تدریسات اصل الهی

 در این بخش به بیانی تازه از حقیقت میپردازیم با این نیت که بتوانیم با درک کار و تلاش خدای زنده در این عصر، از خود انسانی راستین ساخته، خانواده‌ای راستین بنا نهاده و سرانجام دنیائی در قالب یک خانواده تحت تسلط خدا را برپا کنیم. به همین منظور، خواهش داریم تا با دعا و قلبی گشاده به گفتارهای ارائه شده در این بخش دل بدهید.

مقدمه

… در این مجموعه گفتار می‌خواهیم تا با این امید که بتوانیم با ریشه کنی تمامی موانع در اطرافمان، دنیای ایده‌آل یک خانواده تحت تسلط والدین بهشتی را به شکلی راستین بوجود آوریم، با هم نگاهی بیندازیم به بیانی تازه از حقیقت در این عصر که یک راهگشای واقعی و راستین برای حل و فصل تمامی مشکلات درونی و بیرونی بشر در تمامی تاریخ تا به این زمان است.

اصل آفرینش 1

… انسانها در طول تاریخ تا به این زمان، در تلاش بوده‌اند تا مشکلات اساسی زندگی و جهان هستی را حل کنند، اما تا به حال هیچ موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است. دلیلش این بود که کسی تا به حال از آن اصلی که براساس آن آفریده شده بودیم، یا از سرچشمه این دنیا اطلاع و آگاهی نداشته است. هیچکسی براستی خدا را نشناخته است.

اصل آفرینش 2

… طرز تلقی فاعل: زوج فاعلی همیشه با قلبی مملو از عشق نسبت به زوج مفعولی توجه نشان داده، همیشه نگران زوج مفعولی است. برای او نیازهای مفعول همیشه در درجۀ اول اهمیت قرار دارند، بنابراین همه چیزش را برای مفعول می‌گذارد. این طرز فکر همیشگی زوج فاعلی است.

اصل آفرینش 3

… چنین احساساتی انگیزۀ خدا برای آفرینش بودند و او آنها را در غالب سه برکت بتصویر کشید. این هدف آفرینش و نقشۀ راه زندگی برای انسانها است. دنیایی که در آن این سه برکت بواقعیت درآید، بهشت بر روی زمین یا یک خانوادۀ بزرگ تحت تسلط خدا است. ایده‌ال اصل الهی این است که همین حالا و در همین جا، بهشت بر روی زمین را به واقعیت در‌آورد.

اصل آفرینش 4

… در رابطۀ والدین فرزند، زیبائی در قالب فرزند عبودیت یا خلف بودن فرزند در برابر والدین مشاهده می‌شود در رابطۀ زن و شوهر، زیبائی زن در قالب وفاداری بتصویر کشیده می‌شود. آیا زن تنها باید وفاداری برگرداند؟ خیر، شوهر نیز باید در برابر همسر خود وفاداری را بتصویر بکشد. این اخلاق جنسی مطلق نامیده می‌شود. مخصوصا جایگاه فاعلی و مفعولی ثابت نبوده و همواره در حال تغییر است.

اصل آفرینش 5

… اما در کانون خانواده نیاز به همکاری خدا، مرد و زن، در نیل به رستگاری آموزش داده میشود. کمال تنها زمانی صورت می‌گیرد که در کنار انجام مسئولیت از جانب خدا، انسانها نیز مسئولیت خود را به انجام برسانند. بنابراین منفعت از ایمان به مذاهب از جانب خدا بعنوان سهم مسئولیت او تعیین می‌شود، اما اینکه انسان بتواند آن منفعت را دریافت کند یا نه به خود او بستگی دارد.   

اصل آفرینش 6

… ذات بشری بعنوان قطب‌نما در درون انسان، همیشه ما را بسوی خوبی محض سمت و جهت می‌دهد. ذات بشری دارای دو جزء درونی و بیرونی است که ما آنها را با نام ذات اصیل و وجدان می‌شناسیم، که بعنوان صدای پدرانه و مادرانه در درون ما بسان مامور امنیتی یا آنتی ویروس در سیستم عامل ما عمل ‌می‌کنند.

