معنای والدین راستین

 

کلام والدین راستین

خدا قبل از آفرینش، اصطلاح والدین راستین را در ذهنش به تصویر کشیده بود. (پیانگ هوا گیانگ 17.7:1110)

قصد و هدف خدا در ورای به کمال رساندن رابطه عمودی فاعل و مفعول با انسان در عشق بود. بعد از کمال عشق عمودی، او میخواست آدم و حوا نتیجه عشق افقی‌شان را به ثمر برسانند. قرار بود آن لحظه، دقیقا زمانی باشد که خدا، والدین بهشتی، و آدم و حوا والدین بیرونی، در اتحاد کامل به ایده‌آل عشق دست پیدا کنند. در این صورت، والدین نامرئی از طریق آدم و حوا والدین ابدی در این دنیای مرئی میشدند. در آن لحظه آدم و حوا می‌توانستند والدین راستین و اجداد راستین بشری بشوند. (چان سانگ گیانگ 1.3.1:30)

خدا ریشه عشق، زندگی و نسب خونی و ریشه پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در بهشت است. در روز ازدواج آدم و حوا، خدا میتوانست در روح آنها وارد شده و با تحت تاثیر عشق قرار دادنشان، آنها را یگانه سازد. خدا در اصل، والدین راستین عمودی و آدم و حوا قرار بود که والدین افقی ما بشوند. ما در زمان تولد، میتوانستیم گوشت و خون را از هر دو والدین عمودی و افقی‌مان دریافت کنیم. از اینرو روح ما، شخصیت عمودی و بدن ما شخصیت افقی ما میشدند. ما در زمان ازدواجمان، حوزه‌ای را میآفریدیم که در آن با خدا در عشق یگانه میشدیم و وقتیکه ما به عنوان زوج عاشق با روح و جسمی متحد با خدا متحد میشدیم، پسران و دختران خدا پا به عرصه وجود میگذاشتند. (چان سانگ گیانگ 12.3.5:103)

 

تبادل نظر

یک روز فرشته‌ای از بهشت به روی زمین آمد و بدنبال سه زیباترین چیز میگشت. او برای اینکه بتواند این چیزهای بسیار زیبا را پیدا کند به هر گوشه‌ای از کره زمین سر زد. نخست گلهای بسیار زیبا نظر او را جلب کردند، به همین خاطر تعدادی از زیباترین آنها را در سبدی جمع‌آوری کرد. سپس خنده‌های شیرین کودکان نظر او را جلب کرد که او آن را دومین چیز زیبا در نظر گرفت. سرانجام عشق والدینی بدون قید و شرط به فرزندان، زیباترین چیز برای او بود.

فرشته این سه چیز را در سبد خود قرار داد و به بهشت بازگشت. اما بعد از مدتی، آن دسته گلهای زیبا پیر شده و سریع از بین رفتند. خنده‌های زیبای آن کودکان نیز با بزرگ شدن آن بچه‌ها جای خود را به خنده‌های بزرگسالان داد که دیگر آن پاکی و بی‌شیله پیله بودن دوران کودکی را از دست داده و در نتیجه فاقد آن زیبائی دوران کودکی بودند.

اما چیزی که بطور تغییرناپذیری در بهشت و زمین باقی مانده بود، عشق والدینی بود. به همین خاطر تا به این زمان، عشق والدینی که تجسم عشق والدین بهشتی است، به عنوان با ارزشترین عشق بر روی زمین باقی مانده و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

بطور عمومی گفته میشود که فرزندان از چگونگی عشق والدینشان بیخبر هستند تا زمانیکه بزرگ شده و خود والدین بشوند. تنها در آن زمان است که آنها به چگونگی عشق والدین پی برده و آن را به مرحله اجرا درمیآورند. در مورد حکایت اخلاقی فوق چه احساسی دارید؟ باشکوهترین عشق، عشق تغییرناپذیر والدین بهشتی در برابر انسانها است. و والدین راستین کسانی هستند که به جای خدا، این عشق تغییرناپذیر را به ارمغان آورده‌اند.  

آدم و حوا که در باغ عدن زندگی میکردند، با ارزشترین هدیه والدین بهشتی بودند. قرار بود که آنها اولین والدین راستین تمامی انسانها بشوند. اما به خاطر زیر پا گذاشتن فرمان خدا، که به آنها گفته بود تا از میوه ممنوعه نخورند، از باغ عدن بیرون رانده شدند. آدم و حوا همان اجداد راستین بشری بودند که خدا صادقانه در آرزوی دیدنشان بود. قرار بود تا آدم و حوا والدین تمامی انسانها بشوند و این یعنی تمامی انسانها میبایست از نسب خونی بهشتی آنها متولد شوند، اما برعکس انسانها بذرهای عشق و زندگی دروغین و کاذب شیطان را به ارث بردند.

