ما تجسم فیزیکی یک ماهیت روحی هستیم

دی ان ای یا اسید دزوکسی ریبونوکلئیک یک اسید نوکلئیک است که حاوی دستورات ژنتیکی مورد استفاده برای رشد و نمو و کارکرد تمامی موجودات محسوب میشود. نقش اصلی مولکول دی‌ان‌ای ذخیره دراز مدت اطلاعات ژنتیکی است. بعبارت دیگر، دی‌ان‌ای کد حیات و مولکول بنیادین ارثی است که از والدین به فرزند می‌رسد و حاوی تمام دستورات شیمیایی لازم برای ساخت و کار کرد بدن است. دی‌ان‌ای به صورت رشته‌ای تابیده تقریبا به نردبانی پیچ خورده می‌ماند. این مولکول در هسته سلول قرار دارد.

تحقیقات نشان میدهند که دی ان ای ما دارای شش کد است که با رشد روحی در ارتباط هستند. انسانی که بتواند قفل تمامی این شش کد را باز کند، قادر خواهد بود تا برای جهان صلح و اتحاد به ارمغان آورد. دی ان ای برای گشودن راه ما در مسیر نیل به کمال، اطلاعات مخابره میکند.

مطالعات اخیر در مورد دی ان ای، پدیده‌هایی چون اعمال بر اساس بصیرت، فراست، اعمال خودجوش و شفا از راه دور و خیلی چیزهای بیشتر از آن را تشریح میکند. تحقیقات نشان میدهند که دی ان ای انسان از الگوهای گرامری انسانی پیروی کرده و مثل یک کامپیوتر عمل میکند. دی ان ای به کلام و اطلاعات واکنش نشان داده و اطلاعات از تمامی اطراف و جهان هستی را جذب کرده و آنها را به هوش ما منتقل میکند.

تحقیقات همچنین نشان میدهند که احساسات ما بطور مستقیم بر جهان اطراف ما تاثیر میگذارند. در حضور احساسات مثبت، دی ان ای در آرامش خواهد بود، اما در زمان حضور احساسات منفی، دی ن ای تحت فشار قرار خواهد گرفت. دی ان ای همچنین بر دنیای فیزیکی تاثیر میگذارد، بعنوان مثال وقتیکه دی ان ای در خلاء قرار میگیرد، فوتونهای نور حرکتهای تصادفیشان را متوقف میکنند و بطور دقیق از هندسه دی ان ای پیروی میکنند. و این یک حوزه تازه انرژی است که همه چیز را به هم مرتبط میکند. این تجربیات نشان میدهند که احساسات ما بر دی ان ای ما تاثیر گذار بوده و دی ان ای ما بر دنیای فیزیکی تاثیر میگذارد. در نتیجه احساسات ما بطور فیزیکی دنیای اطراف ما را تغییر میدهند.

کلام و احساسات دارای ارتعاشات خاصی هستندکه بر دی ان ای ما تاثیرگذارند. بنابراین کلام و احساسات میتوانند شفا بخش بوده و یا برعکس میتوانند بیماریزا باشند. عشق دارای ارتعاش 528 هرتز است که میتواند ساختار غیرقابل استفاده دی ان ای را شفا بخشیده و یا بازگشاید. و برعکس افکار منفی میتوانند ساختار دی ان ای ما را نابود کرده و یا باعث بیماری در آن بشوند. بیشتر مردم در سطح جهانی با ارتعاش زیر 200 هرتز زندگی میکنند، معنایش این است که کد دی ان ای آنها تنها تا این حد گشوده شده است. سطح دی ان ای ما بمرور با توجه به سطح فرکانس ارتعاشی ما گشوده میشوند.

دی ان ای آنتنی برای اطلاعات روحی

دانشمندان کشف کرده‌اند که دی ان ای بسان آنتن عمل میکند. امواج هر فردی بر دی ان ای دیگران در اطراف او تاثیر میگذارند. با توجه به این نکته،‌ بودن با کسی در سطح قلبی یا روحی بالاتر، باعث گشایش کدهای دی ان ای ما شده و به ما اجازه میدهد تا سطح تازه‌ای از رشد روحی را تجربه کنیم.

