بیست و ششمین روز از هشتمین ماه سال هشتم چان ایل گوگ برابر با 10 اکتبر 2020، مرکز صلح جهانی چانگشیم

چه مدت منتظر فرارسیدن این روز بوده‌ایم!؟ والدین بهشتی ما می‌خواست تا رویاهایش را بهمراهی فرزندانش بر روی زمین به واقعیت درآورد. اما بواسطه سقوط بشر وجود او مملو از درد شد. چقدر برای او سخت بوده، چقدر تحمل کرده، چقدر منتظر این لحظه بوده است.

خانواده هایی که امروز بعنوان خانواده چان بو معرفی شدند، شهروندان اصیل چون ایل گوک هستند که به عنوان خانواده‌های اصبل پاک و خالش چان بو (گنجینه های بهشتی) ثبت نام کرده‌اند که والدین بهشتی در آرزوی دیدن آنها بوده است.

در حالی که ما روی زمین هستیم، باید به والدین بهشتی، یک خانواده بشری در ملازمت به خدا او در انتظارش بوده‌است را به او پیشکش کنیم. این خواسته قلبی والدین بهشتی و والدین راستین است. در استقبال از این روز، خانواده های چان بو معرفی شده امروز مسئولیت شهروندان چان ایل گوگ را بعهده دارند. اینکه در حین زندگی بر روی زمین چگونه انرژی روحی بهشتی خود را بعنوان خانواده‌های چان بو، در ارتباط با همسایگان، قبایل، ملتها و دنیای مان توسعه می‌بخشیم، مشخص خواهد کرد که آیا ما به عنوان خانواده های خوشحال ثبت نام کرده در چان بو مسئولیتهایمان را به انجام رسانیده‌ایم و از این طریق وقتی به دنیای روح برویم در آزادی ابدی خواهیم بود. بنابراین امیدوارم که همه شما خانواده های بزرگ و برجسته ای شوید که در طول تاریخ بشریت ، نسل به نسل ، مورد احترام و عشق ابدی قرار بگیرید.