سقوط بشر 1

… دلیل اینکه انسانها نتوانسته‌اند از پلیدی و تاثیرات آن اجتناب کنند این بوده که بدون درک ماهیت آن، فاعل اصلی و اولیه آن را که شیطان است نشناخته و بعبارتی با راه و روشی را که او در چنین جایگاهی قرار گرفته است آشنا نیستند.

سقوط بشر 2

… اگر قدرتی متضاد با خدا از همان آغاز وجود داشته است، درگیری خوبی و بدی پایان ناپذیر خواهد بود. در این صورت زندگی مذهبی که ما در آن سعی داریم تا در پی خوبی، زیبایی و حقیقت جهان شمول باشیم، چیزی پوچ و بیهوده خواهد بود. درواقع با وجود این تضاد و تقابل بین خوبی و بدی، اساسا شکل گیری آفرینش حتی نمی‌توانست آغاز شود.

سقوط بشر 3

… خدا از طریق اصل کار کرده و براساس اصل تمامی موجودات را آفریده و تمامی فعالیتهایش را به انجام می‌رساند. او تنها از طریق اصل، قدرت لایتناهی خود را به نمایش می‌گذارد. درواقع قدرت خدا هرگز در مسیری برخلاف اصل نمی‌تواند بنمایش گذاشته شود. چون خدا، خدای اصل است و برای حفظ مطلق و کامل بودن اصل خدا در جریان عمل سقوط دخالت نکرد.

رستگاری 1

… مردم نمی‌دانند که خدایی وجود دارد یا نمی‌دانند که دنیای روح وجود دارد، یا درد همسایۀ خود را احساس نمی‌کنند و حتی بصورتهای مختلف در پی لطمه وارد آوردن به آنها هستند. به این ترتیب ما دنیایی را بوجود آوردیم که در آن از شیطان خدا ساخته‌ایم. مردم با چنین خصوصیاتی در جهنم بر روی زمین زیسته و سرانجام بدنبال از دست دادن بدن جسمی بر روی زمین به جهنم در دنیای روح خواهند رفت.

رستگاری 2

… آیا براستی دنیا در آخر زمان در آتش سوخته شده و از بین خواهد رفت؟ در سفر پیدایش عنوان شد که در نخستین آخرزمان یعنی در زمان نوح زمین تخریب شده و نابود خواهد شد. اما چنین چیزی رخ نداد. در جای دیگر در کتاب جامعه عنوان شده است که نسلهایی می‌آیند و نسلهایی میروند اما زمین برای همیشه باقی خواهد ماند.

رستگاری 3

… ما فردی را که بسان پدرش در بهشت کامل است، چگونه معرفی و یا توصیف می‌کنیم؟ او فردی است که هدف آفرینش را به واقعیت درآورده است. او بطور کامل با خدا هماهنگ شده و قلب او را در عمق وجودش تجربه می‌کند. او دارای طبیعت و سرشتی الهی بوده و بطور طبیعی در همراهی با خدا زندگی می‌کند.

رستگاری 4

… اگر یحیی به عیسی شهادت داده و از او پیروی می‌کرد، اولین حواری او شده و تمامی پیروانش را به حضور عیسی آورده و در همکاری با معبد اورشلیم و رهبران اسرائیل، مشیت الهی در آن زمان به انجام می‌رسید.

رستاخیز 1

… در طول تاریخ مردم بسیاری باور داشتند که مرگ جسمی طبیعی نبوده و بواسطه سقوط آدم و حوا بوجود آمده است. و از آنجائیکه کتاب مقدس رستاخیز را بازگشت از مرگ به زندگی معرفی کرده است، مومنان فکر می‌کردند که در رستاخیز مقدسینی که مرده‌اند بطور جسمی زنده خواهند شد.

رستاخیز 2

… سرانجام تمامی ارواح از طریق وجدانی که از جانب خدا دریافت کرده‌اند، نجات یافته، رستاخیز یافته و راه خود را بسوی عشق خدا پیدا خواهند کرد. زیرا والدین بهشتی ما، بدنبال هر گمشده‌ای به هر گوشه‌ای می‌رود و برای بازگرداندن ما و تغذیۀ درست ما و بازسازی روح ما، دست به هر کاری میزند.