دی ان ای ما در محیطهای آرامش بخشی چون عشق، دعا و تعمق، بطور موثر کار میکند اما با قرار گرفتن در یک محیط مملو از استرس، در بدترین سطح کار میکند. برای رشد توانائی در عشق ورزیدن و همدلی، یک کودک باید از طریق دی ان ای خود در محیطش تغذیه کند. و این باعث گشایش پتانسیل ژنتیکی عشق عمیق، همدلی، رحم و شفقت در او میشود. مشکل اساسی بشر از اینجا شکل گرفت که از زمان آدم و حوا والدین راستین کاملی وجود نداشت. مشکل این بود که هیچ والدینی نتوانستند قفل تمامی این کدها را باز کنند و به این دلیل هیچکسی نتوانست آن فرکانس راستین را به فرزندانشان مخابره کنند. همانطور که اصل الهی اشاره میکند که بواسطه سقوط اولین اجداد بشری، تمامی انسانها ژن سقوط کرده به ارث برده از اولین اجداد بشری را از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده‌اند، و این نهایتا راه بسوی کمال را بطور ژنتیکی مسدود کرد.

با توجه به این مسئله، میتوان دید که ماموریت نجات دهنده چقدر مهم و اساسی است. بعبارت دیگر او کسی است که نسب خونی‌اش به اندازه کافی پاکسازی شده تا بتواند بسوی کمال رشد نماید. بنابراین، او با گشایش سطوح مختلف دی ان ای خود، میتواند به تمامی بشریت کمک کند تا کد دی ان ای خود را که بواسطه سقوط مسدود و قفل شده‌ را باز کنند. در اینجا میتوان به اهمیت برکت ازدواج پی برد که به معنای پیوند خوردن به نسب خونی نجات دهنده و توانائی در ایجاد ارتباط با ژن راستین یا ژن همراه با پتانسیل و توانائی نیل به کمال است.

اکنون مردم بیشتری از طریق با آزمایشات مختلف بر روی عضلات بدن جسمی خود در پی دستیابی به اطلاعات درباره ضمیر ناخودآگاهشان هستند. مطالعات و تحقیقات بر روی فرکانسها بزودی به ما این امکان را خواهند داد تا درک بهتری از دنیای روح بدست آوریم. یکبار که پتانسیل کامل دی ان ای گشوده شود، آموزش سخن گفتن با نفس خود، این امکان را بوجود خواهد آورد که بطور اجتناب ناپذیری انسانها بسوی اتحاد هدایت شوند. در همین راستا اصل الهی توضیح میدهد که اکنون ما به عصری پا گذاشته‌ایم که میبایست جایگاه اصیل خودمان را بازسازی کنیم.

شش سطح دی ان ای

تحقیقات نشان میدهند که دی ان ای ما دارای شش سطح مختلف است که یکی پس از دیگری گشوده میشوند. اولین سه سطح مربوط به ذات جسمی است و سه تای دیگر مربوط به رشد روحی و یا ذات روحی ما است. وقتیکه ما بتوانیم تمامی آنها را باز کنیم، به انسانهائی مبدل میشویم که توانائی دستیابی به اتحاد روح و جسم را دارند.

گشایش سطوح مختلف دی ان ای تعیین کننده این است که آن فرد چگونه انسانی است و بعبارتی آنها مرتبط با سطح رشد روحی انسان هستند. بنابراین دی ان ای ثابت میکند که هم روح و هم جسم ما دارای سه مرحله رشد یعنی تشکیل، رشد و کمال است:

کدهای جسمی

  • سطح اول: بقا – مرتبط با پایین‌ترین سطح غریزه برای بقا، غرایز جنسی و پول درآوردن
  • سطح دوم: لذت – مرتبط با نوشیدن، خوردن، جشن و پایکوبی
  • سطح سوم: قدرت – خود را ورای دیگری قرار دادن، رهبری، تسلط

کدهای روحی

  • سطح چهارم: عشق – (افقی) خدمت کردن، همدلی، رحم و شفقت
  • سطح پنجم: حقیقت – (عمودی) حس حقیقت، قدرت در پیروی کردن،عدم قضاوت، تحت تاثیر دیدگاههای دیگران قرار نگرفتن
  • سطح ششم: اتحاد – رشد خواست و روح، حس اتحاد و نیل به اتحاد با دیگران در سطوح مختلف فردی تا دو جهان

