پیام مادر به رهبران کره

... والدین بهشتی آرزوی چنین زندگی بر روی زمین را داشت و منخیلی متاسفم. باید زودتر این محیط را بوجود می‌آوردم... چون مأموریت والدین راستین ملازمت به والدین بهشتی بر…

جشن پیروزی

... غلات، خانواده‌های برکت گرفته چان ایل گوک هستند! این تکمیل مشیت بهشتی است، روزی که آفریننده ما، والدین بهشتی، در آرزوی آن بوده است. از طریق وقف حرم مقدس…

احیای نسل دوم

... آرزوی من به عنوان یگانه دختر خدا، مادر راستین و ”وانگ اوم‌ما“ [مامانِ بزرگ] این است که همه شما، به عنوان آب پاک و خالص، به خوبی رشد نموده…

دیدار با رهبران مسیحی

... خدمت و ملازمت انسان محورانه به خدا باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی شد. چگونه ممکن است کمونیسم که می‌گوید خدا وجود ندارد، یا خدا مرده است، از قلمرو مسیحیت…