ازدواج مقدس نجات دهنده یا والدین راستین

 

کلام والدین راستین

آن روزی که دو انسان، یعنی یک پسر خلف خدا و یک دختر خلف خدا بتوانند برای اولین بار از آغاز آفرینش بهشت زمین در مقام عروس و داماد در پیشگاه خدا بایستند، خدا به آنها خواهد گفت: شما در عین تمامی سختی‌ها و بدبختی‌ها بر روی زمین، با جستجوی قلب بهشتی و قلب خدا، بسختی در تلاش بوده‌اید تا به این مرحله دست یابید. او سپس به آن دو برکت ازدواج اعطا نموده و آنها را در مقام والدین راستین یعنی نماینده خدای نامرئی در قالب جسمی قرار خواهد داد. مراسم نکاح بره و یا ازدواج مقدس چنین ضیافت جهان شمولی است. براساس پایه نیل به مقام پسر و دختر خلف راستین و با این پیمان از جانب عروس راستین که با درک خواست خدا، در انجام خواست خدا متعهد میشود، مراسم نکاح بره یا ازدواج مقدس انجام میگیرد. از آن روزی که آنها چنین برکتی را دریافت کنند، والدین راستین بشری میشوند که نماینده خدای نامرئی در شکل و فرم جسمی است. (چان سانگ گیانگ 1.2.1:10)

انسانهای اصیل قرار نبود که سقوط کنند . قرار براین بود که آنها در زمان لازم و در محیطی مناسب برکت خدا را دریافت کرده و اجداد راستین بشری بشوند. بدینسان، اجداد خوب رها از سقوط، برای بشریت میبایست آشکار میشدند. او کسی است که میتوانست پدر راستینی در تمامی دنیای روح و جسم شود. مسیحیت چنین فردی را سرور در ظهور دوباره مینامد. مراسم نکاح بره و یا برکت ازدواج ضیافتی است که در آن عیسی در مقام پدر راستین، زنی را در مقام مادر راستین به ارمغان میآورد. این هسته تمامی هدف مسیحیت، نقطه مرکزی مسیحیت عیسی و نقطه مرکزی عیسی عشق است. نقطه مرکزی کتاب مقدس عشق و نقطه مرکزی عشق عروس و داماد و نقطه مرکزی عروس و داماد مراسم نکاح بره یا برکت ازدواج است.

برترین اهمیت مراسم نکاح بره یا برکت ازدواج این است که سرور در ظهور دوباره و عروسش در زمانی که خدا مد نظر دارد و در محیطی مناسب برکت ازدواج را دریافت کنند تا بدینوسیله بتوانند اجداد راستین بشری شده و تمامی بهشت و زمین را به ارث ببرند. (چم بو مو گیانگ 1.2.1:6)

یک پدر و مادر بایستی بر روی زمین آشکار شوند. ضیافت نکاح بره لحظه‌ای است که ما سرانجام میتوانیم خانه اصیل گمشده خودمان را بر روی زمین بنا کنیم. ما برای ساختن آن خانه، بایستی والدین راستین و سپس برادر و خواهر داشته باشیم. ما براساس چنین پایه‌ای صاحب فرزند شده و میتوانیم آنها را در قالبهای قبیله ‌اصیل، جامعه اصیل، کشور اصیل و دنیای اصیل تکثیر کرده گسترش ببخشیم. آنگاه دنیای پلید کنونی از بین خواهد رفت. این چگونگی پیشبرد مشیت بازسازی در جهت شکل گیری دنیای خوبی است. (چان سانگ گیانگ 1.4.1:46)

 

