یگانگی با والدین بهشتی از طریق عشق راستین

پیمان شماره 8: خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین پیمان می‌بندد تا در ورود به عهد چان ایل گوک، با اطاعت مطلق، ایمان مطلق، و عشق مطلق به وحدت ایده‌آل خدا با بشریت نائل شده و بدینوسیله پادشاهی بهشت را با آزادی و رهائی كامل بر روی زمین و در بهشت (دنیای روح) بواقعیت در آورد.

کلام والدین راستین

شما به محض ورود به حوزه عشق در مقام و جایگاه برابر (با فاعل یا مفعول خود) صعود می‌کنید. مردم فکر می‌کنند که خدا بسیار والا و در آن بالا و بالاها قرار دارد و ما انسانها موجوداتی  پست و پایین مرتبه هستیم، اما چه اتفاقی می‌افتد وقتی که خدا بگوید که به خاطر میل و آرزویش برای عشق نمی‌تواند ادامه بدهد؟ وقتیکه او بگوید که دیگر نمی‌تواند دوست نداشتن دیگری را تحمل کند، ما حتی می‌توانیم از سر و کول او بالا برویم. اگر شما زنی باشید که روی دوش همسرتان بنشینید، آیا کسی می‌تواند شما را زنی دیوانه خطاب کند؟ (سخنرانی‌ها 87-325)

خدا ریشه عشق، ریشه زندگی، ریشه نسب خونی و ریشه پادشاهی بهشتی بر روی زمین و پادشاهی بهشتی در دنیای روح است. اگر آدم و حوا سقوط نکرده و ازدواج می‌کردند، خدا در قلب آنها ساکن شده و ایده‌آل یگانگی با آنها را بواقعیت درمی‌آورد. در اینصورت، خدا والدین راستین عمودی شده و آدم و حوا والدین راستین افقی می‌شدند. و ما با خون و جسم این دو والدین بدنیا آمده و روح ما وجود عمودی ما و بدن ما وجود افقی ما شده و ما یک زندگی متمرکز بر قلبی واحد، بدن جسمی واحد و فکری واحد را پیش می‌گرفتیم.

در یک چنین مسیری، قرار بود تا ما در یگانگی با خدا به اتحاد روح و جسم نائل آمده و دختران و پسران او بشویم. وقتیکه در رابطه والدین و فرزندی با او قرار بگیریم، شاهزاده و شاهدخت خدا می‌شویم و می‌توانیم از یک رابطه والدین و فرزندی با او لذت برده و همه چیز را از او به ارث ببریم. وقتیکه ما به عنوان فرزندان او زن و شوهر شده و متمرکز بر عشق بطور کامل با هم یکی شویم، خانواده‌ای می‌شویم که در ملازمت به او زندگی می‌کنیم. آن خانواده پایه برای صلح و ایده‌آل می‌شود. وقتیکه مرد و زن که هر کدام یک نیمه هستند با هم یگانه شوند، پایه‌ای بوجود می‌آورند که از طریق آن، آنها می‌توانند به عنوان زوجهای مفعولی خدا ایده‌آل عشق خدا را بواقعیت درآورند. (پیانگ هوا شین گیانگ ص 269)

تبادل نظر

ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق در پیمان شماره هشتم به چه معنا است؟ نخست به ایمان مطلق نگاهی بیاندازیم. ایمان مطلق به معنای عدم توقف در مقام و جایگاه خود محوری است. به عبارت دیگر اشاره به قرار گرفتن در نقطه ظهر است. استاندارد ظهر یعنی ساعت 12 که خورشید در نقطه اوج خود، درست بالای سر ما در یک زاویه نود درجه کامل قرار دارد و ما در یک موقعیت فاقد هرگونه سایه‌ای قرار می‌گیریم. درواقع در آن لحظه همه چیز بر روی زمین در اطراف ما با خورشید چنان یگانه شده‌اند که سایه‌‌ها کاملا محو می‌شوند. یعنی درست در همان لحظات که تمامی عقربه‌های ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار روی هم قرار گرفته و کاملا یکی شده‌اند. در آن لحظه چون همه چیز بطور صد در صد زیر نور خورشید قرار گرفته‌اند سایه‌ای وجود ندارد. در آنجا که فرد فاقد حتی ذره‌ای از نفس خود، بطور صد در صد با والدین بهشتی و تاثیر قلب و عشق او در هماهنگی محض است، همسوسازی عمودی نامیده می‌شود و جایگاهی که چنین چیزی شکل می‌گیرد، ایمان مطلق نامیده می‌شود.

