمی گود“،گل مادر بزرگ نام دارد)

به این می‌اندیشیدم که چرا پدر راستین این گل را دوست می‌داشت. معنای این گل وفاداری است. وفاداری، وفاداری در طول سالها، وفاداری در کهنسالی، وفاداری تغییرناپذیر. گفته می‌شود معنای دیگر این گل که خاطرات غم‌انگیز است. از دیدگاه خدا، انسان سقوط کرده دارای گذشته مملو از بدبختی و غم‌انگیز است.

اما اگر ما به واسطه والدین راستین پیروزمند برخیزیم، راه بسوی والدین بهشتی گشوده خواهد شد. ما از طریق وفاداری تغییرناپذیر، در طی این مراحل برکت خواهیم گرفت، آیا این امیدبخش نیست؟

به خاطر می‌آورم که پدر این ترانه را برای ژاپنی‌ها می‌خواند، بطور حتم به خاطر اینکه میخواست تا شما، در رابطه با دستاوردهای ژاپن در انجام ماموریتش به عنوان کشور مادر یا کشور حوا، با روحیه گل آبی همراه با وفاداری تغییرناپذیر برای خدا به پیش بروید. مسئولیت ژاپن، بخصوص از اهمیت خاصی برخوردار است.

نه به خاطر اینکه زمان لازم فرارسیده است. شما بایستی با عزمتان به سطح بالای پیروزی باشکوه بازسازی ملی دست پیدا کنید. دعا میکنم که شما به عنوان کشور مادر، خانواده‌های برکت گرفته و سیاستمدارانی بشوید که به دنیا نشان بدهید که دست در دست من می‌توان معجزه کرد.