• سه فاعل بزرگ

 

کلام والدین راستین

خدا والدین راستین ابدی، آموزگار راستین ابدی و مالک راستین ابدی است. برای اینکه بتوانیم فرزندان خدا بشویم، نخست باید مثل خدا در جایگاه والدین راستین قرار بگیریم. ما میبایست مثل خدا در راه آموزگار راستین گام نهاده و سپس همانند خدا مالک راستین بشویم. این اصل سه فاعل بزرگ است. خدا الگوی غائی ما است. (چان سانگ گیانگ – 1.2.1:26)

خدا والدین راستین ما و همزمان آموزگار راستین و مالک راستین ما است. خدا چه نوع آموزگاری است؟ او کسی است که در حین آموزش به ما، بارها و بارها از ما مراقبت هم میکند. خدا چگونه مالکی است؟ او سعی ندارد تا با کسب همه چیز، آنها را به خود اختصاص بدهد. بلکه، همه چیز حتی وجودش را در اختیار ما میگذارد. او به ما میگوید که شما مالک آنها خواهید شد. اگر قرار باشد که این مطالب را بطور خلاصه در یک جمله بگوئیم، آن جمله به این صورت خواهد بود که: ”من به تو تولد داده، تو را بزرگ کرده و از تو یک مالک میسازم.“ بعبارت دیگر خدا به ما تولد داده ما را تغذیه نموده و از مالک ساخته است، بنابراین همه چیز از خدا آغاز میشود. خدا با آفرینش ما در نظر داشت تا ما را تغذیه کند و ما را به مقام و جایگاهی در ورای خود، بعنوان فرزندانی که بجای او دوست میدارند، بالا بکشد. او در مقام مالک جهان هستی، در نظر داشت تا از ما مالک بسازد. (چان سانگ گیانگ 1.2.1:28)

خدا والدین راستین، آموزگار راستین و مالک راستین ابدی است، که همواره عشق راستین میدهد. تمامی انسانها فرزندان خدا بوده و آنها نیز بسان خدا در راه والدین راستین، آموزگار راستین و مالک راستین گام برمیدارند. از طریق این روابط، این راهها به کمال ایده‌آل عشق، یعنی عشقی که برای خاطر دیگری زندگی میکند، ختم خواهند شد. راه درست قوانین بهشتی به درک نفس از طریق زندگی نوع دوستانه عشق راستین سوق خواهد یافت. از طریق هماهنگی رابطه عمودی والدین فرزند و رابطه افقی راست و چپ، زن و شوهر و رابطه افقی جلو و عقب برادر و خواهر، خانواده ایده‌آل متمرکز بر عشق راستین شکل خواهد گرفت. خانواده کامل میتواند از طریق همین اصل مشابه، به کشور کامل، دنیای کامل و جهان هستی کامل گسترش یابد. پایه جهانی والدین راستین در سطوح آموزش و پرورش، مطبوعات، هنر و کمک رسانی، از طریق سرمایه‌گذاری عشق راستین در تبعیت از اصول و الگوی مشابه در راستای تحقق دنیای ایده‌آل شکل گرفته است. بطور ایده‌آل آموزش عشق راستین در چگونگی نیل به شخصیت والدین راستین، آموزگار راستین و مالک راستین میبایست در خانواده آغاز شود. (چم بو مو گیانگ 4.3.1:5)

تبادل نظر

در شهر کوچک در ماساچوست، یک پسر چهارده ساله بنام ویلیام وجود داشت. او پسری مشکل آفرین بود و به بدی شهرت پیدا کرده بود. مدرسه از او دست برداشته بود. او همچنین تاثیر بدی بر روی دیگر دانش‌آموزان میگذاشت و به همین خاطر مسئولین مدرسه بشدت نگران بودند. تا اینکه یک روزی یک آموزگار جدید پا به مدرسه ویلیام گذاشت. او بعد از اینکه درباره ویلیام شنید، تصمیم گرفت که برای استفاده از هرگونه فرصتی در راستای کمک به این دانش آموز، به دیدن ویلیام برود. بسیاری از آموزگاران همکار با گفتن مسائل منفی سعی در دلسرد کردن او داشتند. به او میگفتند که تلاشهایش هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. بهرحال این آموزگار تازه وارد با دقت ویلیام را زیر نظر گرفته بود، سعی داشت طبیعت و شخصیت او را مورد بررسی قرار بدهد. در عین حال سعی داشت بطور ممتد به او نشان بدهد که او را که به یک بزهکار معروف شده بود، درک کرده و دوست میدارد. آموزگار به ویلیام معنای راستین عشق راستین را نشان داده همچنین چگونگی تشخیص بین خوب و بد را آموزش داد. او به ویلیام شجاعت راستین را نشان داده و به او کمک کرد تا برای خود ارزش قائل شود. و اینچنین آن آموزگار با اشک، بذرهایش را کاشت. بعد از مدتی آن بذرها جوانه زده و ریشه دواندند. میشد دید که ویلیام از عادات کهنه خود دست برداشته، تمامی شبها را مطالعه میکرد. به همین خاطر در کالج پذیرفته شد و سرانجام با بالاترین نمرات در کلاس خود قبول شد. او سپس به مطالعه قانون روی آورد و سرانجام به عدالت اجتماعی دادگاه عالی آمریکا راه یافت. بعد از آن فرماندار ایالت نیویورک و بعد از آن وزیر امور خارجه آمریکا شد. در سالهای اولیه زندگیش، همه او را کنار گذاشته بودند، اما بواسطه تلاشهای یک آموزگار که در او تصویر خدا را میدید، تمامی زندگی او متحول شد.

