براساس گفتار والدین راستین

برخورداری از پیمان خانواده در این زمان و در این مقطع از تاریخ بشری یک برکت بسیار باشکوه محسوب میشود که در روز افتتاح کانون خانواده برای اتحاد و صلح جهانی در اول ماه مه 1994، در زمان اعلان آغاز عهد تکمیل شده به تمامی خانواده های برکت گرفته اعطاء شد. پیمان خانواده بعنوان اصول راهنما و نقطه عطف و همچنین طرح کلی برای بنای پادشاهی صلح و اتحاد خدا بر روی زمین و در دنیای روح در عصر آفرینش بهشت و زمین تازه است.

پدر و مادر مون والدین راستین بشری، بدنبال جنگ و نبردی چهل ساله با شیطان، بعد از تاسیس انجمن روحی مقدس برای اتحاد دنیای مسیحی در سال 1954، با پیروزی برخاسته و به ما خانوادههای برکت گرفته این رخصت را دادند تا بعنوان خانوادههای راستین در راستای ورود به پادشاهی بهشتی، پیمان خانواده را خوانده و به مرحله اجرا درآوریم.

پیمان خانواده دربرگیرنده درد و رنج خدا و والدین راستین بوده و نباید بدون اشک خوانده شود. این پیمان چیزی است که مردم باید برای همیشه آن را بخوانند حتی مدتها بعد از بدور انداختن ماسک مذهب در دنیای سقوط کرده و نیل به آزادی و رهائی کامل. به خاطر اینکه خانواده واحد اساسی پادشاهی بهشتی است و پیمان خانواده استاندارد مطلق و قانون اساسی برای تاسیس پادشاهی بهشتی است.

آیا عبارت پیمان خانواده را جائی شنیده‌ بودید؟ این عبارت برای اولین بار است که در تاریخ بشر آشکار شده است. در آغاز خدا بواسطه سقوط خانواده راستین را از دست داد در نتیجه بعنوان یک دستورالعمل مشیتی در راستای تحقق ایدهالش برای آفرینش یک استاندارد مطلق، سرانجام پیمان خانواده را از طریق والدین راستین بنا نهاد.

شرط اولیه برای خواندن پیمان خانواده، نیل به اتحاد کامل روح و جسم است یعنی حالت و وضعیت یگانگی محض در قالب یک قلب، یک بدن، یک چشم انداز و یک هماهنگی. معنایش این است که ما بایستی از طریق ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق به استاندارد کمال شخصیت خود نائل شویم. بدن جسمی ما باید بطور مطلق از فرمان وجدان، در مقام اولین والدین، آموزگار و مالک ما تبعیت کند.

بعلاوه تمامی اعضای خانواده ما باید چارچوب اولیه اتحاد روح و جسم ، اتحاد والدین، اتحاد زن و شوهر، اتحاد والدین و فرزند و اتحاد و برادری و خواهری را در عشق راستین بواقعیت درآورند. تنها در این صورت ما میتوانیم به شکلی واقعی پیمان خانواده را بخوانیم. به همین خاطر پیمان خانواده استاندارد و قانون اساسی در آفرینش پادشاهی بهشتی اتحاد و صلح بر روی زمین و در دنیای روح است.

 

  1. خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان میبندد تا ایده‌آل اصیل آفرینش، پادشاهی والدین بهشتی بر روی زمین و در بهشت، را با بازسازی موطن اصیل تأسیس نماید.

عشق راستین با خدا ارتباطی تنگاتنگ دارد. بعبارت دیگر بدون خدا، عشق راستین وجود نداشته و معنا ندارد. همینطور به خاطر اینکه خدا ماهیتی ابدی است، وقتیکه ما در ارتباط با خدا قرار میگیریم، ابدیت خواهیم یافت.

چان ایل گوک یعنی پادشاهی بهشتی، همان کشوری است که در آن دو نفر یکی میشوند. شما باید فکر و ذکر پاک و خالصانه یک فرزند خلف مصمم شوید که بطور ابدی به والدین بهشتی و والدین راستین ملازمت خواهیم کرد. در غیر اینصورت، نمیتوان شهروند چان ایل گوک شد.