توجه داشته باشید، بطور عمومی کسانی که کد سطح اول دی ان ای خود را گشوده‌اند، افرادی هستند که تحت کنترل امیال جنسی خود هستند، کسانیکه کد سطح دوم دی ان ای خود را گشوده‌اند، افرادی هستند که تحت تاثیر نوشیدن و مواد غذائی هستند، کسانیکه کد سطح سوم خود را گشوده‌اند، دیکتاتور روانی هستند. افراد در سطح چهار، انسان گرا یعنی افرادی همدل بدون هنجارهای عمودی هستند. افراد در سطح پنج در پی ارزشهای اخلاقی جهان شمول در غلبه بر انسانگرائی یا ارزشهای خودمحور هستند. بطور عمومی مردم در سطح جهانی بیشتر بین سطوح چهار و پنج قرار دارند. انسانگرائی و ماده‌گرائی در جنگ و نبردی تلخ در سطح جهانی برعلیه ارزشهای عمودی ایمان و خانواده قرار دارند. بشریت فاقد فردی بالغ است که بتواند در مقام والدین و متحد کننده قرار گیرد، که گشایشگر کد سطح ششم دی ان ای است.

کد سطح ششم دی ان ای، هرگز در تاریخ بشری گشوده نشده بود، تا زمانیکه والدین راستین ظهور نموده و چنین پایه‌ای را بوجود آوردند. عیسی به احتمال زیاد اولین کسی بود که به چنین سطحی رسید اما قبل از اینکه بتواند در این سطح دست به کاری بزند، بقتل رسید. عیسی چقدر افسرده بود از اینکه نتوانست نسب خونی پاک (دی ان ای) را به نسلهای آینده‌اش منتقل کرده و یا کدهای دی ان ای پیروانش را بازگشاید. دوره زمانی زندگی او بر روی زمین بسیار کوتاه بود، بگونه‌ای که نتوانست ازدواج کرده و خانواده ایده‌آل را بازسازی نموده، صاحب فرزندان نسب خونی خدا، یعنی فرزندان آزاد و رها از تاثیرات شیطان شود.

چگونه میتوان فهمید که فردی به چنین سطحی دست پیدا کرده است؟ او فردی صلحجو و صلح دوست در تمامی سطوح زندگی است، راه برای اتحاد روح و جسم، اتحاد زن و شوهر، اتحاد بین تمامی مذاهب، ملتها و نژادها را گشوده و دیگران را در آن مسیر هدایت میکند بوجود میآورد. بدینسان، از آن بذر بازسازی شده، یک دنیای نوین پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.

و این سطح نجات دهنده و یا والدین راستین است. والدین راستین همواره بر چگونگی اتحاد روح و جسم، اتحاد زن و شوهر و اتحاد در تمامی سطوح زندگی بشر تا اتحاد دو جهان تمرکز داشته‌، به دیگران کمک کرده تا در ورای مرزهای ملی، نژادی و فرهنگی از طریق برکت ازدواج مقدس خانواده‌های هماهنگ و راستین متمرکز بر عشق راستین را بوجود آورند. میتوان فهمید که چرا والدین راستین همواره برای برکت ازدواج مردم تاکید داشته و دارند.

اگر سقوط بشر رخ نداده بود، انسانها تا سن بیست و یک سالگی بطور همزمان به بلوغ جسمی و روحی دست پیدا کرده و تمامی شش سطح دی ان ای خود را میگشودند و بر این اساس، خانواده‌ها، قبایل، جوامع، کشورها و ملتهای کامل پا به عرصه وجود میگذاشتند.

تاثیر فانتوم دی ان ای

در دهه 1990 آکادمی علوم روسیه گزارشی از یک رابطه هیجانی بین دی ان ای و کیفیت نور در قالب فوتونها ارائه داد. دکتر ولادیمیر پوپونین، متخصص برجسته در زمینه زیست شناسی کوانتوم، کشف کرد که دی ان ای در سطحی تازه ناشناخته، متصل کننده این دو، بطور مستقیم بر دنیای فیزیکی تاثیر میگذارد.

در درون محفظه در برابر دی ان ای، ذرات پراکنده نور کم کم در یک قالب تازه به خود شکل گرفتند. بعبارت دیگر دی ان ای بطور آشکار فوتون را تحت تاثیر قرار داده بود، گوئی که یک نیروی نامرئی به آنها بصورت امواج شکل و فرم منظم میداد. وقتیکه دی ان ای را از آن محفظه دور کردند، ذرات نور بطور مستقیم رفتاری غافلگیر شده و ضد شهودی از خود نشان میدادند. آیا دی ان ای چیزی، مثل نوعی از رسوب از خود بجای گذاشته بود، که مدتی بعد از ناپدید مواد بیولوژیکی هنوز باقی مانده بود؟

