سخنان مادر راستین

ھفدھم سپتامبر 2012، مرکز صلح جھانی چانگشیم – کره

ھموطنان عزیز، میھمانان گرامی و خانواده‌ھای برکت گرفته از سراسر دنیا، ما امروز در یک نقطه عطف بسیار مھم و براستی انقلابی، تاریخی و بی‌سابقه در مشیت الھی قرار گرفته‌ایم.

ھمسر من، رورند دکتر سان میانگ مون، ناجی در ظھور دوباره، مسیح، نجات دھنده، و والدین راستین در مقام ریشه نسب خونی اصیل و خوب، به دنیای روح رفت و در نتیجه ما با قرار گرفتن در یک نقطه آغاز مشیتی، باید حوزه پیروزی والدین راستین را به ارث برده و پادشاھی ایده‌آل صلح یا یک خانواده تحت تسلط خدا را بواقعیت درآوریم.

مراسم سانگ‌ھوای پدر راستین، بدنبال یک زندگی در ھمراھی با او به اندازه تمامی عمرم، برای من درد و اندوھی غیرقابل تصور بھمراه داشته است و می‌دانم که برای ھمگی شما ھم همینطور است. بعلاوه ما قادر به درک عمق اندوه قلبی خدا، بعنوان واقعیت اصیل عشق ابدی و والدین راستین انسانھا نیستیم.

از طرف دیگر این زمان، زمان امید است. پدر راستین برای تکمیل، انجام و نتیجه‌گیری تمامی وظایف مشیتی که تا به حال کسی قادر به انجام آنھا نبوده، براساس قوانین بھشتی بنا شده توسط خدا در زمان آفرینش بھشت و زمین، کار کرد. او اکنون در حال عبور به دنیای روح است جایی که در آن با تسلط بر دو دنیای روح و جسم، سطحی تازه از مشیت الھی را خواھد گشود. ھیچ نوشته و گفتاری از زبان بشری قادر به ابراز سیلاب احساساتی نیست که ما اکنون در اینجا در این نقطه انتقالی مشیت الھی تجربه می‌کنیم.

ظھور والدین راستین

ھمانطور که به خوبی آگاه ھستید، من در طی دوران پاک و دست نخورده بلوغ زندگی‌ام از جانب خدا برای ملاقات پدر راستین ھدایت شده، در دوران شکوفایی زندگی‌ام در سن 17 سالگی، براساس مشیت الھی، ازدواج مقدس والدین راستین را بعنوان مھمترین برکت تاریخی در سراسر بھشت و زمین دریافت کرده و در تمامی طول زندگی‌ام بعنوان ھمراه، ھمگام و ھمکار پدر راستین در راه مشیت الھی تحت قوانین بھشتی، به او ملازمت کردم. اگر چه در زمان ورود به مشیت الھی جوان بودم، اما تمامی زندگی‌ام را برای انجام دو ماموریت گذاشتم: نخست پایان دادن به مشیت بازسازی از طریق غرامت در طی زندگی من که مملو از غمی تلخ بود. دوم، تحقق دنیای ایده‌آل خواست خدا با ملازمت به پدر راستین در طی دوره زمانی حیات او.

تاریخ مشیت شده رستگاری از زمان سقوط اولین اجداد بشری، آدم و حوا در جریان بوده است، اما بدون اینکه کسی قادر به تکمیل مشیت بازسازی از طریق غرامت باشد، بواقع ھمه منتظر ظھور والدین راستین بوده‌ایم.

دوره زندگی والدین راستین در یک موقعیت بسیار بد مشیت الھی، یعنی در زمانی آغاز شد که شیطان با تمامی قوا حاکمیت خود را بر دو دنیای روح و جسم گسترش داده بود. شیطان آغازگر پلیدی با حفظ تسلط 6000 ساله خود، از ظھور والدین راستین آغازگر خوبی، بیشتر از ھر چیزی در جھان وحشت دارد. به ھمین خاطر می‌توان تصور کرد که چگونه دیوانه‌وار با توسل به تمامی رفتارھای تندخویانه و وحشیانه به مقابله با آن برخاست. پدر راستین قبل از تاسیس جایگاھش بعنوان والدین راستین از طریق ازدواج مقدس ما در سال 1960، از یک دوره مشیتی پرداخت غرامت غیرقابل توصیف طی طریق کرد. بشریت تنھا یکبار می‌تواند والدین راستین را دریافت کند، به ھمین جھت والدین راستینی که ظھور می‌کنند، والدین راستین ابدی ھستند.