تقدیر

… باید به خاطر بسپاریم که بر اساس اصل الهی، مشیت بازسازی تنها با انجام سهم مسئولیت انسان + سهم مسئولیت خدا تکمیل خواهد شد. ما درواقع به یک همکاری بین خدا و انسان براساس یک عمل داد و گرفت نیاز داریم. و به این خاطر، وجود سهم مسئولیت انسان درواقع یک برکت بسیار باشکوه است. و این نکته به این معنا است که خدا انسان را در جایگاه یک همکار و شریک خود در مسیر بازسازی قرار می‌دهد.

مقدمه مشیت بازسازی

… اگر حالت اصیل چیزی خسارت یا صدمه دیده است، برای بازسازی به حالت اولیه اش باید میزان خسارت یا صدمه را ارزیابی کرده و آن را جبران کنیم. بعنوان مثال اگر در جائی کاری کردیم که به آبروریزی ختم شده است، ما باید رفتار خود را عوض کنیم، یا برای جبران افت منزلت خود باید کار و تلاش سختی را برای کسب نتایج بهتر در زندگی پیش بگیریم.

پایه برای ظهور والدین راستین

… از دیدگاه انسان، شرطهای غرامت برای تاسیس پایه ایمان هستند اما از دیدگاه خدا، این امر باعث جدائی از شیطان و قرار گرفتن در جایگاهی است که او بتواند بطور مستقیم از ما استفاده کند. به عبارت دیگر، خدا سرور و صاحب ما، پیشکشهای ما و نتایج زندگی ما شده و براساس آنها برنامه کار خود را به پیش میبرد.

خانواده آدم

… در نتیجه پیشکش مخلوقات به خدا از جانب انسان، به معنای این است که ما از طریق آنها بسوی خدا می‌رویم. بنابراین با پیشکش آنها، ما پایۀ ایمان را برپا کرده و اگر چنین چیزی بدرستی انجام شود، به این معنا است که خدا آن را پذیرفته و ما را مورد عفو قرار داده است. و همین موضوع در پس پیشکش ده درصد از درآمد ماهانه و دیگر پیشکشها در خانواده‌های برکت گرفته است.

خانواده نوح

… رویدادهایی بعد از چهل روز سیلاب اتفاق افتاد که پیامدهای پرمعنائی برای آیندۀ بشریت و تمامی بهشت و زمین داشتند. نوح قبل از هر چیز کلاغ را بعنوان سمبل شیطان به بیرون از کشتی فرستاد و این کلاغ سیاه در پی فرود آمدن بر روی زمین به دنیال جای پا می‌گشت. بعبارت دیگر شیطان در پی فرصت برای نفوذ به خانواده نوح در محیط تازه و پاکسازی شده بود.

خانواده ابراهیم 1

… مفعولهای شرطی انتخاب شده، نمایندۀ تمامی جهان آفرینش بودند که می بایست با طی طریق از سه مرحلۀ رشد به کمال برسند. همینطور سمبل پایه‌های از دست رفته در دو خانوادۀ آدم و نوح بودند. بعباراتی دیگر، ابراهیم می‌بایست در مرحلۀ تشکیل کبوتر و قمری، در مرحلۀ رشد گوسفند و بز و در مرحله کمال گاو را که سمبل اتحاد مرد و زن بود، پیشکش می‌کرد.

خانواده ابراهیم 2

… در مسیر راه، اسحق از پدرش پرسید که پدر! ما آتش و هیزم را با خود آورده‌ایم اما بره کجاست که باید قربانی شود. در درون قلب و افکار ابراهیم درد و اندوهی عظیم موج می‌زد به گونه‌ای که احساس میکرد قلبش در حال پاره پاره شدن است، اما در ظاهر لبخندی زد و بسادگی پاسخ داد که بره را خدا برای ما آماده کرده است.

