پدر مون – 27 دسامبر 1978

ما برای تحت تاثیر قرار دادن دنیای روح، چه نگرشی را میبایست در خود بپرورانیم؟ لازم است تا تصور و طرز فکر خود را تغییر بدهیم. طرز تلقی و نگرش ما محیطی است که بایستی برای دریافت کمکهای روحی آماده شود. ما میبایست با استفاده از کلام والدین راستین، از خود کانالی برای دریافت برکات روحی بسازیم.

درواقع، دنیای روح می‌خواهد تا در هر چیزی که داریم و هر کاری که انجام می‌دهیم حضور داشته باشد. آنها می‌خواهند تا در بالاترین حد ممکن (در همه چیز ما) درگیر شوند. بنابراین، در جستجوی هر چیزی، میبایست به نجابت در درون آن نظر افکنده و با آن به گونه‌ای رفتار کنیم که انگار آن چیز بطور مستقیم به والدین راستین تعلق دارد. آنگاه هر چیزی یک عتیقه گرانقیمت یا یک گنج خدا خواهد شد. تمامی مخلوقات انتظار دارند که شما اینچنین آنها را لمس کرده و از طریق شما ارتعاش انرژی خدا را احساس کنند.

همه چیز را مقدس ببینید. چرا دستمال متعلق به یک مقدس بسیار با ارزش است؟ به خاطر ارتعاش انرژی آن فرد مقدس است. شما هم اینگونه بوده و بایستی به تمامی مخلوقات ارزشی مقدس بدهید. وقتی چیزی را لمس می‌کنید، احساس کنید که به آن شکوه و برکت می‌دهید.

این موضوع برای مردمی هم که ملاقات می‌کنیم، صادق است. وقتیکه به ملاقات کسی میروید، تا چه حد نگران او هستید؟ نسبت به او چه احساسی دارید؟ شما باید مردمی را که ملاقات می‌کنید، براستی دوست بدارید، به خاطر اینکه آنها معبدهای خدا هستند. وقتی فرد دیگری را لمس می‌کنید، احساس کنید که از طریق لمس کردن او هر دوی شما تقدیس شده و برکت می‌گیرید.

هر کدام از ما دارای دو جنبه روحی و جسمی هستیم. روح می‌خواهد تا با تمامی وجود بدن جسمی ما را لمس کرده و به آن عشق بدهد. ما بایستی روح‌مان را روح خدا در نظر بگیریم.، به خاطر اینکه خدا آن را دوست داشته و در آن ساکن می‌شود. به هر مرد و زنی به عنوان فردی مقدس نظر بیافکنید. بدن جسمی هر فردی را مقدس و روح هر فردی را ماهیتی تقدیس شده در نظر بگیرید.

اگر چنین زندگی را پیش بگیرید، بزودی صدایی کوچک، یعنی نوای روحتان را در درون خواهید شنید. به هر جا که قدم بگذارید، تمامی پلیدی‌ها و سیاهی‌ها خواهند گریخت. اگر چنین فضائی را بوجود آورید، تنها ارواح خوب می‌توانند شما را لمس کنند. اگر خودتان را در چنین جایگاهی قرار بدهید، دنیای روح برکت و رحمت بیکران خود را بر روی شما سرازیر خواهد کرد.

شما بایستی چنین رحمتی را از جانب دنیای روح جذب کرده و با آن یکی شوید. آن را با بدن جسمی خود یکی ساخته تا حتی دستها و پاهایتان احساس خاصی داشته باشند. وقتیکه در بستر خوابتان هستید، حتی اگر کیسه خواب باشد، تمامی محیط اطرافتان بسان قصر پادشاهی خواهد شد. بدن جسمی شما در بستر پادشاهی استراحت خواهد کرد.

شما بایستی وجودتان را محل سکونت خدا بدانید. آنگاه تمامی ارواح خوب شما را لمس خواهند کرد. وقتیکه به بستر خواب می‌روید، با روحی زیبا دراز بکشید. تمامی زشتی‌ها را از آن پاک کنید. صبحگاه وقتیکه از خواب برمیخیزید، در عمق آغوش خدا فرو رفته و سپس وقتیکه به محل ماموریتتان می‌روید، بر تاج و تخت الهی سوار خواهید بود.