پدر راستین در پایان جنگ جھانی دوم یعنی در سال 1945 فعالیتھای عمومی خود را آغاز نمود. خدا مسیحیت بویژه روحانیون کره‌ای را برپایه شرطھای دوھزار سال تاریخ مسیحی آماده نمود تا با ملازمت و حمایت از ظھور دوباره ناجی فرستاده شده از جانب خدا، بتوانند ماموریت مشیتی عروس را به انجام رسانده و اینگونه آغازگر مشیت ملازمت به داماد واقعی باشند. اما آنھا در انجام ماموریتشان شکست خوردند و در نتیجه پدر از یک طرف پایه روحی مشیتی براساس تاریخ 2000 ساله مسیحیت و از طرف دیگر پایه واقعی براساس پیروزی متحدین در جنگ جھانی دوم، یعنی کشورھایی که با چالشھا و دشواریھای بسیاری جنگیدند، را از دست داد. پدر مجبور بود تا یکبار دیگر به تنھایی برای پیشبرد دوره مشیت بازسازی از طریق غرامت از پایین‌ترین نقطه جھنم یعنی از اردوگاه کار اجباری ھونگ نم آغاز کند. او با تاسیس پایه پیروزمندانه جدایی از شیطان، و سرانجام با غلبه بر تمامی حملات وحشیانه او، توانست انجمن روح القدس برای اتحاد دنیای مسیحی را در مقام عروس مشیت شده به جای مسیحیت تاسیس نموده و بر این پایه با دریافت من بعنوان عروس واقعی، مراسم ازدواج مقدس تاریخی را برپا کند و بدین ترتیب دوره والدین راستین در سال 1960آغاز شد.

دوره مشیتی والدین راستین

میھمانان گرامی و خانواده‌ھای برکت گرفته، چگونه می‌توان خدا، پدر بھشتی آشکار شده از جانب پدر راستین را تشریح کنیم؟ خدا آفریننده‌ای نیست که بر تخت شکوه و جلال تکیه زده باشد بلکه والدین راستین عشق و قلبی راستین است که مسیری بسیار طولانی را در پی فرزندانی بوده است که به واسطه گناه به حوزه مرگ سقوط کرده بودند.

پدر راستین در سخنرانی خود تحت عنوان ”استقرار والدین راستین بھشت، زمین و بشریت و اعلان کلام از طریق وجود واقعی خدا“ خدا را به این شکل تشریح نمود: ”خانمھا و آقایان، آیا می‌دانید که خدا در زمانی که اولین اجداد ما، یعنی کسانی که او از گذشته‌ھای بسیار دور تمامی وجودش را بدون ھیچ قید و شرطی برای آنھا وقف کرده بود، در نسب خونی شیطان سقوط کرده و در سیاھی ناپدید شدند، چه دردی را تحمل کرد؟ آیا اصلا و ابدا می‌دانید که پدر بھشتی ما با تحمل ھزاران سال اندوه مشقت بار بحدی که تا عمق استخوانھایش اشک ریخته و بدنش به تمامی به ارتعاش درمی‌آمد، مجبور بود تا در پی یافتن فرزندان گمشده‌اش از تونل سیاھی بی‌پایان پرداخت غرامت طی طریق کند؟ چه تعدادی از شما برای آرامش دادن به پدر بھشتی روزھا و شبھا به دعا نشسته‌اید؟“

خدا اینچنین است و پدر آن شخصی بود که با تمامی وجودش اندوه خدا را لمس کرد و با اشک، عرق و خون خود در طی دوره چھل سال والدین راستین به پیروزی نائل آمد و سرانجام در سال 2001 مراسم تاجگذاری پادشاھی خدا را به او تقدیم کرد.

میھمانان گرامی از سراسر دنیا و ھموطنان عزیز، دوره چھل سال والدین راستین تا زمان پیشکش مراسم تاجگذاری پادشاھی خدا، بعنوان دوره‌ای با التزام تعھد و فروگذاری کامل وجودمان، مسیری در ورای قله‌ھای بدبختی غیرقابل تصور برای ھر کسی بود و ما در مسیر بی‌پایان مرگ و زندگی برعلیه نیروھای شیطانی حاکمیت پلیدی، بارھا و بارھا به زمین کوبیده شدیم اما ھربار برخاسته و به مبارزه ادامه دادیم، بدون اینکه حتی لحظه‌ای در پاسداری (از خواست خدا) توقف داشته باشیم. ھیچ کلمه‌ای قادر به بیان چگونگی وضعیت پدر راستین در انتخاب داوطلبانه این راه بسوی عمق جھنم، رنج و عذاب در زندان دنبری، و پیروی از یک دوره خونین غرامت برای پایان دادن به دوره بیابان و تکمیل دوره 6000 سال تاریخ مشیت الھی برای رستگاری بشریت نیست.