خانواده ابراهیم 3

… از نقطه نظر کسب پیروزی در این خانواده، موفقیت یعقوب، موفقیت اسحق بود و موفقیت اسحق موفقیت ابراهیم بود. در نتیجه مشیت الهی در خانوادۀ ابراهیم اگر چه در طی سه نسل به انجام رسید اما خدا این حرکت و نتیجۀ حاصله در سه نسل را در قالب یک نسل خانوادۀ ابراهیم پذیرفت. بعبارت دیگر تمامی این تلاشها و پیروزیها را تلاش و پیروزی ابراهیم خواند.

تشابهات در دوره‌های یعقوب، موسی و عیسی در مشیت بازسازی

… موسی با طی طریق از دورۀ سمبولیکی تاسیس شده توسط یعقوب، توانست در دورۀ فرضی گام نهاده و بعد از او عیسی توانست در دورۀ واقعی قرار گیرد. دوره‌های الگو به ما نشان می‌دهند که ما چگونه باید بر شیطان غلبه کرده و چگونه او را به طور دواطلبانه به زانو درآورده و به این ترتیب هدف مشیت بازسازی را به انجام برسانیم.

مشیت الهی در دوره موسی 1

… خدا در مشاهدۀ شکست مردم در اولین دور بازسازی بسوی کنعان، با این فکر که مبادا این مردم در بین راه به بی‌ایمانی دچار شده و به مصر بازگردند، سفر به کنعان را در مسیری قرار داد تا راه بازگشتی برای مردم وجود نداشته باشد، یعنی آنها را با عبور از دریای سرخ در بیابانی طولانی همراه با سختی و دشواریهای بسیار قرار داد.

مشیت الهی در دوره موسی 2

… بهرحال خدا با دادن سه نشانه و ده مصیبت به موسی و هارون قدرت داد تا در مصر قدرت خدا را به مردم نشان دهند تا آنها به خدا ایمان بیاورند. و بنی‌اسرائیل اینبار به موسی ایمان آورد. براساس این پایه موسی به دیدار فرعون رفت و از او خواست تا به مردم ‌اسرائیل اجازه دهد که برای مدت سه روز برای اجرای مراسم دعا و نیایش به بیابان بروند. 

مشیت الهی در دوره موسی 3

… اگر در اولین مسیر بازسازی کنعان، بنی‌اسرائیل با تبعیت از موسی به کنعان وارد می شدند، خانوادۀ موسی در مقام سایبان می‌بود، خود موسی در مقام تابوت عهد و دو لوحۀ سنگی می‌بود، و قوانین خانوادگی او قوانین بهشتی می شدند. دولوحۀ‍ سنگی سمبول ناجی و همسر او بودند و مردم در آن صورت می‌توانستند معبد را بنا کنند که تا زمان آمدن ناجی بعنوان معبد زنده، سمبول فرضی خود عیسی می بود. 

مشیت الهی در دوره موسی 4

… با اینکه یوشع با موفقیت کامل مردم را به کنعان رسانید اما مردم همچنان در موقعیتهای مختلف با فراموش کردن جایگاه و مسئولیت اصیل خود بارها و بارها به خدا و خواستش پشت کردند، کلام و خواست خدا را زیر پا گذاشتند، بی‌ایمان شده و حتی به بت پرستی گرائیدند و به این خاطر در زمان حیات یوشع موفق نشدند معبد را بنا کنند.

مشیت الهی در دوره عیسی 1

… یحیی می‌گفت من شما را با آب تعمید می‌دهم اما بعد از من کسی می‌آید که بسیار والا مقام است و من حتی لیاقت حمل کردن کفشهای او را ندارم. او شما را با آتش و روح‌القدس تعمید خواهد داد. او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را بخوبی پاک کرده و گندم خود را انبار کرده است، اما کاه را در آتشی که خاموشی ندارد خواهد سوزاند.

مشیت الهی در دوره عیسی 2

… اگر چه ماموریت اصلی عیسی نجات دهنده و والدین راستین بود، اما به خاطر اینکه در دور دوم به جای یحیی تعمید دهنده به تاسیس پایه ایمان و پایۀ واقعیت تمرکز کرد، به حواریونش گفت که به کسی نگویند که او ناجی است. عالمان مسیحی آن را راز ناجی نام نهاده‌اند.

مشیت الهی در دوره عیسی 3

… به خاطر اینکه در این زمان، شیطان بالاترین قدرت و توانائی خود را برای نابودی عیسی بکار گرفت، خدا نیز بالاترین قدرت و توانائی خود را بکار گرفت و رستاخیز عیسی را ممکن ساخت تا اینگونه او بتواند بازگشته و پایۀ ایمان را تاسیس کرده، با مدیریت حواریونش پایۀ واقعیت را نیز بنا نهاده و در نتیجه پایه برای ظهور ناجی تاسیس شود و او سرانجام بتواند بشریت را به خود پیوند زند.

تشکیل و طول هر عصر در تاریخ مشیت شده

… وقتیکه در تاریخ رویدادهای یک دوره در طی دوره جدید تکرار میشود، اصل الهی این دو دوره را دوره‌های موازی و یا هویت زمانی مشیت شده معرفی میکند. هویت زمانی مشیت شده چگونه شکل می‌گیرد؟ این دوره‌ها به این دلیل شکل می‌گیرند که تاریخ بشری، مشیت بازسازی از جانب خدا است.

تشابه بین دو عصر مشیت شده برای بازسازی و عصر مشیت شده برای تمدید بازسازی

…  همینطوری که میبینیم اصل الهی کانوان خانواده، اصول آفرینش، سقوط بشر و توسعۀ عشق و ایمان بشری و همچنین اقتصاد و علم را با هم بعنوان ابزار ایده‌آل عشق راستین و خانوادۀ راستین در هم ادغام می‌کند، تا همه چیز به زندگی و خانوادۀ ما وارد شوند. این به معنای آن است که خدا چگونه از طریق ما کار می‌کند تا با بواقعیت درآوردن این ایده‌ها، تمامی مردم را آزاد کرده و موطن خود را بر روی زمین برپا نماید.

دوره آمادگی برای ظهور دوباره نجات دهنده

… مارتین لوتر یک روحانی و استاد دانشگاه ویتنبرگ این موضوع را زیر سوال برد. رهبران مذهبی در شمال آلمان نقطه نظر اورا تائید کردند و این باعث جرقه‌ای برای انقلابی شد که بمرور توسط جان کالوین و اولریچ زوینگلی و پیروان آنها در فرانسه، سوئیس، انگلستان و هلند گسترش پیدا کرد. مجادلات بین‌المللی متمرکز بر نهضت پروتستان چیزی در حدود 100 سال ادامه پیداکرد و سرانجام بدنبال جنگ سی ساله با معاهدۀ وستفالی در سال 1948 به پایان رسید.

دلایل شکل‌گیری جنگهای بزرگ جهانی از نقطه نظر مشیت بازسازی از طریق غرامت

… همانطور که عیسی با غلبه بر دومین وسوسه در بیابان، پایه برای بازسازی فرزندان را برپا کرد، کشورهای حوزۀ خدا میبایست با کسب پیروزی در این جنگ پایۀ دمکراسی در مرحله رشد را برپا کنند. سرانجام با تاسیس پایه در مرحلۀ رشد برای دنیای دمکراسی، پایه در مرحلۀ رشد برای بازسازی حاکمیت خدا برپا شد. بر این اساس سازمان ملل شکل گرفت و کشورهای پیروز در جنگ بطور داوطلبانه مستعمرات خود را آزاد کردند.

ظهور دوباره نجات دهنده 1

… کی خواهد آمد؟ از نقطه نظر مشیت بازسازی، ناجی در پایان دوهزار سال دورۀ طولانی بازسازی خواهد آمد. با توجه به الگوی چهار صد سال آمادگی برای ظهور ناجی که ما در طول تاریخ به بررسی آن پرداختیم، دورۀ چهار صد آمادگی در عصر حاضر با پایان جنگ جهانی اول به اتمام رسید.

ظهور دوباره نجات دهنده 2

… خدا عشق است و آفرینش نیز بیانی از عشق مذکرانه و مؤنثانه است. تجربۀ کامل عشق در ازدواج یک مرد و زن و در خانواده یافت می‌شود و این عشق دارای قدرتی برای اتحاد و یگانگی تمامی دنیا در غالب یک خانواده تحت تسلط خدا است.