عشق مطلق مرحله بعدی است. عشق مطلق به این معنا است که مفعول عشق را در نقطه مرکزی قرار داده و سپس همه چیز خود را برای او فدا کرده و بطور کامل و تمام عیار به او عشق و خدمت بدهیم. ما باید بدانیم که عشق راستین با فاعل یا دهنده به عنوان انگیزه آغاز نمی‌شود، بلکه ابراز آرزوی قلبی فاعل برای زیستن به خاطر مفعول یا گیرنده عشق است. در آن حالت فرد بدون اینکه ذره‌ای به خود بیاندیشد همه وجود و قلبش را برای مفعول فدا کرده تا خواست و رضایت او بطور کامل برآورده شود.

سوم اطاعت مطلق است. عبارت اطاعت مطلق عبارتی است که در دنیای کمال یا دنیای عشق راستین بکار گرفته می‌شود. در آن دنیا شریک شما برای کمک به شما در مسیر نیل به کمال با شما همراه می‌شود. تمامی فعل و انفعالها یا داد و دریافتها در دنیای کمال با چنین نیتی صورت می‌گیرد. با توجه به این نکته، اطاعت مطلق در برابر شریک و همراهتان به معنای پذیرش تمام و کمال همراهتان در جایگاه مثبت مطلق است تا شما بتوانید مراحل رشد بسوی کمال را به انجام برسانید. بر این اساس، مقام و جایگاه شما زمانی به کمال می‌رسد که بطور کامل از شریک و همراهتان اطاعت و پیروی کنید. اطاعت مطلق را نیز می‌توان به عنوان جایگاه مثبت مطلق معرفی کرد. والدین بهشتی ماهیتی براساس مثبت مطلق است و والدین راستین قهرمان مثبت مطلق بر روی زمین هستند. به این دلیل بود که خدا توانست بدون لحظه‌ای شک و تردید و بطور مداوم در تمامی طول تاریخ برای رستگاری انسانها تلاشی بی‌وقفه داشته باشد. والدین راستین نیز با یک چنین طرز تلقی بدون هرگونه شک و تردید در تلاشی بی‌وقفه امور بازسازی را در عصر حاضر هدایت کرده‌اند. 

بطور خلاصه، ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق اشاره به حالت و وضعیت یگانگی کامل شما با والدین بهشتی، انکار کامل نفس، گام نهادن در مسیر زیستن برای دیگران مخصوصا برای همراه و شریک زندگی شما، برخورداری از یک زندگی براساس مثبت مطلق به عنوان یکی از خصوصیات والدین بهشتی است.

در وجود والدین بهشتی ین (عناصر مذکریت) و یانگ (عناصر مونثیت) بطور مداوم در داد و دریافت هستند و این داد و دریافت با یکدیگر و همچنین در حال گردش بدور یکدیگر هستند به همین دلیل جایگاه فاعل و مفعول بدور مداوم در حال گردش است. می‌توان دید که ین یا مذکر و یانگ یا مونث در درون وجود خدا در هماهنگی کامل و بشکلی زیبا همزیستی را به تصویر کشیده‌اند.     