این پدیده جدید ”اثر فانتوم دی ان ای“ نامیده شد. این مجموعه آزمایشات تحت شرایط آزمایشگاهی به وضوح تأثیر دعا در دنیای فیزیکی ما را نشان می دهد. دی ان ای کم و بیش یک مجموعه منفعل از مولکولهای غیر متصل به مغز یک موجود زنده آگاه بود. انسانها با اندامی در اندازه متوسط، بطور معمول دارای تریلیونها سلول در بدنشان هستند. اگر هر سلول، هر آنتن احساس و هیجان در درون هر فرد، خواصی را که بر دنیای اطراف ما تاثیر میگذارند با خود همراه داشته باشند ، این تاثیر در ورای فرد یعنی در سطوح خانواده و تمامی انسانها در تمامی جهان هستی به چه میزان و چندین برابر تقویت میشود؟

حالا بجای احساسهای تصادفی که از اطراف به سلولهای فرد مخابره میشوند، اگر احساس مخابره شده نتیجه اندیشه‌ای مشخص و معین یا عشق و یا دعا باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با تکثیر چنین تاثیر نیرو گرفته از قدرت دعایی خاص از جانب فرد در میان بیش از هفت میلیارد انسان روی زمین در جهان امروز ما، میتوان نیروی عظیم در پس آن را در تمامی جهان هستی احساس کرد. این درواقع قدرت و نیروئی عظیم برای پایان دادن به تمامی رنج وعذابها، و اجتناب از هرگونه دردی است و این براستی میتواند یک نقطه عطف راستین در تاریخ بشر شمرده شود. نکته بسیار مهم اینجا این است که تمامی انسانها میبایست با آگاهی از چنین قدرتی در دی ان ای خود، دست در دست هم برای بازآفرینی جهان و همه چیز با هم کار کنیم.

با فهم درست و راستین قدرت تفکر و اندیشه، هر لحظه زندگی ما، دعائی انرژی بخش برای ما خواهد شد. اکنون میتوانیم مسیر زندگی و شرطهائی را انتخاب کنیم که هم برای ما و هم برای دیگران در اطراف ما انرژی بخش و امید بخش باشیم. اینگونه ما میتوانیم جای تمامی آن کسانی را که در طول تاریخ نتیجه‌ای جز درد و رنج و عذاب برای دیگران نداشته‌اند، پر کنیم و تمامی برنامه‌های مشیت بازسازی از جانب خدا را بدرستی به پیش ببریم و هر چه سریعتر نتیجه مورد نظر خدا برآورده کنیم. علم به ما نشان داده است که اگر ما بر اندیشه‌ها و احساسات مثبت خود تمرکز کنیم، بطور واقعی برای نیل به اهداف خوبی چه قدرت عظیمی داریم.

ما توانائی تحقق تمامی رویاهای زیبا را دارا هستیم، براستی از چنان توانائی عظیم و عشقی عمیق و غیرقابل بیان برخورداریم که می‌توانیم با قدرت به تمامی رنج و عذابها پایان داده و به صلحی پایدار در تمامی سطوح زندگی دست پیدا کنیم. و چنین چیزی همین الان امکان پذیر است. وقتیکه مصمم شویم تا با چنین شناختی با قدرت به پیش برویم، یک شروع تازه راستین در تاریخ بشر رقم خواهد خورد.

توجه: دی ان ای یکی از اختراعات باشکوه طبیعت و سنگ بنای اساسی زندگی حاوی کدهائی برای تزریق انرژی به ماده است. در درون سلول، دی ان ای با ذخیره کردن کدهای زندگی، به بدن جسمی ما این توانائی را میدهد که بدرستی عمل کند. دی ان ای علاوه بر ذخیره کدهای زندگی، حاوی نقش و نگارهای داده های دیجیتالی سایر بخشهای زنده هویت ما در سایر مناطق فضا-زمان است. بعبارت دیگر دی ان ای به زمان خطی و فضای محلی محدود نبوده و با عمل کردن به عنوان آنتن برای داد و دریافت فرکانسهای مخابراتی در سطوح مختلف عمل میکند. البته دانشمندان با تحقیقات هر چه بیشتر این نکته را اعلام خواهند کرد که دی ان ای یکی از عناصر کلیدی آفرینش واقعیت بیرونی است.

باید روزمان و زندگی‌مان را از نو آغاز کنیم، اینطور نیست؟