دنیای روح همیشه با شما بوده به شما گوش کرده و از شما مراقبت می‌کند. همیشه بدانید که دنیای روح در دسترش شما است. اگر همیشه چنین طرز فکری داشته باشید، آنگاه قادر خواهید بود تا محیط اطرافتان را تحت کنترل قرار بدهید. خودتان را دیاپازون ساخته و با طنین فرکانس خدا به ارتعاش درآئید. با از خودگذشتگی خدا به ارتعاش در‌آئید.

اگر شما در چنین ارتعاشی با خدا سهیم شوید، در ملاقات هر فردی بطور اتوماتیک می‌توانید ببینید که او چه نوع انسانی است. گاه موارد قادر خواهید بود تا با چشمان خود روح خودتان را مشاهده کنید. خودتان را برای کسب چنین توانائی‌هایی آموزش داده و تربیت کنید. اگر چنین زندگی داشته باشید، همیشه قادر خواهید بود تا در موقعیتهای اضطراری بدرستی عمل کنید.

شما در حال رقابت با دنیای روح هستید در نتیجه بایستی متعهد شوید که از آن پیشی می‌گیرید. جایگاه آدم کنترل دنیای روح است و نه برعکس. شما با دعایی عمیق برخاسته از روحتان می‌توانید فرد را از درونی و بیرونی تحت تاثیر قرار بدهید. آهن ربائی بشوید که روح مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهید. آن آهن‌ربای روحی بشوید که مردم را با عشق جذب کنید. با حفظ چنین پایه و نگرشی، تمامی دعاهای شما به انجام خواهند رسید.

با تمامی قلب و تمرکز روحی بر موضوع مورد نظرتان دعا کنید، در غیر اینصورت روحتان مضطرب و دست پاچه میشود. در زندگی همراه با دعا شما بایستی اوقاتی برای دعا برای خودتان در نظر بگیرید. حتی اگر هشت ساعت طول بکشد، بنشینید و دعا کنید. این اوقات هرگز به هدر نخواهند رفت. آنگاه می‌توانید به بیرون رفته و هشت ساعت برای خدا کار کنید. بنابراین، دعا نموده و به همراهی خدا به بیرون بروید. به عنوان مثال اگر قرار است که متن سخنرانی‌تان را بنویسید، دنیای روح در آماده کردن آن به شما کمک خواهد کرد. اگر به بیرون بروید، دنیای روح شما را هدایت خواهد کرد. احساس عبور پیروزمندانه از موانع را کشف خواهید کرد. از خود بیخود شده و قدرت روح و جسمتان را که در همراهی با هم به پیش می‌روند، احساس خواهید کرد.

به همین دلیل کلمه کلیدی برای چنین زندگی احترام است. برای همه چیز به عنوان چیزهای مقدس احترام قائل شوید. به تمامی انسانها به عنوان مردمی مقدس احترام بگذارید. به خودتان به عنوان فردی مقدس احترام بگذارید. به روحتان به عنوان ماهیتی مقدس احترام بگذارید و برای جسمتان نیز به عنوان بدنی مقدس احترام قائل شوید. برای همگان صرف نظر از اینکه چه کسی هستند، احترام قائل شوید. به عنوان یک کودک به افراد مسن احترام بگذارید. درباره کلماتی که در نظر دارید ادا کنید، سه بار اندیشیده و همیشه متواضع باشید.

همیشه با دیگران، بهترین دارائی‌هایتان را سهیم شوید. کیف پولتان را برای دادن خالی کنید. آنگاه سزاوار دریافت بهترینها خواهید بود. اگر برای همنوعان خود کاری خوبی انجام ندهید، خوابتان نمی‌برد. اما اگر کار خوبی کرده باشید، روحتان در آرامش استراحت خواهد کرد. تمامی عناصر پلید درونتان را بیرون ریخته و وجودتان را پاکسازی کنید. چمدان روحتان را باز کرده و ببینید که در آن چه چیزی پیدا می‌کنید. احساسات خودخواهانه را به خود نپذیرید. بطور عمومی برای هرنوع احساس خودخواهانه‌ای که داشته‌اید توبه کنید. فضیلت سخاوتمندی را بکار ببندید.

