پدر راستین: اگر تجسم عشق خدا شده و مرد و زن کامل بشوید، هر کسی که به شما نزدیک شود در هوای بهاری آن عشق ذوب شده، و آنگاه بدون هیچ دلیلی تمامی اندوه، دشواریها و دردها محو می‌شوند. 

تاسیس یک خانواده ایده‌آل تجسم خدا به چه معنا است؟ این امر اشاره به زیستن برای دیگران و رخصت دادن به همسر برای نیل به کمال متمرکز بر خواص والدین بهشتی است تا من نیز به کمال دست پیدا کنم. بعبارت دیگر ارزش و کمال شوهر نه در خود او بلکه در همسر او است. به خاطر اینکه او خودش را شوهر صدا نمی‌زند بلکه همسر او است که او را با چنین نامی خطاب میکند. زنان بسیاری در جهان وجود دارند اما تنها یک نفر همسر شما است و شما را با چنین نامی صدا میزند. به همین شکل، ارزش یک زن نه در خود او بلکه در شوهر او آفریده شده و به کمال میرسد. بنابراین برای کسی که فریاد میزند از من پیروی کن، کمالی وجود ندارد، بلکه شما باید براساس زوج مفعولیتان که به شما توانائی نیل به کمال را میدهد، حرکت کنید. تنها در این صورت است که جایگاه شما برسمیت شناخته شده و در مسیر کمال قرار خواهید گرفت. در نتیجه، کمال ارزش من نه در من بلکه از طریق همسر من کامل خواهد شد. بنابراین، ما برای نیل به کمال بایستی تمامی تلاشهایمان را برای دستیابی همسرمان به کمال بکار بگیریم که تنها در این صورت، مقام شما کامل خواهد شد.

این موضوع در رابطه والدین و فرزند نیز صدق میکند. مرد و زن خودشان نمیتوانند در جایگاه والدین قرار بگیرند بلکه این جایگاه بواسطه فرزندان است که شکل میگیرد. حتی زمانیکه ازدواج کرده اما هنوز به فرزندی تولد نداده‌اید، زوج مفعولی ندارید که شما را پدر یا مادر صدا بزند، در نتیجه والدین نشده‌اید. ارزش پدر یا مادر، یا ارزش والدین نه در خود آنها بلکه در فرزندان آنها نهفته است که آنها را با چنین نامی خطاب میکنند. به این خاطر، والدین در راه فداکاری گام برمیدارند چون تنها وقتیکه والدین در تلاش برای کمک به فرزندانشان در نیل به کمال هستند، جایگاه آنها بعنوان والدین میتواند کامل شود.

این اصل در روابط استاد و پیروانش نیز صادق است وقتیکه پیروان استاد را برسمیت بشناسند، جایگاه او تکمیل خواهد شد، و یا جایگاه رئیس جمهور کشور زمانی به کمال میرسد که شهروندان آن کشور او را برسمیت بشناسند. بنابراین، ما بایستی در راه مورد نظر زوج مفعولیمان گام برداریم، یا راهی که در آن به همسرمان توانائی دستیابی به کمال را بدهیم تا مقام و جایگاه ما نیز به کمال برسد. در همین راه مشابه، چرا والدین بهشتی انسانها را آفرید؟ به خاطر اینکه بدون انسانها در مقام فرزندانش، و بدون کمک به آنها در نیل به کمال، او نمیتواند در مقام و جایگاه والدین قرار بگیرد.

در نتیجه کمال ما در خود ما نهفته نیست. اما مردم جهان میگویند، ”اگر تو به من کمک کرده و مرا کامل کنی، من نیز تو را کامل خواهم کرد.“ این روشی است که شیطان در باغ عدن از آن برای وسوسه آدم و حوا استفاده کرد، وقتیکه به آنها گفت: … برای اینکه خدا میداند که روزی که شما از میوه درخت معرفت خوب و بد بخورید، چشمان شما باز شده مثل خدا خواهید شد. از این میوه بخور که چشمان شما باز خواهد شد.“ سرانجام، او با تمرکز بر منفعت شخصی‌ آنها را وسوسه کرد. بعبارت دیگر او برای حفظ جایگاه خود انسان را وسوسه کرد.