او علیرغم اینکه در مقام ناجی بشریت آمده بود، تحت تسلط نیروھای ستم پیشه ژاپنی، کمونیستھای کره شمالی و دولت حزب آزادیخواه کره جنوبی، یک زندگی براساس پرداخت غرامت از طریق رنج و عذاب زندان را پیش گرفت. گفته‌ھای او به من در مسیر راه بسوی زندان در کشور آمریکا ھنوز در گوشم طنین می‌افکند: ”نگران نباش، یک دنیای امید در ورای زندان در انتظار ما است.“ اما برای من بعنوان کسی که با ھمراھی با او بطور مستقیم شاھد زندگی نجیبانه‌اش بودم، این اتفاقات اندوه طاقت فرسایی را بھمراه داشته است. وقتیکه به وضعیت وخیم پدر می‌اندیشیدم که در کمینگاه شیطان، بگونه‌ای که کمونیستھا زندگی‌اش را ھدف قرار داده بودند، بنظر می‌رسید که تمامی دنیا در اطرافم فرو می‌ریخت و من با التماسھای پرحرارت از خدا حمایت از سلامتی او را طلب می‌کردم. تنھا خدا است که این موقعیتھا در مشیت بازسازی از طریق غرامت را به خاطر خواھد داشت.

براساس پایه پیروزی از طریق فداکاری ھونگ جین نیم، پسر دوم ما به نمایندگی از طرف فرزندان راستین و ھمینطور از طریق پایه رنج و عذاب پدر راستین در زندان دنبری، سرانجام دوره بیابان در سال 1985 به پایان رسید. متمرکز بر روز پیروزی کامل بعنوان یک نقطه عطف، یک مشیت نوین آغاز شد و پس از آن بود که پدر با دو رھبر کمونیست و اشخاص مرکزی حوزه شیطان، میخائیل گروباچف و کیم ایل سانگ ملاقات کرده و متمرکز بر عشق خدا، آنھا را به تسلیم واداشت.

پدر براساس آن پایه با تاسیس فدراسیون زنان برای صلح جھانی در مقام عروس واقعی مشیت شده، مرا در مقام اولین و تنھا عروس واقعی در تاریخ بشری در جایگاه ملازمت به ناجی قرار داد. و من کار اعلام ظھور ناجی، سرور در ظھور دوباره، مسیح و والدین راستین بشری را آغاز کردم و براین اساس، در حین ملازمت به پدر راستین، بعنوان نقطه مرکزی مشیت الھی، دوری ھفت سال مشیت ھمکاری مادر و پسر را تقبل کرده و آن پیروزی را به خدا پیشکش کردم. بدین ترتیب عصر چان ایل گوک یا کشور اتحاد و صلح جھان شمول آغاز گردید.

پدر راستین روز اول ماه مه سال 1999 با دادن یک جایزه برای کسب پیروزی در دوره ھمکاری مادر و پسر، که ھرگز در تاریخ تکرار نخواھد شد، به من برکت بسیار بزرگی داد. در آنجا ایشان مرا به آغوش گرفته و به آرامی زیر گوشم گفتند: ”مادر به خاطر تلاشت در رفتن به ورای قله‌ھای بزرگ مشیتی، تشکر می‌کنم.“ در آن لحظه من غرق در احساسات گریه‌ام گرفته بود و ھمراه با دلداری و برکت پدر راستین، خاطرات لحظات بسیار مھم در مسیر به آغوش گرفتن قابیل و ھابیل در حین رودرروئی با دانش آموزان چپ گرا در خوابگاه‌ھای دانشجویی کره و تحمل تمامی خطرات و نگرانیھا در طی صدھا سخنرانی انجام شده در بیش از 185 کشور دنیا در طی ھفت سال، بسان تصاویری از دریچه ذھنم می‌گذشتند.

گشایش دروازه‌ھای عصر چان ایل گوک

رھبران صلح دوست و اعضای پرافتخار خانواده ھماھنگ، با نگاه به گذشته می‌توان دید که ھمه چیز بسان یک دوره پرالتھاب مشیت بازسازی از طریق غرامت بود، اما در آن والدین راستین به پیروزی نائل آمده، پایانی مناسب برای ھمه چیز به ارمغان آورده، و گشایشگر عصر چان ایل گوک بوده‌اند که در آن پادشاھی خدا و عصر سلطه مستقیم خدا ریشه دوانده است. آنھا ھمچنین “پیمان من” را به “پیمان خانواده” ترفیع بخشیده و ما را از عصر دعا بنام والدین راستین به عصر گزارش مستقیم به خدا بنام خانواده برکت گرفته مرکزی بردند. آنھا در حین تغییراتی که قبل از این غیرقابل تصور بود، گشایشگر یک عصر تازهی مشیت الھی یعنی عصر چان ایل گوک بوده‌اند.