مهم نیست که در این دنیا چقدر بدبختی و مشکلات در سر راه ما وجود دارد، ما باید به ورای تمامی آنها رفته و انسانی بشویم که بتواند چان ایل گوک را به ارث ببرد و این تنها زمانی میسر می شود که ما مصم بشویم تا بعنوان شاهزاده و شاهدخت خدا نماینده او در تمامی موقعیتها بشویم. براساس پایهای که ما تاسیس میکنیم، قبیله ما باید در مقام ناجیان قبیله‌ای به والدین بهشتی ملازمت کنند. به همین خاطر خانواده نقطه آغازین این ملازمت و زندگی واقعی با والدین بهشتی است. باید بدانیم که خانواده نقطه آغازین پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در دنیای روح است.

 

  1. خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان میبندد تا با ملازمت به والدین بهشتی و والدین راستین و تشكیل خانواده مركزی بعنوان نماینده هستی، مقام فرزندان با تقوا در خانواده، میهن پرستان در كشور، مقدسین در دنیا، و خانواده دختران و پسران الهی را در هستی تكمیل نماید.

شما باید بتوانید با طرز تلقی قلبی واحد، فکری واحد، بدنی واحد و در هماهنگی کامل براساس اتحاد روح و جسمتان، راه فرزندان راستین خلف را در پیشگاه والدین بهشتی ، راه میهن پرستان در سطح کشور، راه مقدسین در سطح دنیا و راه پسران و دختران الهی را در دو دنیای روح جسم در بهشت و زمین به واقعیت درآورید.

خانواده‌هائی که بتوانند خود را متمرکز بر والدین راستین قرار بدهند میتوانند متمرکز بر عشق راستین والدین بهشتی، بطور مستقیم به حوزه مستقیم تسلط نسب خونی والدین بهشتی پا بگذارند. خانوادههای برکت گرفته میوه و ثمره تاریخی والدین راستین در عرصه تاریخ و در تمامی جهان هستی هستند. هر خانواده برکت گرفته نماینده تمامی ساکنین روی زمین است. خانوادههای برکت گرفته، بعبارتی خانواده های بازسازی شده هستند. شما وقتیکه به خانه پا میگذارید باید این احساس را داشته باشید که به قصر راستین خدا پا گذاشتهاید. آن خانه قصر خانواده شما، قصر قبیله شما قصر کشور شما و قصر دنیا و قصر بهشت و زمین در تمامی جهان هستی است. بر این اساس خانواده شما بذر دنیای متحده است.

 

  1. خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان میبندد تا چهار حوزه با شكوه عشق و سه قلمرو بزرگ پادشاهی و حوزه خانواده ملكوتی را بواقعیت درآورد.

کمال چهار حوزه قلب راهی است که ما میبایست در آن گام برداشته و به کمال دست پیدا کنیم. چهار حوزه قلب یعنی حوزه قلب فرزند، حوزه قلب برادر و خواهر، حوزه قلب زن و شوهر، حوزه قلب والدین، بایستی در درون حوزه قلب عمودی والدین بهشتی به کمال برسند تا بتوانیم خدا را از غم و اندوه تاریخی رها و آزاد کنیم. خانواده ما پایهای برای تحقق این چهار حوزه قلب است، در نتیجه ما باید هر روز زندگیمان، یک زندگی متمرکز بر عشق باشد.

خانوادههائی که چهار حوزه قلب و سه حوزه پادشاهی را بواقعیت درمیآورند، خانواده‌های ایده‌آل نام دارند. سه حوزه پادشاهی یعنی: خدا پادشاه بهشت، والدین پادشاه زمین، پسران و دختران شاه و ملکه آینده محسوب میشوند که این پادشاهی را به ارث میبرند. جائیکه تمامی این سه پادشاه همدیگر را ملاقات کرده و یا با هم هستند، جائی جز خانواده نیست. بعبارت دیگر، خانواده ایدهآل جائی است که این سه پادشاه بهم پیوند خورده و به نتیجه مورد نظر از زندگی دست پیدا خواهند کرد.