دنیای ایده‌آل اصیل، دنیائی است که در آن من با توانائی دادن به همسرم در نیل به کمال، کامل خواهم شد. این دنیائی است که ما در آن با زیستن برای دیگری برسمیت شناخته شده و به کمال خواهیم رسید. اگر با سرمایه‌گذاری و فداکاری سعی در توانمندسازی همسر خود در مسیر نیل به کمال داشته باشیم، با کامل شدن زوج ما، کمال شخصیت ما نیز برآورده خواهد شد. بعنوان مثال، ممکن است که والدینی وجود داشته باشند که سطح سوادشان در حد دوره ابتدائی باشد، اما وقتیکه آنها به فرزندشان کمک میکنند که رئیس جمهور کشور بشود، آنها بعنوان والدین رئیس جمهور از ارزشی برابر با فرزند نائل آمده به کمال برخوردار خواهند بود. با توجه به این نقطه نظر، چرا ما فعالیتهای والدین قبیله‌ای بهشتی را انجام میدهیم؟

نخست، تنها وقتیکه خانواده ما قبیله قابیلی را بطور کامل بازسازی نماید، قادر خواهد بود تا بعنوان خانواده بهشتی به کمال برسد. اگر قبیله قابیلی وجود نداشته باشد، خانواده ما نمیتواند کامل شود. به خاطر اینکه راه برای ورود شیطان باز است. اما با بازسازی قبیله قابیلی شیطان نمیتواند حمله کند. چون قبیله قابیلی سمبول نسب خونی مردمی است که از شیطان پیروی میکنند. بنابراین با سپر دفاعی قبیله قابیلی، قبیله هابیلی مورد حمایت قرار میگیرد. به این دلیل قبیله هابیلی باید تا به آخرین لحظه قبیله قابیلی را دوست داشته، آنها را برای قرار گرفتن در مسیر شناخت والدین بهشتی راهنمائی کرده و بازسازی حق برادر و خواهر یا بازسازی حق فرزند ارشد را به انجام برسانند.

دوم، برای نیل به کمال عشق است. اگر ما مردم بسیاری را دوست داشته و به آنها در نیل به کمال کمک کنیم، بنظر میرسد که در مسیر فداکاری و فروگذاری برای همسر خود گام نهاده‌ایم، اما بطور همزمان، از جانب مردم بسیاری برسمیت شناخته شده، در مقام والدین قرار گرفته، حق وراثت دریافت خواهیم کرد، و بعنوان والدین قبیله‌ای بهشتی تولد دوباره خواهیم یافت. بنابراین در پایان، کمال بازسازی قبیله نه زحمت بلکه حرکتی امیدبخش است. این تنها راه برای کمال من، از طریق کمک به کمال همسرم، و کمال خانواده من از طریق بازسازی قبیله است. این حرکتی است که از طریق آن، تمامی انسانها یک خانواده تحت والدین اصیل را بنا میکنند و همینطور مسیری است که در آن ما به مقام والدین قبیله صعود خواهیم کرد. براساس این پایه، کمال مردم، کشور و جهان هستی میتواند بواقعیت درآید.

ما باید به این شناخت برسیم که بازسازی قبیله راه کمال خانواده است. تمامی خانواده‌های برکت گرفته کانون خانواده که نخست ندای خدا را دریافت کرده و در مراسم برکت شرکت کرده‌اند، خانواده‌های برکت گرفته مرکزی متمرکز بر والدین بهشتی هستند. بعبارت دیگر خانواده برکت گرفته جایگاهی تضمین شده است که در آن ما میتوانیم مقام آدم و حوای قبل از سقوط را بازسازی کنیم. در نتیجه ما باید الگوی یک خانواده سقوط نکرده را تاسیس نموده و در مسیری قرار بگیریم که برای دیگران یک الگو باشد. تاسیس آن خانواده الگو نمیتواند زمانی انجام شود که ما تنها سعی در به کمال رساندن خانواده خود داشته باشیم. تنها زمانیکه ما قبیله‌ای با تعداد افرادی بسیار بوجود آورده و سعی در توانمندسازی آنها در نیل به کمال داشته باشیم، خانواده ما مورد حفاظت قرار گرفته و کامل خواهد شد. این چگونگی راه کمال خانواده از طریق همسر ما است. خانواده‌های برکت گرفته باید در تبعیت از خصوصیات والدین بهشتی و تحقق نیازهای اعضای قبیله‌ای که فرزندان روحی ما هستند، با بکار گرفتن عشق راستین با کمک به آنها در از بین بردن کاستی‌هایشان در این تلاش باشیم تا هر کدام از آنها افرادی هر چه بیشتر کامل بشوند. وقتیکه چنین چیزی رخ داد، اعضای قبیله ما با تصدیق خانواده ما خواهند گفت ”والدین قبیله ما یک خانواده الگو متمرکز بر والدین بهشتی است.“ آنگاه آن الگو میتواند گسترش یافته و بعنوان شاهکار زندگی ما در سطح اجتماع قبیه‌ای تجلی پیدا کند. بدین ترتیب خانواده ما میتواند الگوی اصیل خانواده سقوط نکرده آدم و حوا را یافته و اعضای قبیله ما دارای نام و حوزه اختیار والدینی خواهند شد.