سیستم خوب مطلق حاکمیت پادشاھی بھشتی متمرکز بر والدین راستین، ھمراه با تحقق فرھنگ قلب بطور عمودی و افقی گسترش یافته است. از طریق برگزاری مراسم برکت ازدواج مقدس برای گشایش دروازه چان ایل گوگ و مراسم تاجگذاری پادشاه خانواده‌ھای برکت گرفته که مصادف با شصتمین سال تولد من بود، حاکمیت الھی بطور عمودی ریشه دوانید و پس از آن در سراسر دنیا از طریق مراسمھای تاجگذاری پادشاه صلح در 120 قبیله و 120 کشور با استواری تاسیس گردید. با افتتاح سازمان ملل ھابیلی از طریق فدراسیون صلح جھانی، و پیشکش مراسم ورود به قصر اصیل و تاجگذاری والدین راستین بھشت، زمین و بشریت به خدا، برای اولین بار پایه برای تحقق ایده‌آل در نظر گرفته شده در زمان آفرینش، با استواری برپا شد. ھمینطور بدنبال پیروزی دوره 50 ساله والدین راستین، با اعلام سال یوبیل مشیتی، تقویم بھشتی معرفی شد و سال 2010 اولین سال چان گی (بھشتی) نام گرفت.

حوزه پیروزی والدین راستین

پدر راستین در طی سه سال گذشته، متن سخنرانی‌اش تحت عنوان ”استقرار والدین بھشت، زمین و بشریت و اعلان کلام از طریق وجود واقعی خدا“ را حتی برای یک لحظه از خود دور نمی‌کرد. او متن این سخنرانی را یک گنجینه نام نھاده و در طی برنامه‌ھای ھون دوک ھه ھروقت فرصتی دست می‌داد درباره آن صحبت می‌کرد. در بخشی از این سخنرانی مطالبی تحت عنوان آخرین کلام من برای بشریت چنین می‌خوانیم:

اینھا کتابھایی آموزشی ھستند که شما حتی بعد از رفتن به دنیای روح باید آنھا را مطالعه کنید، آنھا تعالیم شکل گرفته از ذھن یک انسان نبوده بلکه مواد آموزشی ھستند که خدا به فرزندان رنج کشیده‌اش اعطا کرده است تا از این طریق راه بھشتی برای رستگاری آنھا را آموزش دھد.

خانمھا و آقایان قبل از این اشاره کردم که یک زندگی عمودی براساس ظھر کامل، یک زندگی فاقد سایه است. اگر ھمه ما بتوانیم با پیش گرفتن یک زندگی درخشان، مملو از نور شویم، ھیچگونه فرصتی برای حضور سایه گناه در زندگی ما وجود نخواھد داشت. آن دریافت کنندگان نور و روشنایی، مدیون نور و روشنایی خواھند بود. دعا می‌کنم که اکنون بتوانیم اشکھای مردم فرو شده در بدبختی و بیچارگی و فقر را پاک کرده و یک زندگی عشق راستین ابدی نابود کننده تمامی سیاھی‌ھا را پیش گیریم.

والدین راستین با نیل به اتحاد نھایی، عصر اقتدار کامل، اختیار کامل، حضور کامل در ھمه جا، و برتری کامل خدا را براساس استاندارد نتیجه، اتمام و کمال اعلام نموده و به خدا پیشکش کردند.

پدر راستین کیست؟

رھبران محترم صلح و خانواده‌ھای برکت گرفته عزیز، با طلوع یک عصر تازه و یک نقطه تحول مشیتی، بزرگترین امید من این است که قامت مشیتی پدر راستین متبلور خواھد شد. او در تمامی طول زندگیش، که ھر ثانیه و ھر دقیقه برایش عزیز بود، بدون ھرگونه ترحمی به خود، با رفتن به ھر گوشه جھان و حتی دنیای روح، تمامی وجودش را برای انجام خواست خدا گذاشته بود.

امیدوارم که دستاوردھای مشیتی جھانی او در پیروزیھای کسب شده متمرکز بر اشک، عرق و خونش، بتواند یک الگو و استاندارد ابدی برای تمامی بشریت گردد. نخست، پدر راستین جد اصیل خوبی، والدین راستین انسانھا است. آدم و حوا در مقام اولین اجداد بشری با سقوط به اجداد پلیدی مبدل شده و ھمانطور که عیسی عنوان کرد اجداد دروغین ما شدند. خدا با سقوط آدم و حوا، انسانھایی را که در اصل آفریده بود از دست داد و به عبارت دیگر شکل بیرونی خود را از دست داد.