تنها با تحقق چها حوزه قلب و سه حوزه پادشاهی، ما قادر خواهیم بود تا حوزه خانواده ملکوتی و یا قبیله سلطنتی را بواقعیت درآوریم. شما باید متمرکز بر عشق راستین جزئی از این خانواده سلطنتی خدا بشوید. تا زمانیکه نتوانید از تمامی این دروازهها عبور کنید، قادر به ملاقات خدا در دنیای اصیل نخواهید بود.

 

  1. خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان میبندد تا با تأسیس خانواده باشكوه جهانی بعنوان ایده‌آل آفرینش والدین بهشتی، آزادی، صلح، اتحاد، و شادی جهانی را بواقعیت درآورد.

ایده‌آل آفرینش خدا، بوجود آوردن یک خانواده واحد تحت تسلط خدا در تمامی جهان هستی است. تمامی ایده‌آلهای آفرینش به واقعیت درمیآمد اگر آدم کامل و حوای کامل در ازدواج متمرکز بر خدا صاحب فرزندان کامل شده، چهار پایه اساسی متمرکز بر والدین بهشتی و مرتبط بر عشق والدین بهشتی را بوجود میآوردند. در پایان تاریخ بازسازی یک خانواده راستین متمرکز بر والدین راستین و عشق راستین بعنوان امید بشری و همینطور امید خدا تاسیس میشود. این خانواده راستین نقطه آغازین صلح و شادی و تمامی انسانها خواهد بود.

در جامعه و کشور ایده‌آل مردم میدانند که پسران و دختران والدین بهشتی و تحت یک والدین واحد یعنی والدین راستین، برادر و خواهر یکدیگر هستند. در چنین جامعه و کشوری، خانوادههای برکت گرفتهای که نسب خونیشان را بازسازی کردهاند، خواهند توانست متمرکز بر زبان و فرهنگ والدین راستین حق مالکیت قلب را بازسازی کرده، و دنیای صلح و آزادی و اتحاد را بوجود آوردند. آنها در این صورت قادر خواهند بود تا یک زندگی براساس اتکای متقابل، کامیابی متقابل و ارزشهای مشترک جهان شمول را در درون حوزه فرهنگ قلب خدا پیش گیرند.

 

  1. خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان میبندد تا هر روز برای پیشرفت هر چه بیشتر در جهت اتحاد دنیای (فاعلی) روح و دنیای (مفعولی) جسم تلاش داشته باشد.

در حالیکه خدا هسته مرکزی تمامی زوجهای فاعلی و مفعولی در دنیای روح و یا در بهشت است، در دنیای جسمی آفریده شده توسط خدا، خانواده آدم هسته مرکزی تمامی زوجهای فاعلی و مفعولی است. روح در مقام فاعلی قرار داشته و بدن جسمی در مقام مفعولی است. در اینجا والدین بهشتی و عشق راستین میتوانند دنیای روح و دنیای جسم را با هم مرتبط کنند. با چنین فکری است ما باید هر روز زندگی روزانه خودمان را برای پیشبرد خواست خدا به پیش ببریم. در  اینجا توقف به معنای مرگ است و براستی مرگ هر لحظه در انتظار ما است اگر متوقف شویم. به همین خاطر باید هر روز را با تلاش فراوان و بی وقفه برای پیشروی آغاز کرده و به پایان برسانیم. تضمین کنیم که هر روز یک گام به پیش میرویم.

 

  1. خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان میبندد تا بعنوان جانشین والدین بهشتی و سازمان دهندهی اقبال و هدایای بهشتی، یك خانواده ایده‌آل برای انتشار بركات الهی بشود.