تبادل نظر

حوا که به عنوان یگانه دختر والدین بهشتی بدنیا آمد، بوسیله مار اغوا شد و میوه ممنوعه یا میوه درخت معرفت خوب و بد را خورد سپس با این فکر که اشتباه کرده بسوی آدم رفت تا اشتباه خود را جبران کند اما متاسفانه آدم را اغوا کرده و کاری کرد که او نیز از آن میوه ممنوعه میل کند و آنها اینگونه سقوط کردند. حوا بدنبال سقوط متوجه شد که شوهر مورد نظر اصیل او آدم، یعنی همان کسی بود که بدنبال سقوط با ابلیس، او را به خوردن میوه واداشته بود. سرانجام هر دوی آدم و حوا به دام شیطان افتادند و جایگاه خود را به عنوان فرزندان خدا از دست دادند. جایگاهی که خدا در بدو آفرینش به آنها اعطا نموده بود. آنها در کنار این هدیه، حق والدینی را نیز بدست آورده بودند که بدنبال نیل به کمال فردی و دریافت ازدواج مقدس میتوانستند آن را به مرحله اجرا درآورند. به همین دلیل، بشریت تا به این زمان با این انتظار زندگی میکردند که یگانه دختر و پسر خدا آشکار شوند یعنی کسانیکه سقوط نکرده و میتوانند بشریت را از حوزه سقوط تحت تسلط شیطان نجات داده، مراسم نکاح بره را برگزار نموده و خود والدین راستین بشوند.

رساله مکاشفه در کتاب مقدس به تمثیل گفته است که پادشاهی بهشتی از طریق سرور در ظهور دوباره با طی طریق از مراسم نکاح بره به واقعیت درخواهد آمد. این بخش از کتاب مقدس مملو از سمبلها و نشانه‌های بسیاری است و تمامی آنها از جمله ضیافت نکاح بره به چیزهای مختلف در طول تاریخ تعبیر شده است. به عنوان مثال در دنیای مسیحیت اینطور برداشت شده که عیسی داماد است و جامعه مسیحی و تمامی پیروانش در مقام عروس هستند. به عبارت ساده‌تر آنها فکر میکنند که مراسم نکاح بره به معنای یگانگی روحی عیسی و کلیساهای مسیحی است.

اما چیزی که اصل الهی و مشیت بازسازی به آن به عنوان هدف اصلی اشاره میکند، کاری است که آدم و حوا در اصل میبایست به انجام میرساندند و آن این بود که آنها بدنبال نیل به بلوغ و دریافت برکت ازدواج، زن و شوهر شده و والدین راستین بشری بشوند. از اینرو ضیافت نکاح بره زمانی شروع میشود که یگانه پسر خدا و یگانه دختر خدا که با نسب خونی سقوط نکرده یا نسب خونی راستین خدا ظهور نموده‌اند، با قرار گرفتن در مقام آدم و حوای بازسازی شده، زن و شوهر شده و نسب خونی خوب را از خدا دریافت کرده در میان تمامی ابنا بشری تکثیر کنند. به این دلیل، عیسی که در مقام یگانه پسر خدا آمد، میبایست در آن زمان، یگانه دختر خدا و یا عروس خدا را یافته یک خانواده راستین تشکیل بدهد که در آن عشق راستین خدا بتواند به میوه بنشیند. اما همانطور که میدانید، بواسطه بی‌ایمانی مردمی که میبایست از او پیروی میکردند، عیسی چاره‌ای جز این نداشت که قبل از اینکه بتواند آن ایده را بواقعیت درآورد، بر روی صلیب میخکوب شده و جانش را فدا کند.

بدنبال سقوط آدم و حوا، مرگ عیسی بر روی صلیب زمانی بود که یکبار دیگر قلب خدا بشکلی وحشتناک فرو ریخت. و متاسفانه خواست خدا برای یافتن عیسی و قرار دادن او در مقام داماد، به دنبال چهار هزار سال انتظار و پایه ریزی، میبایست به یک زمان دیگر یعنی به دوره زمانی ظهور دوباره نجات دهنده موکول شود. مسیحیت میبایست در طی دوهزار سال گذشته مسئولیت خود را در آمادگی پایه برای تولد عروس ناجی در ظهور دوباره به انجام برساند تا از این طریق، محیط ایده‌آل برای والدین راستین یکبار دیگر بوجود آید.