خدا با انجام مشیت بازسازی، پدر راستین را در مقام آخرین ظھور ناجی فرستاد. و پدر از طریق انجام سھم مسئولیت خود، کلام یا حقیقت را بطور کامل آشکار ساخته و مشیت بازسازی از طریق غرامت را تکمیل نمود. او از طریق مراسم برکت و مراسم سانگ‌ھوا، راه برای تولد دوباره، رستاخیز و زندگی ابدی در دو دنیای روح و جسم را گشود، که انسانھای سقوط کرده باید در آن گام بردارند. در نتیجه نسب خونی اصیل، زندگی اصیل و عشق راستین اصیل را به ھمان شکل اصیل خود در آغاز آفرینش، تنھا می‌توان از والدین راستین در مقام اجداد خوبی به ارث برد و راه برای انجام چنین چیزی برکت ازدواج است.

دوم، پدر راستین مالک حقیقت درونی بعبارت دیگر مالک کلام است. کلام، حقیقت و واقعیت است که خدا از طریق آن به تمامی جھان آفرینش شکل و فرم بخشید، بعبارتی دیگر عشق و قلب خدا در قالب کلام تجسم می‌یابد. آدم و حوا اجداد دروغین بشری با سرکشی در برابر کلام خدا، سقوط کرده و نتوانستند واقعیت کلام شوند. در نتیجه ناجی می‌بایست بعنوان بخشی از ماموریت مشیت الھی برای شروع، در جستجوی کلام، یا ھمان حقیقت از جانب خدا باشد.

پدر راستین در پاسخ به چنین نیاز مشیتی، با انجام شرطھای بسیار زیاد، کسب پیروزی در جدایی از شیطان، و دریافت اجازه از جانب خدا، کلام را آشکار نمود. او در طول زندگیش مشیت الھی را با کلام ھدایت کرده و سمت و جھت داده است و از ھمین طریق جھان را از عنصر حیات و زندگی اشباع کرد و با تغذیه از عشق راستین مشیت بازآفرینی را به پیش برد. در نتیجه او در طی سالھای یوبیل در دوره زندگی والدین راستین، سنت ھون دوک ھه را برپا کرده و ھشت کتاب و مواد آموزشی بھشتی را تکمیل نمود و این خود فرصتی برای گشایش راه در راستای تاسیس راسخانه چان ایل گوگ از طریق کلام و عشق در میان خانواده‌ھای برکت گرفته در سطح جھانی بود. مجوز تعالیم ھشت کتاب بزرگ و مواد آموزشی بطور انحصاری به والدین راستین تعلق دارد و این باید بعنوان یک سنت ابدی برای تمامی نسلھای آینده بدون ھیچ تغییری حفظ شود.

سوم، پدر راستین کسی است که مشیت رستگاری را به انجام رسانیده است. ھمانطور که در اصل الھی اشاره شده، تاریخ بشری ھمان مشیت رستگاری و مشیت بازسازی است. بواسطه سقوط اولین اجداد بشری، آدم و حوا، یک دنیای تحت حاکمیت پلیدی متمرکز بر اجداد سقوط کرده شکل گرفت. جنگ با تمامی انواع روشھای خصومت و درگیری، ھمینطور از خود بیگانگی، بدبختی، گناه و اضطراب انسانھا ھمه از سقوط اجداد بشری ریشه گرفته‌اند. مشیت بازسازی این دنیای گناه و پلیدی به یک دنیای ایده‌آل مورد نظر در آغاز آفرینش و بعبارتی دیگر یک دنیای صلح مملو از عشق، شادی، فداکاری و خدمت به دیگران را که خدا آغاز کرد بدون ھیچ توقفی حتی برای یک لحظه در تمامی طول تاریخ بشری ادامه داشته است.

اما مشیت رستگاری که در عین نیازھای مکرر برای پرداخت غرامت ادامه داشته است، بواسطه شکست گروھھا و اشخاص مرکزی در انجام مسئولیتھایشان بارھا و بارھا تمدید شد. عیسی، تنھا فرزند خدا 2000 سال پیش در مقام ناجی ظھور کرد اما بواسطه بی‌ایمانی مردم به صلیب کشیده شد و به دنیای روح رفت، به ھمین خاطر اعلام کرد که دوباره بازمی‌گردد.