همگی ما باید والدین راستین بشویم. تمامی شما بذرهائی در شباهت کامل به ریشه اصیل یعنی در شباهت به والدین راستین هستید. برای همین باید این شباهت به اصل و ریشه را در خود حفظ کنیم. همانطور که فرد دارای بخت و اقبال است، خانواده، کشور و دنیا نیز دارای بخت و اقبال است. به همین صورت تمامی بهشت و زمین نیز دارای بخت و اقبال بهشتی است. بخت و اقبال کشور و دنیا براساس جهت و گسترش این بخت و اقبال بهشتی شکل میگیرند، که در مسیر زیستن برای دیگران وجود دارد.

همانطور که بخت و اقبال بهشتی همیشه همراه با والدین راستین به هر جائی میروند، ما باید با آنها متحد شده تا بتوانیم به خانوادههایی مبدل بشویم که بخت و اقبال بهشتی را به حرکت درآورده، برکات خدا را به تمامی محیط اطراف و جامعه‌تان برسانید. شما باید خانواده‌های برکت گرفته دیگری مثل خانواده خودتان را در اطرافتان تکثیر کنید و به عبارتی پیمان میبندیم که به چنین خانواده‌هایی مبدل شویم.

 

  1. خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان میبندد تا برای خاطر زندگی دیگران با پیوند خوردن به نسب خونی اصیل، دنیائی با فرهنگ شیم جانگ (قلب) را بواقعیت درآورد.

اگر ما نسب خونی اصیل متمرکز بر خدا را به ارث ببریم، فرهنگ اصیل قلب پا به عرصه وجود گذاشته و گسترش پیدا خواهد کرد. فرهنگ به تاریخ مرتبط است. فرهنگ قلب باید به نت ورک و شبکه خانواده، جامعه، کشور و دنیا مبدل شود. فردی بشویم که همیشه برای دیگران زندگی میکند. این پایه و اساس نسلها و شکلگیری جهان هستی است. خدا برای خاطر دیگران زندگی میکند. به همین خاطر کسانی که متمرکز بر عشق راستین برای دیگران زندگی میکنند، در هرجائی و در هر قلبی جای دارند.

دنیای آینده ما، براساس خانواده راستین، دنیای فرهنگ نوین قلب و فرهنگ عشق است، جائی که خدا، بشریت و تمامی مخلوقات در هماهنگی محض خواهند بود. این دنیا دنیای براساس اتکای متقابل، کامیابی متقابل و ارزشهای مشترک جهان شمول است که در آن تمامی مردم در عشق برای دیگران زیسته و در همکاری و هماهنگی خواهند بود.

 

  1. خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان میبندد تا در ورود به عهد چان ایل گوک، با اطاعت مطلق، ایمان مطلق، و عشق مطلق به وحدت ایده‌آل خدا با بشریت نائل شده و بدینوسیله پادشاهی بهشت را با آزادی و رهائی كامل بر روی زمین و در بهشت (دنیای روح) بواقعیت در آورد.

در عصر تکمیل شده چه عهدی بواقعیت درآمده است؟ همان عهدی که خدا در آغاز آفرینش با انسانها بسته بود. یعنی دادن برکت ازدواج مقدس به انسانها. خدا همه چیز را با ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق آفرید، و در این آرزو بود تا دنیای ایدهآل عشق مطلق را بواقعیت درآورد. به این خاطر، ما بایستی بطور اجتناب ناپذیر، ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق را در زندگی روزانه خود به مرحله اجرا و عمل درآوریم تا بتوانیم حق همراهی با خدا در تمامی جهان هستی را بدست آوریم.

براساس هدف آفرینش خدا، انسانها تنها زوجهای مفعولی او بوده و بعبارتی دیگر بدن جسمی واقعی خدا هستند. آنها در اصل بعنوان بدن جسمی مرئی خدای نامرئی خلق شده‌اند. به همین خاطر وقتیکه انسانها به کمال نائل شوند، معبد خدا خواهند شد. اکنون ما به حوزه رهائی و آزادی حتی در دنیای روح نائل آمده‌ایم. بهار رستاخیز زندگی نوین فرا رسیده است. و بر این اساس عصر صلح و دوستی فرا خواهد رسید.

 

برای دانلود این متن بصورت پی دی اف اینجا کلیک کنید

برای دانلود پیمان خانواده اینجا کلیک کنید