اگر برای توسعه چنین نگرشی خود را تحت فشار قرار بدهید، آنگاه دنیای روح بایستی به پایین آمده و با شما همکاری کند. دنیای روح برای پایین آمدن از کانالهای بسیاری استفاده می‌کند تا در مشیت الهی مشارکت کند، آنها نخست بهترین راه را انتخاب می‌کنند.

در کانون خانواده یک رهبر راستین باید بتواند دنیای روح را بسیج کند. وقتیکه آن را لمس می‌کنید کم کم تمامی انواع پدیده‌ها، بعضی‌ها بسیار عجیب و بعضی‌ها بسیار جالب خود را نشان می‌دهند، اما نگذارید بر شما مدیریت کنند. شما باید فاعل باشید. اجازه ندهید که تحت تاثیر پدیدهای عجیب و غریب به این سو و آنسو کشیده شوید. قبل از این، مجبور بودید به تنهائی با این چالشها روبرو شوید اما اکنون واضحتر درک می‌کنید.

شما بر راز قدرت دینامیکی دنیای روح واقف هستید: ویتنس کنید، تمامی قلب، روح و وجودتان را برای آنها فروگذاری کنید. وقتیکه در اردوگاه زندان بسر می‌بردم، دعا می‌کردم و زندانی‌ها آمده و آنجا جلوی من می‌ایستادند. آنها بدنبال آشنائی با من از طریق دنیای روح، به من می‌چسبیدند.

شما هم می‌توانید مثل من باشید. مشکل این است که شما اغلب از اندیشیدن درباره ابعاد روحی مثل چیزهای مقدس، انسانهای مقدس، معبد مقدس و روح مقدس بسیار دور هستید. وقتیکه در بدترین موقعیت، در تنهائی و گرسنگی قرار داشتم، الهام گرفته و یا میهمان مخصوصی در برابر من آشکار می‌شدند. وقتیکه به پول نیاز داشتم، دنیای روح فردی را به سوی من راهنمائی می‌کرد. آنها می‌توانند با ما همکاری کنند. ما همیشه بایستی احساس کنیم که کاری که می‌کنیم کافی نیست و بایستی سختکوشی بیشتری از خود نشان بدهیم.

با حمایتهای دنیای روح دست به عمل بزنید. اگر آنها پشت سر شما باشند، هرگز تنها نبوده و همیشه نیرو و انرژی خواهید داشت. حتی اگر بی‌پول و فقیر باشید، ترسی به دل راه نخواهید داد و برعکس سرسخت و بی پروا خواهید بود. هر چه بیشتر در راه کسب موفقیت گام بردارید، هر چه بیشتر در آرزوی پیشروی خواهید بود.

چه کسی می‌داند که چقدر زنده می‌ماند؟ شاید فردا در همین سن 25 یا 30 سالگی بمیرید. آیا از جانب خدا تضمین دریافت کرده‌اید که چقدر زندگی خواهید کرد؟ هیچ کسی چنین تضمینی دریافت نکرده است.

انسان عاقل می‌اندیشد که من فرصت کوتاهی بیش برای زندگی ندارم. در طی این دوره زمانی کوتاه، من بایستی خودم را برای ابدیت آماده کنم. راه زندگی در طی دو سال آینده من، الگوی زندگی ابدی من خواهد بود .آنگاه احساس عشقتان را شعله‌ور کنید. به خدا عشق ورزیده و دیگران را نیز بسان خدا دوست بدارید. برای تمامی 24 ساعت روز تمامی انرژی‌تان را برای فردی فدا کنید. اگر کسی را اینچنین دوست بدارید، حتی اگر زود بمیرید، به بالاترین دستاورد در تمامی ابدیت دست پیدا کرده‌اید. آنگاه وقتیکه خدا فرصت بیشتری به شما می‌دهد، پاسخ شما قدردانی محض خواهد بود. خودتان را برای اینچنین زیستن تمام عیار تحت فشار قرار بدهید. وقتیکه فردی در انتظار مرگ به زندگی می‌رسد، در بالاترین سطح قدردان خواهد بود.

