در تور سخنرانی مادر راستين در سطح جهانی، ايشان در طی روزھای بيست و ھفتم تا سی ام ژوئن سال دوهزار و شش به خاورميانه تشريف آورده و در روز بيست و ھشتم برنامه را در يكی از هتلهای شهر استانبول با موفقيت به اتمام رسانیدند. در برنامه ھون دوك ھه صبح روز بيست و نهم ژوئن، مادر راستين بدنبال ھون دوك هه سخنان پدر راستين، نظر اعضای ایرانی و دیگر حاضرین را در مورد برنامه روز گذشته جويا شدند. اعضاء پاسخ دادند كه ”آرزو داريم بتوانيم چنين برنامه‌ای را در ايران برای شما برگزار كنيم.“ مادر راستين با دادن یک ھديه به خانواده ايران، خواستند تا آن را برای برنامه‌های آموزشی و دادن كلام خدا به ديگران مورد استفاده قرار بدھند. سپس ايشان در مورد اوضاع و احوال دشوار اعضاء در كشورھای كمونيستی از جمله شوروی، در مقايسه با اوضاع و احوال ايران سخن گفتند. ايشان فرمودند:

”… در زمان حاكميت كمونيستها در طی سی سال گذشته اعضاء مجبور به فعاليت زير زمينی بودند. در طی آن دوران آنها در بسياری از اوقات مجبور بودند تا فقط به راھنمائی‌ھا و حمايتھای دنيای روح تكيه كنند. در آن زمان يكی از میسيونرھا كه نياز شديدی در رفتن به شوروی در خود احساس می كرد، در زمان ورودش به آن كشور زنی را ملاقات كرد. آن زن كه والدينش از اعضای برجسته حزب كمونيست بودند، بعدها گفت كه قبل از آن در خواب ديده بود كه روزی آن میسيونر را ملاقات كرده و از او در مورد نهضت ھماھنگ خواھد آموخت. بنابراين به خاطر بسپاريد كه وقتی با توجه به خواست خدا برای انجام ايده‌آل او با سختکوشی كار كنيد، معجزات بسياری رخ خواهد داد.

اكنون ما در دوره زمانی كاملاً متفاوتی قرار داريم. والدين راستين تمامی مشكلات و مسائل پايه‌‌ای را از ریشه حل و فصل كرده‌اند. مراسم تاجگذاری خدا برگزار شده، قصر اصيل نيز گشوده شده است و ما ھم اكنون در ششمين سال چان ايل گوك بسر می‌بريم. تا به اين زمان، مقدسين بسياری و حتی اجداد خود شما در دنيای روح بركت دريافت كرده‌اند.

به رهبران و مؤسسين مذهبی بيانديشيد كه از مشاهده پيروان خود بر روی زمين چقدر در شرمندگی ھستند! آنها براستی برای انجام خواست خدا در تلاش بودند، اما پايه‌هايی كه بوجود آورده‌اند اكنون چيزی جز مانع بر سر راه والدين راستين نيستند.

شما در مقايسه با انسانها در دنيای روح دارای بدن جسمی ھستيد. اگر برای پيشروی مصمم شده و با سرسپردگی كامل به پيش برويد، آنگاه دنيای روح با شما ھمكاری خواھد كرد. سی سال پيش چه كسی می‌توانست حتی در ذھن خود سقوط و فروپاشی اتحاد جماھير شوروی را تصور کند؟

چه كسی فروپاشی كمونيست را پيش بينی كرد؟ پدر راستين در نشست پروفسوران جهان برای صلح، در سال 1985 آن فروپاشی را پيش بينی كردند. دكتر ”كاپلان“ كه يكی از منتقدين بزرگ كمونيست در آن زمان بود، نخست از شنيدن اين پيشگويی دچار شك شده بود، اما سرانجام از پدر راستين پيروی كرد. بعد از آن اعلاميه، شرطی برای فروپاشی اتحاد جماھير شوروی برپا شد. پدر راستين در سال 1990 به مسكو تشريف بردند و پس از آن بود كه براساس برنامه‌‌های آموزشی در اين كشور و ھمينطور در آمريكا جوانان بسياری (به والدین راستین) پيوستند كه ھمين افراد نقطه مركزی برای تاسيس نهضتی نوين در اين كشور شدند. ھم اكنون در اين كشور كليساهای ارتدكس با نهضت مخالفتھای زيادی دارند، كه در اين صورت، بواسطه مخالفتھای آنها با خواست و مشيت الهی چيزی جز شكست عايدشان نخواھد شد. در نتيجه اين يك حقيقت است كه با توجه به موانع شيطانی ھر قدر ھم كه اين دوره بطول انجامد، آن ھدف نهائی ھرگز مسدود نخواھد شد.

واژگون شدن دوره رنج و عذاب به ميزان و سطح فداكاری و از خودگذشتگی شما بستگی دارد. تصور كنيد كه اگر بطور واقعی پايه‌ای متقابل بنا كنيد، آيا فكر نمی‌كنيد كه معجزات رخ خواھند داد؟ من با شروع تور سخنرانی، بر اھميت اين دوره زمانی تاكيد كرده و عنوان كردم كه برای شما آگاهی از مشيت الهی و ھدف اساسی خودتان و ھمچنين شناخت خدا و والدين راستين چه بركت بزرگ و شگفت انگيزی است.

ھمانطور كه در متن سخنرانی من اشاره شد، شما زمانی درخت زيتون وحشی بوده‌ايد و اكنون با رشد و شكوفايی درخت زيتون راستين به آن پيوند می‌خوريد. درختان زيتون وحشی در نادانی و جهالت ھستند و ما بايد با پخش كلام خدا، آنها را به درخت زيتون راستين پيوند بزنيم. در انجام اين امر ھيچ بهانه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. مردم ھر روز بدون شناخت خدا میميرند و اگر تشخيص بدھيد كه آنها برادران و خواھران خود شما ھستند، آيا می‌توانيد بیهوده بنشينيد و كاری انجام ندهید؟ حتی يك كودك سه ساله قادر به تشخيص ميوه خوب از ميوه پوسيده است، اگر شما به مردم ميوه سالم را نشان بدھيد، آنها چطور می‌توانند آن را رد كنند؟ ما در عهدی زندگی می‌كنيم كه خدا در آن مردم بسياری را آماده كرده است. حتی در كشورهایی چون ھندوستان كه در آن رشد نهضت ھماھنگ با سختی بسياری روبرو بوده است، مردم آماده شده بسياری برخواسته‌اند، از جمله سفيران صلح كه در ميان آنها يك نفر حتی موقعيت برای ملاقات من با رئيس جمهور كشور را بوجود آورد. جناب رئيس جمهور در ديداری كه داشتيم، بر درستی تعاليم والدين راستين اشاره كرد و حتی پیشنهاد كرد كه در جهت آموزش ھمگانی، كتابی با صد مقاله در مورد تلاشھا و تعاليم پدر مون منتشر كنيم.

اكنون دوره زمانی بسيار باشكوهی است. زمانيكه ما بايد در پی راه برای ارائه كلام به اعضای خانواده، قبيله و ھمسايگانمان باشیم. اگر در انجام اين امر شكست بخوريد، در دنيای روح آنها با گفتن اين جمله ”چرا تو كه از اين حقيقت اطلاع داشتی آن را به من ندادی؟“ شما را مورد مؤاخذه قرار خواھند داد. اين پيام عشق جهان شمول را نمی‌توان انكار كرد. كلام خدا بسان كتاب راھنمای معنوی زندگی است. به اين خاطر تنها در صورت پيروی از آن قادر به تاسيس پادشاهی بهشتی خواھيم بود.

به درگيری‌ها در خاورميانه توجه كنيد. تمامی اين مشكلات از يك نقطه ريشه گرفته‌اند. مردم در اينجا رودرروی ھم ايستاده‌اند اما وقتی كه به گذشته بر می‌گرديم، ھمه آنها از يك خانواده ھستند، آنها برادر ھستند. با آگاهی از اين موضوع، چطور می‌توان ھمچنان به جنگ و درگيری ادامه داد؟ مردم بواسطه از دست دادن والدين و عدم توانائی در يافتن آنها، در اينجا در حال جنگ و درگيری ھستند. برادران در فقدان والدين درگيری خواھند داشت اما در حضور والدين درگيری از بين خواهد رفت.

بايستی با از بين رفتن چرخه جنگ و درگيری خاورميانه، اين منطقه و اين كشور به زندگی بازگردند. شما می‌توانيد كانالی برای دنيای روح در جھت به حركت درآوردن اين كشور و اين منطقه باشيد. ھمه چيز از يك فرد آغاز می‌شوند. تمامی امور، چه سياسی، چه اقتصادی و چه مذھبی ھمه از يك نفر آغاز می‌شوند. اگر يك نفر وجود داشته باشد، كه خدا بتواند از طريق او كار كند، آنگاه چيزھای باشكوھی روی خواھد داد.

بنابراين با سفيران صلح كار كنيد، با فرزندان آنها و خانواده‌ھای آنها كار كنيد. در جهت آموزش و پرورش جوانان براساس اصل الهی ويتنس كنيد. سه نسل بايد در درون خانواده با ھم زندگی كنند. در آموزش به سفيران صلح در مورد اھميت اين موضوع توضيح داده و بگوييد كه اين موضوع نه فقط يك تئوری بلكه يك واقعيت است. يك لحظه ھم فراموش نكنيد كه ايده‌آل اصيل خدا و ھمچنين ايده‌آل انسان كه قرنها در پی تحقق آنها سپری شده است، بواقعيت درخواھند آمد.“

مادر راستين بدنبال سخنانشان، از اعضاء خواستند تا ترانه بخوانند. با ترانه‌ای از جمع ايرانی‌ها، همینطور ترانه‌ای از جمع تركها و ھمينطور دو ترانه از فرزندانشان و دكتر والش مسئول فدراسیون صلح جهانی، برنامه ھون دوك ھه به پايان رسيد. مادر راستين به اتفاق فرزندان راستين و ديگر ھمراھان در ھمان روز استانبول را به مقصد شهر بعدی در خاورميانه ترك گفتند./