ضرورت تغییر نسب خونی

... راه بازسازی را نمی توان از غرامت جدا کرد. آیا متوجه می‌شوید؟ اعضای نهضت هماهنگ امروز با کلمه غرامت آشنا هستند، اما در راه غرامت قرار نگرفتند. چون من…

مادر در جاردیم

... امروز یکی از رهبران مذهبی را ملاقات کرده و به او گفتم: خدا ​​به بسیاری از ادیان اجازه داده است تا برای نجات بشریت سقوط کرده تلاش کنند، اما…

با مادر در روز کودک

... والدین بهشتی برای ما، براساس رویایش، تمامی این محیط طبیعی از جمله جهان طبیعت، دنیای حیوانات، گل‌های زیبا، ماهی‌ها و غیره را آفریده است، این محیطی بود که خدا…