• یگانگی با والدین بهشتی از طریق عشق

 

پیمان خانواده شماره هشت: خانواده ما بعنوان مالك چان ایل گوگ، متمركز بر عشق راستین، پیمان میبندد تا در ورود به عھد چان ایل گوک، با اطاعت مطلق، ایمان مطلق، وعشق مطلق به وحدت ایده‌آل خدا با بشریت نائل شده و بدینوسیله پادشاھی بھشت را با آزادی و رھائی كامل بر روی زمین و در دنیای روح بواقعیت در آورد.

 

کلام والدین راستین

شما در ورود به جریان عمل عشق، بلافاصله به مقامی مشابه نائل می‌شوید. مردم فکر میکنند که خدا خیلی بالا و برتر است و ما انسانها موجودات کم ارزشی هستیم، اما چه رخ خواهد داد وقتیکه خدا بگوید، برای خاطر عشق ورزیدن، دیگر توان ادامه دادن را ندارد؟ وقتیکه او اعلام میکند نمیتواند دوست نداشتن کسی را تحمل کند، ما میتوانیم به بالای سرش برویم. اگر شما زنی هستید که شوهر دارید و بعد روی شانه‌های شوهرتان بنشینید، آیا کسی هست که با نگاه به شما بگوید که آن زن دیوانه است؟ (سخنرانی‌ها 325-87)

خدا ریشه عشق، ریشه زندگی، ریشه نسب خونی و ریشه پادشاهی بهشتی بر روی زمین و در دنیای روح است. اگر آدم و حوا سقوط نکرده بودند، خدا در زمان ازدواج آنها در قلبشان خانه کرده و یک یگانگی دوست داشتنی را با آنها بوجود میاورد. خدا والدین عمودی شده و آدم و حوا والدین افقی میشدند و ما با خون و گوشت آن دو والدین، بدنیا میامدیم. روح ما وجود عمودی شده و جسم ما وجود افقی و ما میتوانستیم یک زندگی براساس یگانگی جسمی، یگانگی قلبی، یگانگی نقطه نظر و هماهنگی را پیش بگیریم.

قرار بود تا ما در چنین مسیری با اتحاد کامل روح و جسم، با والدین بهشتی در عشق متحد شده و اینگونه پسران و دختران والدین بهشتی بشویم. وقتیکه در رابطه والدین و فرزند با خدا قرار میگیریم، شاهزاده و شاهدخت خدا خواهیم شد. ما میتوانیم با لذت بردن از رابطه والدین و فرزند با خدا، همه چیز را از او به ارث ببریم. وقتیکه ما در مقام فرزندان والدین بهشتی، زن و شوهر شده و در عشق بطور کامل متحد شویم، خانواده‌ای خواهیم شد که بطور کامل در ملازمت به خدا خواهد زیست. آن خانواده پایه برای شکل گیری ایده‌آل و صلح خواهد بود. وقتیکه یک مرد و زن بعنوان یک نیمه، با هم متحد شوند، پایه‌ای بوجود میاید که براساس آن در مقام زوج مفعولی او ایده‌آل عشق خدا را به انجام خواهند رسانید. (ارزش و اهمیت پیمان خانواده، پیانگ هوا شین گیانگ 270-269)

 

تبادل نظر

ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق به چه معنا است؟ نخست، ایمان مطلق به معنای دوری کردن از قرار گیری در یک جایگاه خودمحور است. بعبارت دیگر اشاره به زندگی براساس هم ترازی عمودی ظهر می‌باشد. هم ترازی عمودی اشاره دقیق به ساعت 12 ظهر میباشد که در آن خورشید برخاسته از شرق، بطور کامل در اوج آسمان در یک خط مستقیم بالای سر ما و در یک زاویۀ نود درجه با کره زمین قرار دارد. در آن لحظه همه چیز صد در صد تحت تاثیر نور تابان خورشید قرار خواهند گرفت، درست مثل آنچه که در ساعت مشاهده میکنیم. عقربه‌های ساعت شمار، دقیقه شمار و ثانیه شمار همه روی همدیگر روی عدد 12 در هماهنگی با زاویۀ افقی قرار میگیرند. در آن لحظه دقیقا به دلیل اینکه همه چیز زیر تابش شدید نور خورشید قرار میگیرند، هیچ سایه‌ای مشاهده نمیشود. بعبارت کوتاهتر، وضعیتی که در آن که فرد بدون ذره‌ای از خود، کاملا از خود بیخود شده و با خدا همتراز شده است، همترازی عمودی نامیده میشود و جایگاهی که در آن چنین چیزی شکل گرفته، جایگاه ایمان مطلق نامیده میشود.

دوم عشق مطلق است که اشاره دارد به قرار دادن مفعول عشق در جایگاه مرکزی و بطور کامل برای او بودن، همه چیز را برای او فدا کردن و برای او در عشق زیستن است. عشق راستین از شما به عنوان انگیزه آن آغاز نمیشود، بلکه بیانی از میل قلبی شما برای زیستن به خاطر مفعول عشق شما است.

