در تور سخنرانی مادر راستین در سطح جهانی، ایشان در طی روزھای بیست و ھفتم تا سی ام ژوئن سال دوهزار و شش به خاورمیانه تشریف آورده و در روز بیست و ھشتم برنامه را در یکی از هتلهای شهر استانبول با موفقیت به اتمام رسانیدند. در برنامه ھون دوک ھه صبح روز بیست و نهم ژوئن، مادر راستین بدنبال ھون دوک هه سخنان پدر راستین، نظر اعضای ایرانی و دیگر حاضرین را در مورد برنامه روز گذشته جویا شدند. اعضاء پاسخ دادند که ”آرزو داریم بتوانیم چنین برنامه‌ای را در ایران برای شما برگزار کنیم.“ مادر راستین با دادن یک ھدیه به خانواده ایران، خواستند تا آن را برای برنامه‌های آموزشی و دادن کلام خدا به دیگران مورد استفاده قرار بدھند. سپس ایشان در مورد اوضاع و احوال دشوار اعضاء در کشورھای کمونیستی از جمله شوروی، در مقایسه با اوضاع و احوال ایران سخن گفتند. ایشان فرمودند:

”… در زمان حاکمیت کمونیستها در طی سی سال گذشته اعضاء مجبور به فعالیت زیر زمینی بودند. در طی آن دوران آنها در بسیاری از اوقات مجبور بودند تا فقط به راھنمائی‌ھا و حمایتھای دنیای روح تکیه کنند. در آن زمان یکی از میسیونرھا که نیاز شدیدی در رفتن به شوروی در خود احساس می کرد، در زمان ورودش به آن کشور زنی را ملاقات کرد. آن زن که والدینش از اعضای برجسته حزب کمونیست بودند، بعدها گفت که قبل از آن در خواب دیده بود که روزی آن میسیونر را ملاقات کرده و از او در مورد نهضت ھماھنگ خواھد آموخت. بنابراین به خاطر بسپارید که وقتی با توجه به خواست خدا برای انجام ایده‌آل او با سختکوشی کار کنید، معجزات بسیاری رخ خواهد داد.

اکنون ما در دوره زمانی کاملاً متفاوتی قرار داریم. والدین راستین تمامی مشکلات و مسائل پایه‌‌ای را از ریشه حل و فصل کرده‌اند. مراسم تاجگذاری خدا برگزار شده، قصر اصیل نیز گشوده شده است و ما ھم اکنون در ششمین سال چان ایل گوک بسر می‌بریم. تا به این زمان، مقدسین بسیاری و حتی اجداد خود شما در دنیای روح برکت دریافت کرده‌اند.

به رهبران و مؤسسین مذهبی بیاندیشید که از مشاهده پیروان خود بر روی زمین چقدر در شرمندگی ھستند! آنها براستی برای انجام خواست خدا در تلاش بودند، اما پایه‌هایی که بوجود آورده‌اند اکنون چیزی جز مانع بر سر راه والدین راستین نیستند.

شما در مقایسه با انسانها در دنیای روح دارای بدن جسمی ھستید. اگر برای پیشروی مصمم شده و با سرسپردگی کامل به پیش بروید، آنگاه دنیای روح با شما ھمکاری خواھد کرد. سی سال پیش چه کسی می‌توانست حتی در ذھن خود سقوط و فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی را تصور کند؟

چه کسی فروپاشی کمونیست را پیش بینی کرد؟ پدر راستین در نشست پروفسوران جهان برای صلح، در سال ۱۹۸۵ آن فروپاشی را پیش بینی کردند. دکتر ”کاپلان“ که یکی از منتقدین بزرگ کمونیست در آن زمان بود، نخست از شنیدن این پیشگویی دچار شک شده بود، اما سرانجام از پدر راستین پیروی کرد. بعد از آن اعلامیه، شرطی برای فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی برپا شد. پدر راستین در سال ۱۹۹۰ به مسکو تشریف بردند و پس از آن بود که براساس برنامه‌‌های آموزشی در این کشور و ھمینطور در آمریکا جوانان بسیاری (به والدین راستین) پیوستند که ھمین افراد نقطه مرکزی برای تاسیس نهضتی نوین در این کشور شدند. ھم اکنون در این کشور کلیساهای ارتدکس با نهضت مخالفتھای زیادی دارند، که در این صورت، بواسطه مخالفتھای آنها با خواست و مشیت الهی چیزی جز شکست عایدشان نخواھد شد. در نتیجه این یک حقیقت است که با توجه به موانع شیطانی ھر قدر ھم که این دوره بطول انجامد، آن ھدف نهائی ھرگز مسدود نخواھد شد.

واژگون شدن دوره رنج و عذاب به میزان و سطح فداکاری و از خودگذشتگی شما بستگی دارد. تصور کنید که اگر بطور واقعی پایه‌ای متقابل بنا کنید، آیا فکر نمی‌کنید که معجزات رخ خواھند داد؟ من با شروع تور سخنرانی، بر اھمیت این دوره زمانی تاکید کرده و عنوان کردم که برای شما آگاهی از مشیت الهی و ھدف اساسی خودتان و ھمچنین شناخت خدا و والدین راستین چه برکت بزرگ و شگفت انگیزی است.