مراسم ضیافت نکاح بره اشاره به مراسم مقدسی است که در آن یگانه دختر و یگانه پسر خدا که در جایگاه دختر و پسر راستین والدین بهشتی بدون هرگونه ارتباطی با سقوط متولد شده‌اند، با هم ازدواج کرده، خانواده تشکیل داده، صاحب فرزند شده و به این ترتیب والدین راستین بشوند. این ازدواج مقدس والدین راستین است که میتواند به تاریخ گناه باقی مانده از زمان سقوط آدم و حوا پایان داده و به بشریت در مقام پسران و دختران والدین بهشتی تولد دوباره بدهند. هدف نهائی تاریخ سقوط بشر تا به این زمان، ظهور والدین راستین و اصیل فاقد هر گونه ارتباط با سقوط است که بتوانند ماموریت آمادگی برای اجرای ضیافت نکاح بره را به انجام برسانند.

با ظهور آدم و حوای سوم بر روی زمین و برگزاری مراسم برکت ازدواج مقدس در سال 1960، برای اولین بار در تاریخ بشر، والدین راستین بر روی زمین ظهور نموده‌اند و به همین دلیل روز ظهور آنها یک نقطه عطف باشکوه در تمامی طول تاریخ بشر خواهد بود. در آینده، تاریخ ما مجموعه ثبت شده از بشریت بهشتی خواهد بود که بدنبال دریافت برکت ازدواج از جانب والدین راستین بر روی زمین گسترش پیدا کرده‌اند. به بعبارت دیگر، این تاریخ تحقق دنیای ایده‌آل اصیل آفرینش خواهد شد. همانطور که میتوان دید مراسم برکت ازدواج یا ضیافت نکاح بره روزی است یا نقطه عطف و یا آن نقطه انتقالی برای یک شروع راستین بشریت بسان شروع راستین زندگی انسان در باغ عدن خواهد بود. بنابراین، تاریخدانهای نسلهای آینده قادر خواهند بود تا تاریخ بشری را در دو قسمت قبل و بعد از مراسم ازدواج مقدس ارزیابی کنند.

یازدهم آوریل 1960 روزی بود که افقی تازه در تاریخ بشر گشوده شد. روزی بود که در آن یگانه پسر خدا، سان میانگ مون و یگانه دختر خدا، هاک جا هان مون، بر روی زمین ظهور نموده و با طی طریق از دشواریهای بسیار سرانجام مراسم ازدواج مقدس را برگزار نموده و توانستند در مقام والدین راستین بشری قرار بگیرند. در آن روز در آن مکان دورافتاده در کشور کره، تنها یگ گروه انگشت شمار در این مراسم گردهم آمده بودند. چون افراد و گروههای مسیحی که براساس پایه‌ آماده شده دوهزار ساله مسیحی قرار داشتند، در انجام مسئولیتهایشان در این زمان شکست خوردند. به همین خاطر والدین راستین مجبور شدند، همانطور که عیسی پیشگوئی کرده بود، از پاینن‌ترین سطح ممکن و در تنهائی محض مشیت بازسازی را شروع کرده و آن را در سطح جهانی هدایت کنند.

از این به بعد ما باید، یادبود روز ازدواج مقدس والدین راستین را هر ساله به عنوان مقدسترین روز در جهان جشن گرفته و معنای راستین آن را به هر انسانی در هر گوشه دنیا ابلاغ کنیم. مهمتر از هر چیزی، خود ما بایستی به عنوان میوه‌ها و ثمره راستین و امید بخش این مراسم ازدواج مقدس والدین راستین تولدی تازه بیابیم. لازم است تا ما در مقام ناجیان قبیله‌ای بهشتی، راه زندگی خود را بدون هرگونه وقفه‌ای ادامه بدهیم تا از طریق دادن تولد تازه و برکت به خانواده‌های برکت گرفته بسیار دیگری، برکت اعطا شده از جانب والدین بهشتی در مراسم ازدواج مقدس والدین راستین در روشنائی هر چه بیشتری در چهار گوشه جهان عاری از تسلط و تاثیرات شیطانی برای ابدیت بدرخشد.

 

نکاتی برای تعمق

  1. به نظر شما ازدواج مقدس والدین راستین چه معنائی داشته و چه ارتباطی با زندگی امروز شما دارد؟
  2. به نظر شما چه راههایی برای گسترش ارزش عمیق ازدواج مقدس والدین راستین وجود دارد؟