دوھزار سال بعد ھمانطور که انتظار می‌رفت، پدر راستین در مقام ناجی آمد و با پرداخت تمامی غرامتھای تاریخی در طی زندگیش، به پیروزی در دورهھای مشیتی نائل آمد. گزافه‌گویی نخواھد بود اگر زندگی والدین راستین را بطور خلاصه یک زندگی سراسر کشمکش و عذاب یا یک زندگی براساس جدال مرگ و زندگی در رودررویی‌ھا با شیطان در مشیت بازسازی از طریق غرامت معرفی کنیم. بدین‌ترتیب پدر راستین یک دوره چھل ساله را بعنوان ناجی، یک دوره چھل سال دیگر را بعنوان والدین راستین و یک دوره ده ساله را بعنوان پادشاه صلح و پادشاه پادشاھان به پایان رسانده، به انجام رسانده و به کمال رسانده است.

چھارم، پدر راستین پادشاه صلح و پادشاه پادشاھان است. خواست خدا این است که یک دنیای صلح‌آمیز و ایده‌آل بواقعیت درآید، یعنی دنیایی که در آن مردم بعنوان یک خانواده تحت تسلط خدا زندگی کنند. این موضوع در سطح فردی به کمال فردی از طریق اتحاد روح و جسم و ھمینطور کمال خانواده از طریق اتحاد زن و شوھر،والدین، فرزندان و برادران و خواھران اشاره دارد. و ما می‌خواھیم که با توسعه این ایده یک دنیای مملو از عشق و صلح را بیآفرینیم، جایی که در آن جوامع و کشورھای ما یگانه شوند.

از زمان سقوط بشر، درگیری بین خوبی و بدی بطور پایان ناپذیری از سطحی به سطحی دیگر، از فرد گرفته تا تمامی جھان آفرینش تکرار شده است و در پایان، جدایی‌ھای نژادی، ملی و مذھبی رنج غیرقابل توصیفی برای بشریت به ھمراه داشته است. والدین راستین، ھدف زندگی خود را بر آزادی خدا، رستگاری بشریت و تحقق دنیای صلح‌آمیز و ایده‌آل متمرکز نموده و برای تحقق این اھداف تمامی زندگی خود را فدا کردند. پدر راستین برای احیای روحیه مذھبی از طریق فعالیتھای مذھبی آغازگر یک نھضت صلح در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، ھنری، آموزشی، ورزشی و مطبوعات برای تمامی انسانھا بوده است.

او نشان داد که خانواده راستین کوچکترین واحد پادشاھی بھشتی است و دروازه‌ھا را برای برکت خانواده‌ھای راستین و برکت ازدواج بین دشمنان گشود. او از طریق برکت ازدواج بین‌المللی و بین‌المذھبی ایده‌آل یک خانواده بزرگ بشری را بواقعیت درآورد، که مسبب حل و فصل بسیاری از درگیریھا است. در نتیجه با برگزاری مراسم تاجگذاری در 120 قبیله و 120 کشور، پدر راستین در مقام پادشاه صلح و پادشاه پادشاھان تاجگذاری نمود و بدینوسیله در این زمان، رویاھای بشری تحقق می‌یابد.

پنجم، والدین راستین بھشت،زمین و بشریت با به کمال رساندن جایگاه خدا، برای اولین بار بر روی زمین به کمال مورد نظر در آغاز آفرینش نائل آمدند. پدر راستین مشیت بازسازی از طریق غرامت را از مقام بنده بنده آغاز نموده و بدنبال ھر پیروزی او، حاکمیت شیطان فرسوده شد، در حالیکه جایگاه خدا بطور فزاینده‌ای به سوی جایگاه اصیل خود در زمان آفرینش اوج می‌گرفت.

عیسی 2000 سال پیش آشکار نمود که خدا پدر ما است و شما بخوبی واقف ھستید که او به ھمین دلیل بعنوان یک کافر و کفرگویی نسبت به خدا متھم شده و مجبور شد تا از راه صلیب طی طریق کند. اما والدین راستین بطور واقعی بازسازی از طریق غرامت را بر روی زمین به انجام رسانده و شکوه وافتخار خدا بعنوان آفریننده اصیل، بعبارت دیگر والدین راستین حاکم بر بھشت، زمین و بشریت را بازسازی نمود.

در این راه، براساس استاندارد مشیت الھی، جایگاه مشیتی والدین راستین شکل گرفت و بر این پایه، کمال رھایی و آزادی خدا به واقعیت درآمد. پدر راستین در سال 2010 از جایگاه ناجی تا تمامی سطوح بالاتر والدین راستین، والدین بھشت و زمین، والدین بھشت، زمین و بشریت، پادشاه خانواده‌ھای برکت گرفته، پادشاه صلح، و پادشاه پادشاھان، استقرار والدین راستین بھشت، زمین و بشریت را اعلام نمود. این نکته به این معنا است که خدا والدین راستین نامرئی بھشت، زمین و بشریت بوده و والدین راستین در مقام والدین راستین مرئی بھشت، زمین و بشریت، طبیعت راستین و ذاتی خدا را بطور واقعی آشکار نموده و به کمال رساندند.

عزیزان، سختی و دشواری که پدر راستین و من در دوره بازسازی از طریق غرامت، یعنی دوره‌ای که حتی خدا نمی‌توانست در آن دخالتی داشته باشد، تحمل کردیم، براستی در ورای تصورات ما بود و ما حتی مجبور شدیم تا چھار تا از فرزندانمان را بعنوان قربانی پیشکشی برای مشیت الھی فدا کنیم. چه کسی با جرات می‌تواند بگوید که چنین دوره دردناک بازسازی از طریق غرامت را درک می‌کند؟ من با فدا کردن زندگی‌ام، بعنوان یک ھمراه در شادی و درد با پدر راستین سھیم شده و بر آزمونھا و دشواریھای بیشماری غلبه کردم. ما براساس چنین پایه پیروزمندانه‌ای در یک بعد مشیتی به حق برابری، حق با ھم بودن و حق برخورداری از مقامی مشابه اھداء شده از جانب خدا نائل آمدیم.

راه ما در آینده

میھمانان گرامی از سراسر دنیا و ھموطنان، خانواده‌ھای برکت گرفته در سطح جھانی، از این به بعد پدر راستین براساس قوانین بھشتی، دنیای روح را پایگاه خود ساخته و با عبور و مرور آزادانه بین دو دنیای روح و جسم، مشیت الھی برای گسترش چان ایل گوگ را به انجام خواھد رسانید. پدر راستین بعنوان واقعیت وجودی خدای شب بر روی زمین خواھد آمد و در یگانگی و ھماھنگی قلبی، جسمی و فکری با مادر راستین بعنوان واقعیت وجودی خدای روز، با توانائی پیشبرد مشیت الھی بر روی زمین، ھدایت مشیت الھی در سطح ھستی را در دست خواھند داشت. او با پیروزی روز تاسیس چان ایل گوک، در تاسیس باغ عدن بر روی زمین با شما خواھد بود. براستی چیزی قادر به توقف مشیت الھی نیست.

در این نقطه انتقالی تاریخی مشیت الھی، می‌خواھم آشکارا بگویم که من با به ارث بردن پایه‌ھای پیروزمندانه پدر راستین، در مقام ھدایت مشیت الھی بر روی زمین قرار می‌‌گیرم و در انجام چنین چیزی می‌خواھم این مطالب را برای ھمگان اعلام کنم:

نخست، ما می‌بایست بطور مطلق ارزش سنتی را که پدر راستین بنا نھاد، در حد زندگی خود حفظ کرده و آن را برای بازماندگانمان در نسلھای آینده به ارث بگذاریم. والدین راستین سنت قلب و عشق، کلام و اصل الھی، وظایف و قوانین سنت ما و سنت فرھنگ قلب را بنا نھادند. سنت ھون دوک ھه یا خواندن کلام، بعنوان تبلور دورهی زندگی والدین راستین در مشیت بازسازی از طریق غرامت، باید فعالیت مرکزی در ھر خانواده و در تمامی گردھمایی‌ھای نھضت متمرکز بر خدا شود.

بطور ھمزمان ما باید برای تاسیس یک نظم نوین بر روی زمین به پیش برویم. لطفا ھرگز سنت والدین راستین را فراموش نکنید که از طریق آن نظم و سنت نھضت ھماھنگ بر یک ھمبستگی کامل برای اتحاد جسمی با خانوادهی راستین متمرکز بر والدین راستین و شخصیت ھابیلی قرار گرفته است.

دوم، ما باید ایده‌آل خانواده برکت گرفته را که از جانب خدا دریافت کرده‌ایم، به انجام برسانیم. خانواده بعنوان گھواره نسب خونی، زندگی و عشق راستین، پایه برای تحقق اھداف مورد نظر خدا در آغاز آفرینش است. شما باید براساس ھشت پیمان، سنت نسب خونی خوب مطلق را با ایمانی مطلق حفظ کنید.

رویای صلح ما عشق راستین،خانواده‌ھایی شاد و دنیای صلح آمیز را بھمراه خواھد آورد. فرزندان ما باید براساس عشق و کلام ھمراه با سنت اتحاد زوجھا و والدینی که با عشق مطلق در ملازمت به خدا ھستند، تغذیه شده و رشد کنند. شما باید از طریق ھون دوک ھه، تغذیه بخش تاسیس راسخانه نظم چان ایل گوک در خانواده‌تان بوده و ایده‌آل برکت را به انجام برسانید که از طریق آن سنت قلب می‌تواند براساس استاندارد استقرار ظھر، بطور عمودی و افقی ریشه گیرد.