والدین بهشتی انسانها را برای تحقق عشق راستینش آفرید. عشق نه از قلبی خودخواه، بلکه از قلبی شکل گرفته و آغاز میشود که برای دیگری زندگی میکند. دوست داشتن کسی یعنی امید داشتن به اینکه او انسانی بهتر شود. بالاترین جایگاهی که وارث عشق راستین خدا می‌تواند به آن نائل آید چیست؟ آن جایگاه والدین راستین است.

ما از طریق اتحاد با والدین بهشتی و اجرای عشق راستین میتوانیم به مقام والدین راستین دست پیدا کنیم که اجداد و سرور عشق به آیندگان و تمامی مخلوقات در جهان هستی هستند. هر کسی در مقام والدین راستین قادر است تا همه چیز را از والدین بهشتی به ارث ببرد. والدین در این جایگاه همچنین فرزندانشان را از نقطه نظر خدا آموزش و پرورش میدهند.

فرزندان در مسیر رشد خود، همه چیز را از والدینشان تقلید میکنند. آنها از گفتار والدین از عادات والدین و از شخصیت والدین خود میآموزند. هر لحظه‌ای را که این فرزندان با والدینشان که به مقام والدین راستین دست پیدا کرده‌اند، سرمیکنند، لحظاتی آموزشی خواهد بود. این فرزندان بزرگ شده، به آموزگارانی شجاع مبدل شده و سرانجام دنیا را با عشق و حقیقت خدا، به حرکت درخواهند آورد. اولین و بهترین آموزگار هر کسی والدین اوست.

وقتیکه آنها به مقام والدین راستین، آموزگار راستین دست پیدا کنند، خواستار حفاظت از طبیعت و زیستن در هماهنگی با محیط زندگیشان خواهند بود. وقتیکه گفته میشود که ما مالک راستین بشویم، منظور این است که با مراقبتهای جدی و شدید نسبت به جهان طبیعت، عشقی عظیم را برای دنیا و جهان هستی سرمایه‌گذاری کنیم. معنایش این است که ما در اتحاد قلبی با والدین بهشتی، بر تمامی مخلوقات جهان هستی تسلطی راستین را به تصویر بکشیم. به این خاطر هدف نهائی ما این است که تجسم آن والدین بهشتی بشویم که والدین راستین، آموزگار راستین و مالک راستین است و بطور اساسی یعنی، به فرزند خود تولد دادن، آنها را تغذیه کردن و از آنها مالکی راستین ساختن است.

به همین صورت، ما انسانها بایستی در طول عمرمان با تجربه عشق والدین بهشتی، والدین راستین، آموزگاران راستین و مالکین راستین شده و بازماندگانمان را نیز در یک چنین مسیری راهنمائی و هدایت کنیم تا آنها نیز والدین راستین، آموزگاران راستین و مالکین راستین بشوند. با گسترش مداوم عشق راستین والدین بهشتی در روابط بین والدین راستین و فرزندان راستین، آموزگاران راستین و دانش‌آموزان راستین، و همینطور مالکین راستین و مفعولهای راستین، این دنیا به دنیای ایده‌آل اصیل مورد نظر والدین بهشتی مبدل خواهد شد.

نکاتی برای تعمق

  1. یک آموزگار راستین چگونه انسانی است؟ آموزگار راستین ورای کسی است که فقط یک سری اطلاعات به این و آن میدهد. او انسانی با یگانگی در حرف و عمل است، کسی است که در حین آموزش، خود عمل میکند و در حین عمل کردن، آموزش میدهد. با توجه به این استاندارد، خود را چگونه میبینید؟
  2. به قلب والدین بهشتی در دادن تولد به فرزند و تغذیه کردن او و از او مالکی راستین ساختن بیاندیشید. خودتان را در ارتباط با چنین قلبی، چگونه میبینید؟

برای دانلود این متن بصورت پی دی اف اینجا کلیک کنید