 بیشترین نیاز انسانهائی که بذر عشق کاذب و زندگی دروغین شیطان را به ارث برده‌اند، چیست؟ انسانها به والدین راستین یعنی به آدم و حوای قبل از سقوط نیاز دارند تا دوباره بیایند و شکست آدم و حوا در باغ عدن جبران کنند و در نتیجه آنچه را که نتوانستند از آدم و حوا در باغ عدن به ارث ببرند، اینجا از آنها به ارث ببرند. به عبارت دیگر، کسانی که بتوانند قلب، نسب خونی و آفرینش والدین بهشتی را به ارث ببرند، والدین راستین بشری خواهند بود که بشریت به آنها نیاز مبرم دارند. چنین یگانه پسر و دختر خدا باید بیاند و در ارتباطی عمیق با عشق راستین، زندگی راستین خدا را به ارث ببرند و در نتیجه انسانها نیز در یک چنین مسیری از والدین راستین عشق و زندگی راستین را به ارث ببرند. تا زمانیکه چنین چیزی اتفاق نیافتد، ما نمیتوانیم جزئی از نسب خونی والدین راستین بشویم.

در این صورت عبارت والدین راستین به چه معنا است؟ زمانیکه والدین بهشتی در عشق آدم و حوای مرئی ساکن شده و با استفاده از بدن جسمی آنها والدین بشری میشود، عبارت والدین راستین پا به عرصه وجود میگذارد. معنایش این است که عشق والدین بهشتی با عشق بشری یکی شده و والدین به فرزندان عشق راستین، زندگی راستین و نسب خونی راستین والدین بهشتی تولد میدهند. اگر چنین چیزی رخ بدهد، تمام بازماندگان به مقام والدین راستین مرتبط شده و جزئی از نسب خونی مستقیم والدین بهشتی خواهند شد. والدین بهشتی و بشریت از طریق والدین راستین، مهر و محبت والدین فرزندی را سهیم شده و در قالب یک بدن واحد خواهند زیست. میل و آرزو غائی والدین بهشتی یافتن راه برای یک شروع دوباره اساسی و بنیادی است. و این چیزی است که از طریق والدین راستین بطور کامل به انجام خواهد رسید.

عبارت والدین راستین براستی کلماتی شگفت‌انگیز هستند. اگر چه ما در طول تاریخ بشری مقدسین بسیار زیادی داشته‌ایم، که در پی حقیقت بوده و در تلاش برای داشتن یک زندگی براساس درستکاری بوده‌اند، اما تا به حال کسی وجود نداشته‌است که توانسته باشد مفهوم والدین راستین را درک کرده باشد. دلیلش این است که انسانها بدنبال سقوط اولین اجداد بشری به جهالت فرو رفته و به عنوان فرزندان والدین دروغین زیسته‌اند.

در کانون خانواده ما سان میانگ مون و هاک جا هان را والدین راستین مینامیم. معنایش این است که آنها کسانی هستند که به ما رخصت میدهند تا از طریق کلام و عشقشان تولد دوباره را تجربه کنیم. اکنون ما از طریق زندگی آنها در جایگاه والدین راستین بشری، میتوانیم ارزش و اهمیت والدین راستین را تجربه کنیم.

در این صورت چه وظیفه‌ای در پیش روی ما قرار گرفته است؟ اینکه از والدین راستین برکت دریافت کرده و با پیش گرفتن یک زندگی عشق راستین، خود والدین راستین بشویم. ما بایستی با تجربه عشق والدین بهشتی در روابط زن و شوهر، عشق زناشوئی را به کمال رسانیده و یک خانواده راستین را بوجود آوریم که والدین بهشتی بتواند در آن ساکن شود. این غیر ممکن نیست. والدین راستین یک زندگی الگو را نشان داده‌اند و ما باید آن را الگوی زندگی خود قرار بدهیم. والدین بهشتی حتی قبل از آفرینش در آرزوی داشتن والدین راستین بود و ما باید آن امید و رویای خدا را بواقعیت درآوریم.

 

نکاتی برای تعمق

  1. چرا والدین راستین امید و آرزوی خدا بود؟
  2. با اندیشیدن درباره اهمیت والدین راستین، فکر میکنید که ما برای تجسم والدین راستین شدن، چه نوع زندگی را باید پیش گیریم؟