ھمانطور که در متن سخنرانی من اشاره شد، شما زمانی درخت زیتون وحشی بوده‌اید و اکنون با رشد و شکوفایی درخت زیتون راستین به آن پیوند می‌خورید. درختان زیتون وحشی در نادانی و جهالت ھستند و ما باید با پخش کلام خدا، آنها را به درخت زیتون راستین پیوند بزنیم. در انجام این امر ھیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. مردم ھر روز بدون شناخت خدا میمیرند و اگر تشخیص بدھید که آنها برادران و خواھران خود شما ھستند، آیا می‌توانید بیهوده بنشینید و کاری انجام ندهید؟ حتی یک کودک سه ساله قادر به تشخیص میوه خوب از میوه پوسیده است، اگر شما به مردم میوه سالم را نشان بدھید، آنها چطور می‌توانند آن را رد کنند؟ ما در عهدی زندگی می‌کنیم که خدا در آن مردم بسیاری را آماده کرده است. حتی در کشورهایی چون ھندوستان که در آن رشد نهضت ھماھنگ با سختی بسیاری روبرو بوده است، مردم آماده شده بسیاری برخواسته‌اند، از جمله سفیران صلح که در میان آنها یک نفر حتی موقعیت برای ملاقات من با رئیس جمهور کشور را بوجود آورد. جناب رئیس جمهور در دیداری که داشتیم، بر درستی تعالیم والدین راستین اشاره کرد و حتی پیشنهاد کرد که در جهت آموزش ھمگانی، کتابی با صد مقاله در مورد تلاشھا و تعالیم پدر مون منتشر کنیم.

اکنون دوره زمانی بسیار باشکوهی است. زمانیکه ما باید در پی راه برای ارائه کلام به اعضای خانواده، قبیله و ھمسایگانمان باشیم. اگر در انجام این امر شکست بخورید، در دنیای روح آنها با گفتن این جمله ”چرا تو که از این حقیقت اطلاع داشتی آن را به من ندادی؟“ شما را مورد مؤاخذه قرار خواھند داد. این پیام عشق جهان شمول را نمی‌توان انکار کرد. کلام خدا بسان کتاب راھنمای معنوی زندگی است. به این خاطر تنها در صورت پیروی از آن قادر به تاسیس پادشاهی بهشتی خواھیم بود.

به درگیری‌ها در خاورمیانه توجه کنید. تمامی این مشکلات از یک نقطه ریشه گرفته‌اند. مردم در اینجا رودرروی ھم ایستاده‌اند اما وقتی که به گذشته بر می‌گردیم، ھمه آنها از یک خانواده ھستند، آنها برادر ھستند. با آگاهی از این موضوع، چطور می‌توان ھمچنان به جنگ و درگیری ادامه داد؟ مردم بواسطه از دست دادن والدین و عدم توانائی در یافتن آنها، در اینجا در حال جنگ و درگیری ھستند. برادران در فقدان والدین درگیری خواھند داشت اما در حضور والدین درگیری از بین خواهد رفت.

بایستی با از بین رفتن چرخه جنگ و درگیری خاورمیانه، این منطقه و این کشور به زندگی بازگردند. شما می‌توانید کانالی برای دنیای روح در جھت به حرکت درآوردن این کشور و این منطقه باشید. ھمه چیز از یک فرد آغاز می‌شوند. تمامی امور، چه سیاسی، چه اقتصادی و چه مذھبی ھمه از یک نفر آغاز می‌شوند. اگر یک نفر وجود داشته باشد، که خدا بتواند از طریق او کار کند، آنگاه چیزھای باشکوھی روی خواھد داد.

بنابراین با سفیران صلح کار کنید، با فرزندان آنها و خانواده‌ھای آنها کار کنید. در جهت آموزش و پرورش جوانان براساس اصل الهی ویتنس کنید. سه نسل باید در درون خانواده با ھم زندگی کنند. در آموزش به سفیران صلح در مورد اھمیت این موضوع توضیح داده و بگویید که این موضوع نه فقط یک تئوری بلکه یک واقعیت است. یک لحظه ھم فراموش نکنید که ایده‌آل اصیل خدا و ھمچنین ایده‌آل انسان که قرنها در پی تحقق آنها سپری شده است، بواقعیت درخواھند آمد.“

مادر راستین بدنبال سخنانشان، از اعضاء خواستند تا ترانه بخوانند. با ترانه‌ای از جمع ایرانی‌ها، همینطور ترانه‌ای از جمع ترکها و ھمینطور دو ترانه از فرزندانشان و دکتر والش مسئول فدراسیون صلح جهانی، برنامه ھون دوک ھه به پایان رسید. مادر راستین به اتفاق فرزندان راستین و دیگر ھمراھان در ھمان روز استانبول را به مقصد شهر بعدی در خاورمیانه ترک گفتند./

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *