در این بخش به بیانی تازه از حقیقت میپردازیم با این نیت که بتوانیم با درک کار و تلاش خدای زنده در این عصر، از خود انسانی راستین ساخته، خانواده‌ای راستین بنا نهاده و سرانجام دنیائی در قالب یک خانواده تحت تسلط خدا را برپا کنیم. به همین منظور، خواهش داریم تا با دعا و قلبی گشاده به گفتارهای ارائه شده در این بخش دل بدهید: