تاپ گان بهشتی 2024

... مام جنبه‌های اشتباه و گره‌های تاریخ بشر سقوط کرده، یک به یک از طریق یگانه دختر خدا، مادر جهان و مادر صلح، گشوده و دوباره سازماندهی خواهد شد. و…

دعاها و پیامها

... در این سال اژدهای آبی، سال دوازدهم چان ایل گوک، فرزندان شما آماده اند تا مشیت الهی را گسترش دهند. تلاش‌های آنها رهبران بیش از 200 کشور دنیا را…