چیزی از خود به جای بگذارید که خدا بتواند آن را مورد ستایش قرار بدهد. هر لحظه بسیار با ارزش بوده و فرصتی برای نگرانی و سرخوردگی وجود ندارد. فردی که تشخیص می‌دهد زندگی بر روی زمین در مقایسه با زندگی ابدی بسیار کوتاه است و هر چه بیشتر بر دستاوردهای خود میافزاید، براستی فردی عاقل است. به این بیاندیشید که شما بطور روحی چه برچسبی بر پیشانی‌تان خواهید داشت. از خود بپرسید، چه تعداد انسان، چه تعداد طایفه، چه تعداد قبیله، چه تعداد کشور را دوست داشته‌اید.

در پی آن باشید که سرور عشق بشوید. اگر زندگیتان را اینچنین برنامه ریزی کنید، هرگز بازنده نخواهید بود. بگونه‌ای برنامه ریزی کنید که انگار دو سال بیشتر زنده نمی‌مانید، آنگاه در سومین سال وقتیکه هنوز زنده هستید، به لذت زیستن بیاندیشید. این زندگی رستاخیز یافته است. من هنوز کارهای بسیاری باید انجام بدهم، همسرم را دوست بدارم، فرزندانم را دوست بدارم، بشریت را دوست بدارم. من بایستی کانون خانواده را دوست بدارم. من بایستی برای تمامی انسانها غرامت بپردازم. من بایستی انسانها را از شر گناه خلاص کرده و مصمم هستم تا از خود دارائی‌های فوق‌العاده‌ای بجا بگذارم.

وقتیکه کار می‌کنید، بایستی آن حرفه را دوست بدارید، محصولاتی را که با آنها سروکار دارید دوست بدارید و البته مردم را دوست بدارید. همیشه به دیگر مردم احترام بگذارید. خدا ما را آفریده است، اما ما همچنین وجودمان را شکل و فرم داده و ارزشهای اصیلمان را بازسازی می‌کنیم. سهمی از آنچه را که کسب می‌کنید، یعنی ده درصد را به خدا بازگردانید. ده درصد به مرکز کانون خانواده بدهید، ده درصد به امور ملی بدهید و ده درصد به امور جهانی بدهید، یعنی سه تا ده درصد بدهید.

وقتیکه چیزی به دیگران میدهید به این فکر نکنید که از جیب خودتان می‌دهید. با این فکر بدهید که آن چیز از گنجینه بهشتی آمده است. آنگاه فردی که آن را از طریق شما دریافت می‌کند، درواقع از خدا دریافت می‌کند. دنیای روح می‌تواند به شما کمک کرده و دنیای روح همه چیز را به خاطر سپرده و ده بار بیشتر به شما برمی‌گرداند.

محل کار و یا شرکت خود را محل سکونت خدا بسازید. تنها به عنوان یک کارگر و یا سرپرست شرکت کار نکنید. تمامی وجود و قلبتان را در کارتان بگذارید. مصمم شوید که کسب و کارتان را کاسبی بسازید که در خدمت به تمامی مردم باشد. آنگاه کار شما به هرجا که برود، شعبه‌ عشق خدا خواهد بود. برای هر کاری که مسئول هستید، بطور بیست و چهار ساعته قلب و وجودتان را بگذارید. فکر کنید که شما والدین هستید و بقیه (همه چیز و همه کس) فرزندان شما هستند. هر کاری که انجام می‌دهید فکر کنید که شما آن را به عنوان شریک خدا انجام می‌دهید. احساس کنید که شما دومین مالک هستید و در نتیجه تمامی عشقتان را فدا کنید. کسی که چیزی را بیش از هر کس دیگری دوست بدارد، مالک غائی و نهائی آن چیز است. وقتیکه عشق می‌دهید به ارزشی بیکران نائل خواهید شد.