کتابخانه

کتابهای فارسی
 

مشیت الهی در اسلام

نگاهی اجمالی به چگونگی مشیت الهی در اسلام

والدین راستین

برگزیده سخنان والدین راستین درباره اهمیت و ارزش عبارت ”والدین راستین“

اتحاد جهانی از طریق والدین راستین

برگزیده سخنان مادر راستین – جلد اول

شهروند جهانی صلح دوست

شرح زندگی پدر راستین توسط خود او

واقعیت دنیای روح و زندگی روی زمین

پیامهای پرفسور سنگ هان لی از دنیای روح

شهادتنامه مقدسین به والدین راستین

پیامهایی از دنیای روح

اصل الهی

تعالیم والدین راستین متمرکز بر نقد و بررسی آیات کتاب مقدس

مبانی اصل الهی

بیانی ساده از گفتار اصل الهی

مشیت چانگ پیانگ

درباره چگونگی شکل گیری مرکز آموزشی چانگ پیانگ و مسائل مربوطه

چرا برکت ازدواج

معنا و مفهوم اصیل ازدواج و اینکه چرا باید برکت دریافت کنیم

فراتر از ازدواج

مقدمه‌ای بر ارزش و اهمیت برکت ازدواج از جانب والدین راستین

ارزشهای محوری

برگزیده‌ای از سخنان پدر راستین

کمونیسم، وعده و عمل

گفتاری درباره ماهیت واقعی کمونیسم

راه سنت

جلد اول از مجموعه برگزیده سخنان پدر مون

گنجینه خدا

شرح زندگی والدین راستین به زبان حواریون اولیه

کاوشی در ارزشها

سه سخنرانی والدین راستین، در تورهای سخنرانی

ما ایستاده‌ایم

دو سخنرانی والدین راستین، در تورهای سخنرانی جهانی

عشق راستین نیاز عصر حاضر

پنج سخنرانی والدین راستین

پیامهای صلح

شانزده سخنرانی‌ والدین راستین به همراهی گزارشهایی از سمینارهای اصل الهی در دنیای روح

بازسازی قبیله

سخنرانی والدین راستین و چند پیام از دنیای روح

مراسم تاجگذاری پادشاهی خدا

بیانیه‌ها و سخنرانی والدین راستین در مراسم تاجگذاری خدا

خانواده‌های راستین بزرگراه بهشتی

پنج سخنرانی جهانی والدین راستین

راه زندگی برای تمامی بشریت

پنج سخنرانی جهانی والدین راستین

ایمان در جهنم

گفتار یک عضو ژاپنی کانون خانواده درباره سختیهائی که در زندگی با ایمانش تحمل کرد

آدم ربائی، توقیف و تغییر مذهبی 

گفتاری درباره عدم آزادی مذهبی پنهان در ژاپن


کتابهای انگلیسی

Exposition of Divine Principle 

تفسیر اصل الهی

Essential of Unification Thought 

دیدگاهی فلسفی از اصل الهی

God of Heart 

اصل الهی و کلام والدین راستین برای نوجوانان

Living with God 

اصل الهی و کلام والدین راستین برای نوجوانان

History of God 

اصل الهی و کلام والدین راستین برای نوجوانان

Principles of Heart 

اصل الهی و کلام والدین راستین برای نوجوانان

Words to Live By (Level 1) 

اصل الهی و کلام والدین راستین برای نوجوانان

Words to Grow By (Level 2) 

اصل الهی و کلام والدین راستین برای نوجوانان

Words to Thrive By (Level 3) 

اصل الهی و کلام والدین راستین برای نوجوانان

World Scriptures 1 

برگزیده آیات کتابهای مقدس جهانی – جلد اول

World Scriptures 2 

برگزیده آیات کتابهای مقدس جهانی – جلد دوم

Blessed family Tradition 

نسخه جدید سنت خانواده‌های برکت گرفته

Discovering Real Me (teacher Guide) 

Discovering Real Me (student book)