والدین بهشتی با خصوصیات دوگانه ین و یانگ یا مذکر اصیل و مونث اصیل وجود دارد. در زمان آفرینش، ین والدین بهشتی در قالب آدم و یانگ والدین بهشتی در قالب حوا ماهیت جسمانی به خود گرفتند. قرار بود تا آدم و حوا با طی طریق از مراحل رشد کامل شده و سپس زن و شوهر شوند که در آن صورت خدا می‌توانست در وجود متحد و یگانه شده آنها وارد شده و با آنها یکی شود. این رویا و آرزوی خدا بود. همانطور که در کتاب مقدس آمده است که آیا نمی‌دانید که شما معبد خدا بوده و روح خدا در شما ساکن است؟  اگر انسانها به کمال دست پیدا می‌کردند، معبد خدا و جایگاهی برای سکونت او می‌شدند. در این صورت، ظاهر و چهره انسان کامل در یگانگی والدین و فرزند با خدا، حالتی است که در آن خدا انسان شده و انسان خدا می‌شود. در این صورت، انسانها مفعولهای مطلق و واقعی یا جسمی والدین بهشتی می‌شوند. معنایش این است که در این جایگاه انسانها می‌توانند بهترین و یا تمامی دارائی‌های والدین بهشتی را به ارث ببرند. و چون در میان تمامی دارائی‌های خدا، عشق راستین بهترین دارائی او است، کسی که مفعول واقعی والدین بهشتی می‌شود بایستی تمامی مخلوقات و تمامی همنوعان خود را دوست داشته و درست مثل والدین بهشتی حق عشق ورزیدن به تمامی جهان هستی را بدست آورد. در اصل والدین بهشتی و انسان در یک رابطه والدین و فرزند قرار داشته و نمی‌بایستی به هیچ وجه از هم جدا می‌شدند. اما بواسطه نافرمانی در جریان عمل سقوط، انسانها در جایگاهی کاملا دور از خدا قرار گرفتند که در آن هرگز توان بازگشت به سوی خدا را نداشتند.

اکنون بواسطه ظهور والدین راستین بر روی زمین، لازم است که ما والدین خود را یافته و به زادگاه اصیل‌مان بازگردیم، که این همان جایگاهی است که والدین بهشتی و انسانها می‌توانند با هم یکی شوند. جایگاهی است که ما در آن می‌توانیم عشق راستین خدا را داد و دریافت کرده و لذتی را تجربه کنیم که در اصل آفریده شده بودیم تا آن را تجربه کنیم. آنجا مکانی نیست که ما در آن خودخواه بوده و تنها به نیازهای جسمی و نفسانی خود تمرکز کنیم، چون تنها وقتیکه ما از زندگی مورد نظر قلب اصیل خود برخوردار باشیم، زادگاه اصیل ما فعل و انفعال داشته و توسعه پیدا خواهد کرد.     

والدین راستین با ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق به یگانگی با والدین بهشتی نائل آمده، تجسم او شده تا بتوانند مشیت بازسازی فرزندان گمشده او را به انجام برسانند. به همین خاطر آنها بطور طبیعی در مسیر رنج و عذابی که والدین بهشتی در طول تاریخ قرار گرفته‌ بود، جای گرفته و مجبور شدند تا در تمامی سطوح با رنج و عذاب بسیاری روبرو شوند ولی با استواری برای انجام ماموریتشان  ادامه دادند. آنها از ما نیز می‌خواهند تا در مقام والدین راستین دوم و یا ناجیان قبیله‌ای بهشتی با استواری بر تمامی رنج و عذاب در تمامی سطوح غلبه کرده و خانواده راستین خدا را در تمامی چهار گوشه جهان هستی توسعه ببخشیم.

نکاتی برای تعمق

  • ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق را در زندگی روزانه خود چگونه می‌بینید؟
  • یگانگی والدین بهشتی و انسانها در عشق راستین را در زندگی و شرایط خود و خانواده‌تان چگونه می‌بینید؟