سوم، ھمگی شما در مقام ناجیان قبیله‌ای برکت دریافت کرده‌اید، بنابراین باید برای انجام مسئولیتھا و ماموریت خود تا زمان تاسیس کامل چان ایل گوک بر روی زمین کار و تلاش داشته باشید. ناجی قبیله‌ای بزرگترین برکت از جانب والدین راستین برای شما است، در جاییکه نمی‌توان مردم سقوط کرده را بدون پایه پیروزی در مشیت بازسازی از طریق غرامت به این مقام منصوب کرد. به ھمین دلیل والدین راستین بطور مداوم بر اھمیت ماموریت ناجی قبیله‌ای در تمامی دوران طولانی مشیت الھی تاکید داشتند.

کمال روحی و جسمی چان ایل گوگ بر روی زمین از طریق انجام ماموریت ناجیان ملی براساس اعلان کلام و شرکت دادن دیگران در مراسم برکت ازدواج و پیش گرفتن یک زندگی برای خاطر دیگران امکان پذیر خواھد بود. و به این ترتیب قبیله شما با تاسیس حاکمیت خوبی، یک دنیای صلح و یک خانواده بزرگ بشری را بواقعیت درخواھد آورد. با تاسیس پایه پیروزمندانه در قبیله، سازمان ملل ھابیلی بطور اتوماتیک وار تاسیس شده و حاکمیت خوبی به انجام خواھد رسید.

چھارم، تمامی ما باید اجتماعی متمرکز بر والدین راستین و خانواده راستین و براساس فرھنگ قلب منقوش شده با اتحاد و ھماھنگی، بسازیم. ھر کدام از شما بدون استثناء به خاطر شخصیت‌تان، به خاطر سزاواری اجدادتان و بعنوان یک برگزیده از جانب خدا، راه خدا را یافته و برای پیروی از والدین راستین تا زمان ورود به این حوزه پیروزی امروز، با رنج و عذابھایی بیشمار روبرو شدید. و این از ھمه ما یک خانواده واحد و یک اجتماع قلبی متمرکز بر یک والدین واحد ساخته است. جدایی و درگیری در جھان ھمچنان ادامه دارد، اما خانواده ھماھنگ برادران و خواھرانی ھستند که می‌توانند براحتی به ورای مرزھای نژادی، ملی و دیگر انواع مرزھا بروند. اگر بتوانید یک زندگی الگو براساس داد و دریافت برای خاطر دیگران را پیش گیرید، این رویا براستی بواقعیت درخواھد آمد. من به ویژه در این دوره زمانی انتقال بزرگ در مشیت الھی، از شما می‌خواھم تا این نکته را به خاطر سپرده و در قلبھایتان حک کنید که ما باید با والدین راستین یگانه شویم.

رھبران صلح دوست، اعضای محبوب خانواده ھماھنگ، از این به بعد پدر راستین در دنیای روح بدون شکل بیرونی وجود داشته و بدون اینکه حتی لحظه‌ای ما را ترک کند، ھمیشه با ما خواھد بود. فکر می‌کنید که او در ھمین لحظه از ما چه می‌خواھد؟ او می‌خواھد تا ما بدون حتی یک لحظه توقف به پیشروی ادامه بدھیم. مشیت الھی باید ادامه یابد تا زمانی که تمامی مردم جھان متمرکز بر والدین راستین شده و یک فرھنگ قلب مملو از عشق و صلح ریشه گرفته و نظمی نوین تاسیس شود. بعلاوه ما می‌باید براساس پیروزی روز تاسیس چان ایل گوک، با پیشروی ھر چه بیشتر و تزریق امیدی بزرگ در جھان که در تمامی طول تاریخ ادامه داشته باشد، به خدا و والدین راستین شکوھی بزرگ بازگردانیم.

عزیزان، من به سنت و زندگی پدر راستین ایمان خواھم داشت. او الگویی برای ما بنا نھاد و تمامی زندگیش را براساس آن الگو به پیش برد و برای کسب پیروزی در مشیت الھی، تمامی تلاشش را بطور مطلق بکار گرفت. خواھش امروز من از شما، ھمان آخرین پیامھای پدر راستین است که او قبل از رفتن به دنیای روح برای ما بجا گذاشت. من صادقانه دعا میکنم که شما این پیامھا را در قلبتان حک نموده و افرادی پیروزمند شوید.

دعا می‌کنم که برکات و عشق خدا ھمواره شامل حال شما، خانواده شما و کشور شما باشد.

بسیار سپاسگزارم.