سوم جایگاه، اطاعت مطلق است، که عبارتی است که در دنیای کمال از آن استفاده میکنند. در دنیای کمال، یا دنیای عشق راستین، زوج مفعولی عشق شما برای کمک در مراحل نیل به کمال با شما وارد عمل داد و گرفت میشود. بعبارت دیگر داد و دریافت در دنیای کمال با چنین نیتی صورت میگیرد. در این چارچوب داشتن اطاعت مطلق دربرابر زوج شما است، یعنی او را بطور کامل پذیرا شده تا بتوانید مراحل رشد خود برای نیل به کمال را به انجام برسانید. براین اساس، مقام شما به کمال خواهد رسید وقتیکه شما بطور مطلق مطیع همسرتان باشید. اطاعت مطلق همچنین به معنای مقام مثبت بودن مطلق است. والدین بهشتی یک ماهیت برخوردار از مثبت مطلق و محض است. به همین دلیل والدین بهشتی قادر بود تا بدون وقفه و بدون اینکه لحظه‌ای کوتاه بیاید، کار و تلاش خود برای رستگاری بشریت را به مدت شش هزار سال ادامه بدهد.

برای نتیجه گیری، میتوان گفت که ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق اشاره به کمال یگانگی شما است که در آن شما در ملازمت کامل به والدین بهشتی در نقطۀ مرکزی زندگیتان، بدون هرگونه ادعائی از خود، در این مسیر برای همسرتان زیسته و از یک زندگی مثبت مطلق برخوردار بوده که از ویژگی‌های والدین بهشتی است.

پرچم کره خصوصیات ویژه‌ای دارد. در نقطه مرکزی پرچم، سمبل ”ته گوگ“ قرار دارد که اشاره به خدا است. این علامت مثل سمبل‌های ”ین و یانگ“ از دو رنگ مختلف قرمز و آبی شکل گرفته‌اند. قرمز نشانه بهشت و آبی که در زیر آن قرار دارد نشانه زمین است. اما این علامت ثابت نیست، به خاطر اینکه ”ین و یانگ“ بطور مداوم در حال گردش بدور هم هستند. از این طریق متوجه میشویم که در خدا ”ین و یانگ“ در هماهنگی و زیبائی کامل در همزیستی بسر میبرند. او دارای هر دو عنصر ”ین و یانگ“ است که یانگ اشاره به عناصر مذکر و ین اشاره به عناصر مؤنث می‌باشند.

خدای نامرئی با خصوصیات دوگانه ”ین و یانگ“ وجود دارد که در آغاز تاریخ بشر، خصوصیت یانگ در قالب آدم و خصوصیت ین در قالب حوا تجسم واقعی و جسمی پیدا کردند. براساس رویای خدا، قرار بود که انسانها، آدم و حوا با نیل به کمال، زن و شوهر شده تا خدا بتواند با ورود به وجود جسمی آنها، با آنها یگانه شود. در کتاب مقدس آمده است: ”آیا نمی‌دانید که شما معبد خدا بوده و روح خدا در وجود شما ساکن است؟“ یعنی اگر انسانها به کمال دست پیدا کرده بودند، معبد خدا میشدند. در پایان، ظاهر انسان کامل، رابطه والدین فرزندی مورد نظر خدا است که در آن خدا انسان و انسان خدا میشود. با انجام چنین چیزی، انسان کامل به عنوان زوج مفعولی کامل و واقعی خدا دومین والدین بهشتی میشد. این نکته به چه معنا است؟ یعنی به ارث بردن بهترین چیزهای موجود در حوزه الهی و یا بهتر بگوئیم تمامی چیزهای متعلق به والدین بهشتی از جانب انسان. در این صورت بهترین چیز در میان تمامی متعلقات خدا چه چیزی است؟ عشق راستین است. به این دلیل قرار گرفتن در مقام زوج مفعولی مطلق و کامل و واقعی خدا به معنای این است که درست مثل او تمامی مخلوقات را دوست داشته و به حق عشق ورزیدن به تمامی جهان هستی دست پیدا کنیم. در اصل والدین بهشتی و انسانها در یک رابطه والدین و فرزند قرار داشتند به همین خاطر نمیبایست از هم جدا میشدند. اما انسانها در نافرمانی از کلام خدا سقوط کرده، به جایگاهی فرو شدند که در آن توان بازگشت نداشتند. در این زمان، ما باید با یافتن والدین خود به زادگاه اصیلمان بازگردیم، که این همان جایگاه یگانگی خدا و بشریت است. یعنی جائی است که در آن میتوانیم عشق راستین را با والدین بهشتی داد و دریافت کرده و لذتی را تجربه خواهیم کرد که در اصل آفریده شدیم تا آن را تجربه کنیم. آنجا جائی است که نمیتوانیم  تنها بر امیال بدن جسمی تمرکز کنیم به خاطر اینکه زادگاه ما تنها میتواند با برخورداری از زندگی براساس امیال اصیل قلبی ما داد و دریافت داشته و توسعه پیدا کند.

والدین راستین در یگانگی کامل با والدین بهشتی، تجسم او شده‌ و برای پیشبرد مشیت بازسازی فرزندان از دست رفته خدا، در تمامی طول زندگیشان در راه رنج و آزار گام نهادند. بعبارت دیگر، خدا بود که از طریق آنها در چنین مسیری برای نجات و رستگاری ما گام برداشت.

 

نکات برای تعمق

  1. با تامل در راه ایمان مطلق، عشق مطلق و اطاعت مطلق، نظر خودتان را با توجه به تجربه زندگی روزانه بیان کنید.
  2. با اندیشیدن به ایده‌آل یگانگی والدین بهشتی و انسان در عشق راستین، زندگی فردی و خانوادگی خود را چگونه میبینید؟

برای داونلود این متن بصورت پی دی اف اینجا کلیک کنید